2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. január 24-i ülésére

Tárgy:   Közterületi elnevezések felülvizsgálata
Készítette:   Megyeri László
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a tárgya szerinti tartalomnak megfelelően több jogszabályt módosított. Többek között rendelkezett arról is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) úgy lép hatályba, hogy a helyi önkormányzat által elnevezhető közterület illetve közintézmény nem viselheti:
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
 
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
 
Annak érdekében, hogy a Törvény rendelkezésének végrehajtása céljából meghozott közterületi névváltozás ne érintse hátrányosan a polgárokat a jogszabály módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvényt is.
 
Az előző esetben tárgyánál fogva díjmentes lesz a ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor. Az utóbbi esetben pedig a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.
 
Mindegyik jogszabály 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Tekintve, hogy a Mötv.-ben foglalt tilalmaknak megfelelő közterület név kiválasztása körültekintő munkát igényel, javasoljuk, hogy e feladat elvégzésével az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot bízza meg a Képviselő-testület. A bizottság a döntés előkészítéshez szakértőket vonhat be és szükség esetén beszerezheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.

 


Döntési javaslat

"Közterületi elnevezések felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Határozati javaslat:
 
1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Csárdaszálláson valamely közterület elnevezés.
 
A felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonhat be és szükség esetén szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
  
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Nagy Zsolt Sándorné biz. elnök

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe