1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. január 24-i ülésére

Tárgy:   Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata
Készítette:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község polgármestere a hatályos jogszabályok rendelkezései és Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseivel összhangban 2012. december 20-án aláírta azt a megállapodást, amelyben Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. január 1. napjával létrehozta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt. A Hivatal székhelyeként az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. számú ingatlan lett megjelölve, mely a gyomaendrődi városháza.
A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a nem székhely településeken a közös hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (9) bekezdése szerinti állandó kirendeltségeket tartanak fenn, illetve informatikai hálózat útján biztosítják az állandó ügyfélszolgálati tevékenység ellátását.
Időközben a Magyar Államkincstár 803746 törzskönyvi azonosító számmal (PIR) nyilvántartásba vette a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt is.

Ezen közjogi és közhiteles nyilvántartásba vételi aktusok alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdte a jogszerű működését.

Ahhoz, hogy a hivatali működés konzisztens módon szabályozott legyen elengedhetetlen a működés alapját szolgáló jogszabályok és egyéb normatív aktusok harmonizálása. Ezek az érintett jogszabályok a települési önkormányzatok és szervei működését szabályozó önkormányzati rendeletek, míg a normatív aktusok a hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát és egyéb kapcsolódó szabályzatokat megállapító képviselő-testületi határozatok.

A közös önkormányzati hivatalt a közös hivatal jegyzője vezeti. A jegyző az önkormányzatok megváltozott feladat- és hatáskörére, a hivatal létszámára és az új székhelyen kialakított integrált ügyfélszolgálati irodára tekintettel az ügyfélfogadás rendjét a következőkben javasolja meghatározni:

Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig

A Csárdaszállási kirendeltség ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig
Kedd: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig
Szerda: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig
Csütörtök: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig

A fentieken túl a január elsején hatályba lépett Mötv.-nek a korábbi Ötv.-től eltérő rendelkezései miatt generálisan is felül kell vizsgálni az önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A szabályzatok felülvizsgálatával az a szabályozás tárgya szerinti Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot célszerű megbízni.

A fentiekben leírtak alapján benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosító-tervezetét, továbbá az önkormányzati SZMSZ és a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára felhatalmazást adó határozat tervezetet.


1. döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § kiegészül a következő (3)-(6) bekezdés rendelkezéseivel.
"29. § (3) A közös hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(4) A közös hivatal állandó kirendeltségei:
    a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Titkárság
e) Városüzemeltetési Osztály
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatás-körét, az osztályok belső tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Határozati javaslat:

1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kö-zös Önkormányzati Hivatal törzshivatalának ügyfélfogadási rendjét 2013. január 14-től a következőkben határozza meg:

Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig

2) A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy:
a) Vizsgálja felül a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Sza-bályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet és nyújtson be egy új szabályozási rendelet-tervezetet,
b) Vizsgálja felül az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát és nyújtson be egy új szabályozási határozati javaslatot,

3) A felülvizsgálatok során a bizottság vegye figyelembe a hatályos jogszabályok mel-lett a tárgyban eddig meghozott döntéseket továbbá a képviselő-testület és szervei működésének eddig jól bevált gyakorlatát és a helyi sajátosságokat is.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős:

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Nagy Zsolt Sándorné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

« Vissza
Vissza a főmenübe