3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 20-i ülésére

Tárgy:   A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Készítette:   Pardi László
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)  146.§ (1) bekezdése alapján a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulásnak a 2013. január 1. előtt kötött  Társulási megállapodásait - az Mötv 87.§ - 95.§ -ainak hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz legkésőbb 2013. június 30-ig) - felül kell vizsgálni és az Mötv-nek megfelelően módosítani kell. A legutóbbi társulási űlésen elhangzottak alapján elkészült az érvényben lévő Társulási Megállapodást módosító megállapodás tervezete, melyet elfogadásra a gesztor megküldött minden tagönkormányzat számára.
A módosítások alapvetően a jogszabályi hivatkozásokat és a társulás működését szabályozó pontokat érinti.
 
A "Társulási megállapodást módosító okirat" és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás a mellékletben megtalálható.

 


Döntési javaslat

"Megállapodás elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 06. 20.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe