1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy:   2013. évi költségvetés
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tárgy:            Csárdaszállás Község 2013. évi költségvetési rendelettervezete      

Készítette:      Szopkó Rudolfné pénzügyi előadó

                     (Csárdaszállás és Hunya Község polgármesteri között létrejött megállapodás alapján a költségve-

                     tést Hunya Község pénzügyi előadója készíti el.)

Képviseli:       Petneházi Bálintné polgármester

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

 A 2013. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult, majd a  Képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével folytatódott.

 Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. novemberében tartott ülésén a 79/2012. (XI. 29.) számú  határozatával elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban  meg kíván valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy működési oldalon a 2013. évben képződő forrásokhoz viszonyítva a kiadások egyensúlyt mutatnak a számításba vehető források összegével. Fejlesztési kiadást a koncepció nem tartalmazott. A költségvetés összeállítása során a költségvetés egyensúlyának  megteremtése nem jelentett gondot a 2012. évi pénzmaradványnak köszönhetően.

Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása előtt röviden szeretném ismertetni a rendelettervezet összeállításának előzményeit.

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete, annak általános és fejezeti indokolása, valamint a T/7655/425. számú módosító indítványban szereplő támogatási konstrukciók figyelembe vételével állítottuk össze.

 A koncepció kialakításánál az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből kell kiindulniuk az önkormányzatoknak. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 2012. június 15-én került benyújtásra az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra.

A koncepció kialakítását tovább nehezítette, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez több mint 300 módosító javaslat érkezett.

 A költségvetési törvény tervezete, majd a 2012. december 11-én elfogadott költségvetési törvény is abból indult ki, hogy 2013. január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakult ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől.

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetének kidolgozása során a 2012. évi CCIV.-es törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről volt az irányadó.

 

 

Bevételek számbavétele


1.            Települési  önkormányzatok működésének általános támogatása

Ez a támogatási kategória új jogcímként szerepel a költségvetési törvényben. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

 • Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)

Csárdaszállás Község Önkormányzata 5.954 e. Ft támogatást kap, mely összeget csökkenteni kell a beszámítás összegével, ami 5 281 e. Ft, így erre a célra megkapott összeg 673 e. Ft

 

 • Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
  • Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatásának összege egy számított adat a belterület nagysága alapján, községünk esetében ez az összeg  1.569 e. Ft
  • Közvilágítás fenntartásának támogatása – két tényezőből tevődik össze, egy alaptámogatásból (2011. évi beszámoló ezen feladathoz tartozó szakfeladatain megjelenő nettó működési kiadás) és egy számított támogatásból. A 2013. évi támogatás összege ezen a jogcímen 1.757 e. Ft.
  • Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2011. évi beszámoló ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása, illetve amennyiben a 2011. évi beszámoló nem tartalmaz ilyen adatot, akkor a köztemető nagysága alapján 43 Ft/m2 fajlagos támogatás illeti meg a települést. A kapott támogatás összege  607 e. Ft.
  • Közutak fenntartásának támogatása – a támogatás összegének meghatározása a 2011. évi beszámoló megfelelő szakfeladatain megjelenő nettó működési kiadás figyelembevételével történt. Erre a feladatra jutó támogatás összege 357 e. Ft
  •  
 • Beszámítás összege

Az előző két jogcím alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Az elvárt bevétel összege Csárdaszállás esetében 5.281 E Ft.


2.                   A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása. E feladat támogatásáa nyújtott támogatás összege 2.455 e. Ft.

                                      

3.                   A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen községünket  megillető támogatás  összege 554 e Ft. Ezt az összeget a  nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.

 

Kiadások számbavétele

 A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások ne haladják meg az előző év terv számait.

Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2012. évi szinten szerepeltettük.

 A fejlesztési célú kiadásokat a 2013. évi költségvetés nem tartalmaz. .

 
A helyi adóbevételek tervezett összege  hasonló a 2012. évi összegekkel.  A gépjárműadó bevétel csökkenése a jogszabályi változással indokolható, azaz a befolyt bevétel 40%-ával rendelkezhet a település, a 60%-ot az állam részére át kell utalni.

 

Bevételek alakulása:

 Működési célú bevételek:                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  Adatok E Ft-ban      

   Megnevezés

2012.évi eredeti ei

2013. évi terv

Állami támogatás

19.687

13.053

Személyi jöv.adó

8.799

0

Átengedett központi adók

5.000

2.000

Önkormányzati sajátos bev.

0

3.400

Helyi adók (műk.célra)

22.012

23.612

Saját működési bevétel

5.532

5.226

Működési célú pénzeszk.átvét.

27.991

600

Működési célú pénzmaradvány

0

12.027

összesen

89.021

59.918

 Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva jóval kevesebb, amennyiben a jövedelempótló támogatások kiegészítésével és a pénzbeli szociális hozzájárulás összegével korrekciózunk, ugyanis az előző évben az ezen a jogcímen járó támogatások nem az állami támogatások között, hanem a támogatásértékű bevételek között jelentek meg. 

 2013. évben a személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen nem illeti meg a településeket támogatás.

 A helyi adóbevételeknél csökkenéssel számoltunk, ez adódik a gépjármű adó megosztásából.

 A saját bevételek összege az előző évhez képest jelentős változást nem  mutat.

 A működési célú pénzeszköz átvétel csökkenése a a közmunkaprogramban foglalkoztatottak támogatásából adódik 2012. évben a támogatás az eredeti költségvetésben megjelenik, míg 2013. évben csak a konkrét támogatás összege pótelőirányzatként fog megjelenni.

 

 

Felhalmozási célú bevételek:

 Felhalmozási célú bevételt  az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, valamint a kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel jelnt.

 Kiadások  alakulása:

 Működési kiadások:                                                                         Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2012.évi eredeti ei.

2013 .évi terv

Működési kiadás

95304

36609

            - személyi juttatás

43334

7358

            - járulékok

8116

1793

            - dologi kiadás

17246

13328

- pénzeszköz átadás

3800

14250

- szoc.pol. juttatások

11308

180

           - hitel törlesztés

11500

0


A működési kiadásokon belül:

 A személyi juttatások az előző évhez képest nagy mértékű csökkenést mutat mivel a 2013. évi költségvetés nem tartalmazza közmunkaprogramban résztvevők teljes bérét, hanem csak az önerőt.

 A munkaadót terhelő járulékok együtt mozog a személyi juttatásokkal. A személyi juttatásokkal párhuzamosan a munkaadót terhelő járulékok is csökkenést mutatnak.

 A dologi kiadások csökkenése magyarázható, hogy az önkormányzat igyekezett az előző években a különböző karbantartási munkákat elvégezni, ezért ez az összeg jelentősen csökkent. A közös hivatal létrejöttével a községháza működési költségei átkerültek a közös hivatal dologi kiadásai közé, így ez is csökkentette az önkormányzat működési kiadásait.

 A működési célú pénzeszköz átadás az előző évhez képest jelentősen megnőtt. Ez a közös hivatal hozzájárulásából adódik.

                  

 Fejlesztési célú kiadások: 

 A fejlesztési kiadásokat a költségvetés nem tartalmaz.

 Tartalékok:

 A tartalékok tekintetében a működési céltartalék összege 23.884 E Ft.

 
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni.

 

 

 


Döntési javaslat

"2013. évi költségvetés"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Község  Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (.....) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről


Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege  61.393 E Ft, ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege  12.027 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege  600 E Ft. Felhalmozási bevétele 1.475 E. Ft, melyet. 2.; 2/a. melléklet tartalmaz.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 36.909 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 7.358 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 1.793 E Ft, dologi kiadás 13.328 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 14.250 E Ft, a szoc.pol. juttatás 180 E Ft, melyet a 3., 3/a.,  melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz..
5. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 600 E. Ft, mely összeg lakosságnak nyújtott kölcsön. 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) Az Önkormányzat tartalékának összege 23.884 E Ft. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. § Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6., 6/a. melléklet tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
a) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %.
12. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 9.,  melléklet tartalmazza a Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hunya, 2013. február


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 03. 01.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

« Vissza
Vissza a főmenübe