7. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2013. június 20-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről
Készítette:   Lévai Éva
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Mötv. 67. § f) pontja alapján 2013. január 1 napjától a jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az Mötv. 146/C. § (2) „A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83. § b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét - annak egyetértésével - a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.”
Mötv. 83. §: „A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel:”
Mötv. 83. § b) „kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%- nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot;”
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesteri megállapodtak, a jegyző és aljegyző személyéről.
Ennek megfelelően Gyomaendrőd Város Polgármestere 2013. május 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé Dr Csorba Csabát, aljegyzővé, a jegyző javaslatát figyelembe véve, vele egyetértésben, Megyeri Lászlót nevezte ki.
Az illetmények meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
Dr Csorba Csaba
CXCIX. tv. 255. § (1) c), 256. § (1) c), (3) b) pont:
Alapilletménye illetményalap 8 szorosa                                                                 309200 Ft
Vezetői illetménypótlék az alapilletmény              30%-a                                         92760 Ft
Jegyzői-feladat illetménypótlék alapilletmény        10%-a                                      30920 Ft
Pótlék(ok) megállapításánál figyelembe vett illetményalap   38650 Ft
Illetmény összesen:                                                                                                   432880 Ft
Kerekítés összege:                                                                                                              20 Ft
Összesen kerekítve:                                                                                                   432900 Ft
 
Megyeri László
CXCIX. tv. 255. § (3) pont:
Alapilletménye                                                                                                            383000 Ft
Pótlék(ok) megállapításánál figyelembe vett illetményalap   38650 Ft
Összesen kerekítve:                                                                                                  383000 Ft
 
Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét.

 


Döntési javaslat

"Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről"

Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe