2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. március 21-i ülésére

Tárgy:   A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata, módosítása
Készítette:   Enyedi László
Előterjesztő:   Dr. Csorba Csaba jegyző

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya felülvizsgálta Csárdaszállás Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleteit, így az építményadóról szóló 2/1995. (II. 2.) önkormányzati rendeletet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2000. (III. 30.) önkormányzati rendeletet és az iparűzési adóról szóló 11/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet.
Megállapították, hogy a rendeletek teljes körű felülvizsgálata szükséges, az alábbiak miatt:
- a törvényben szabályozott kérdésekre nem terjedhetnek ki a rendeletek szabályozásai,
- a törvény szövegét nem kell, nem lehet megismételni a helyi rendeletekben,
- a jegyző határozata elleni jogorvoslatot a törvény biztosítja, attól eltérő szabályozás törvénysértő.
Határidőként 2013. március 31-ét jelölték meg.
 
A jelenleg hatályos helyi adórendeletek régebben lettek megalkotva, azóta többször kerültek módosításra. A rendeletek felülvizsgálata során több olyan rendelkezés került feltárásra a helyi rendeletekben, ami magasabb szintű jogszabályok által már szabályozva van. Időközben hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, amely szigorú formai szabályokat ír elő a jogszabályok szerkesztésénél is. A törvényességi anomáliák megszüntetése szükségessé tették, hogy ne az eddigi önkormányzati rendeletek kerüljenek módosításra, hanem egy új normaszövegű, egységes helyi adórendelet kerüljön megalkotásra. Az új adórendeletbe beépítésre került az adóbevallások elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége is.
A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Mivel az előterjesztett rendelet-tervezet csak pontosításokat tartalmaz, adómérték emelésre nem kerül sor, az adózók terheit  nem növeli, lehetőség van az évközi  módosításra, és a kétfordulós tárgyalás megtartása nem szükséges.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
 
 
 TERVEZET
 
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2013. (……….) önkormányzati rendelete
 
a helyi adókról
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. § E rendelet hatálya Csárdaszállás Község közigazgatási területén a 2. §-ban foglalt adónemek a Htv.-ben meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.
2. § Csárdaszállás Község Önkormányzata
a) építményadót,
b) magánszemélyek kommunális adóját és
c) helyi iparűzési adót vezet be.
3. § Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.
 
2. ÉPÍTMÉNYADÓ
 
4. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
5. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
6. § Az építményadó évi mértéke 200 Ft/ m².
7. § Mentes az építményadó alól a 25m² hasznos alapterület alatti garázs.
 
3. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
 
8. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen magánszemély tulajdonában lévő:
a) lakás vagy lakás céljára szolgáló épület,
b) építési telek, valamint
c) a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog.
9. § Az adó mértéke a 8. §-ban meghatározott adótárgyanként 12.000 Ft/év.
10. § Mentes az adókötelezettség alól az üresen álló külterületi lakás tulajdonosa, a használatbavétel évének végéig..
11. § Évi 50 %-os adókedvezményben részesülhet a külterületen lévő lakás tulajdonosa, amennyiben azt kéri, a lakásban lakik és szociális helyzete azt indokolttá teszi.
 
4. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
 
12. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.
 
5. AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
 
13. § Csárdaszállás Község Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:
a) 53200053-11048709 számú építményadó beszedési számlát,
b) 53200053-11048716 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,
c)53200053-11048792 számú iparűzési adó beszedési számlát,
d) 53200053-11048761 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,
e) 53200053-11048785 számú gépjárműadó beszedési számlát,
f) 53200053-11048778 számú egyéb bevételek beszedési számlát,
g) 53200053-11048747 számú pótlék beszedési számlát,
h) 53200053-11048730 számú bírság beszedési számlát,
i) 53200053-11061669 számú egyéb (idegen) bevételek beszedési számlát,
j) 53200053-11068415 számú egyéb (adóigazgatási eljárási illeték) beszedési számlát vezet.
 
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
14. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 2/1995. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/1995. (VI. 16.) önkormányzati rendelet és a 21/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2000. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2004. (XII. 6.) önkormányzati rendelet, a 9/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet és a 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet, az iparűzési adóról szóló 11/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet és a 9/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
 

 


Döntési javaslat

"A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata, módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

TERVEZET
 
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2013. (……….) önkormányzati rendelete
 
a helyi adókról
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. § E rendelet hatálya Csárdaszállás Község közigazgatási területén a 2. §-ban foglalt adónemek a Htv.-ben meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.
2. § Csárdaszállás Község Önkormányzata
a) építményadót,
b) magánszemélyek kommunális adóját és
c) helyi iparűzési adót vezet be.
3. § Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.
 
2. ÉPÍTMÉNYADÓ
 
4. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
5. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
6. § Az építményadó évi mértéke 200 Ft/ m².
7. § Mentes az építményadó alól a 25m² hasznos alapterület alatti garázs.
 
3. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
 
8. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen magánszemély tulajdonában lévő:
a) lakás vagy lakás céljára szolgáló épület,
b) építési telek, valamint
c) a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog.
9. § Az adó mértéke a 8. §-ban meghatározott adótárgyanként 12.000 Ft/év.
10. § Mentes az adókötelezettség alól az üresen álló külterületi lakás tulajdonosa, a használatbavétel évének végéig..
11. § Évi50 %-os adókedvezményben részesülhet a külterületen lévő lakás tulajdonosa, amennyiben azt kéri, a lakásban lakik és szociális helyzete azt indokolttá teszi.
 
4. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
 
12. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.
 
5. AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
 
13. § Csárdaszállás Község Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:
a) 53200053-11048709 számú építményadó beszedési számlát,
b) 53200053-11048716 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,
c)53200053-11048792 számú iparűzési adó beszedési számlát,
d) 53200053-11048761 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,
e) 53200053-11048785 számú gépjárműadó beszedési számlát,
f) 53200053-11048778 számú egyéb bevételek beszedési számlát,
g) 53200053-11048747 számú pótlék beszedési számlát,
h) 53200053-11048730 számú bírság beszedési számlát,
i) 53200053-11061669 számú egyéb (idegen) bevételek beszedési számlát,
j) 53200053-11068415 számú egyéb (adóigazgatási eljárási illeték) beszedési számlát vezet.
 
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
14. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 2/1995. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/1995. (VI. 16.) önkormányzati rendelet és a 21/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2000. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2004. (XII. 6.) önkormányzati rendelet, a 9/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet és a 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet, az iparűzési adóról szóló 11/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet és a 9/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 04. 15.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

« Vissza
Vissza a főmenübe