2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. augusztus 26-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Magyar Államkincstár a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartási eljárása során hiányosságot tárt fel az alapító okirat vonatkozásában:
- Hibás az irányító szerv megnevezése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (ib) pontja alapján közös önkormányzati hivatal esetén irányító szerv a székhely szerinti önkormányzat képviselő-testülete. Ugyanakkor alapítói jogokkal felruházott irányító szervként mindhárom önkormányzatot kell az alapító okiratnak tartalmaznia.
 
Az Államkincstár a feltárt hiányosság tekintetében hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat.
 
Az Államkincstár jelzése alapján módosításra került az alapító okirat, mely módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind Gyomaendrőd Város, mind Hunya Község Önkormányzata 2013. augusztusi ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítását.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban leírtak alapján szíveskedjen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását jóváhagyni.
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítások átvezetését követően egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete.

 


Döntési javaslat

"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
 
1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„6./ A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
 
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19
 
Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a 2011. CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik.”
 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe