4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. március 21-i ülésére

Tárgy:   Közös Önkormányzati Hivatal alapítói szerződésének módosítása
Készítette:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Előterjesztő:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Véleményező bizottság:   Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának ügyintézője Fodorné dr. Szabó Zsuzsa szakmai segítségnyújtás keretében a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló szerződés kapcsán az alábbiakra hívta fel a figyelmet::
 
"629/2012. (XI. 29.) - megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
-         4. pont utolsó mondata szerint a közös hivatal SzMSz-ben meghatározott szervezeti egységei vezetőinek kinevezésénél a Mhötv. 83. § b) pontjának első mondatában meghatározottak szerint kell eljárni. Eszerint pontjában a kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Helyesen a 81. § (4) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlásáról lehet szó ((4) A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.)
-         A megállapodás 7. pontjában (és a közös hivatal alapító okiratában) mit jelent, hogy az egyes önkormányzatok lakosságarányosan rendelkeznek szavazattal? (Az Mhötv. lakosságszám-arányos többségi döntést csak a közös hivatal jegyzőjének kinevezéséhez ír elő (83. §) "
 
A szerződés felülvizsgálatát elvégeztem és a döntési javaslatban szereplő módosítás elfogadását javaslom a Képviselő-testületeknek.
 
A feltett kérdésre az alábbi tájékoztatást adtam:
 
„A Közös Hivatalt létrehozásáról szóló megállapodás 7. pontjában foglaltak alkalmazása az alábbiak szerint történik:
 
A közös ülés keretében minden egyes Önkormányzat dönt az Mötv-ben meghatározottak szerint. Döntés csak akkor születik, ha a döntési javaslatot a lakosság arányos többség is elfogadja, ez Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Nélküle nincs meg a döntési javaslat elfogadása. Ennek a szavazási procedúrának az értelme, hogy az egyes önkormányzatok látják a másik önkormányzat véleményét, pl. hivatali beszámoló. A lakosság arány azért lett beépítve, mert a közös hivatal költségeinek jelentős részét Gyomaendrőd viseli, így nélküle ne születhessen döntés. Látszólag formális az eljárás, de pl. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagy az előterjesztőnek el kell azon gondolkodni, ha a községek nem fogadják el a beszámolót. Az együttes ülésnek az a jelentősége, hogy a képviselő-testületek lássák egymás munkáját, kapcsolatot alakíthassanak ki, kérdéseket tehessenek fel. „
 


Döntési javaslat

"Közös Önkormányzati Hivatal alapítói szerződésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mhotv 83.§ -ban biztosított hatáskörében eljárva, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló szerződés 4.) pontjának utolsó mondatát az alábbiakra módosítja:
. A közös hivatal SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egység vezetőinek kinevezésénél a polgármestereket az Mötv. 81.§ (4) bekezdésében meghatározott egyetértési jog illeti meg, melynek gyakorlása során az Mötv. 83.§ b) pontjának első mondatában meghatározottak szerint kell eljárni.
A szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy azt minden alapító önkormányzat képviselő-testülete elfogadja.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 04. 15.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

« Vissza
Vissza a főmenübe