5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. augusztus 26-i ülésére

Tárgy:   Gyomaközszolg üzletrész vásárlás
Készítette:   Csényi István
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéseit követően a kizárólagos tulajdonában álló GYOMAKÖZSZOLG Kft.-ből történő üzletrészből történt értékesítéseket követően a 25 millió forintos törzstőkéje az alábbiak szerint tevődik össze.
 
A társaság tagjainak törzsbetétei:
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata                                17.750.000 Ft pénzbeli betét
Dévaványa Város Önkormányzata                                         6.250.000 Ft pénzbeli betét
Hunya Község Önkormányzata                                                 250.000 Ft pénzbeli betét
Örménykút Község Önkormányzata                                         250.000 Ft pénzbeli betét
Kétsoprony Község Önkormányzata                                        250.000 Ft pénzbeli betét
Kardos Község Önkormányzata                                               250.000 Ft pénzbeli betét
 
A fent felsorolt önkormányzatok azért döntöttek az üzletrész megvásárlása mellett, mert így a társaság tagjainak döntése alapján a hulladék befogadási díja alacsonyabb a tulajdonosok esetében. Ezért a T. Képviselő - testületnek megfontolásra ajánlom a Gyomaközszolg Kft. tulajdonrészéből 1% ( 250.000,- Ft ) megvásárlását.
 
Az adásvételek során a tulajdonrészt szerző önkormányzatok vállalták az egyszeri 500.000,- Ft működési költség biztosítását az adott költségvetési évben.
 
A GYOMAKÖZSZOLG Kft. társasági szerződés 9./ pontja az alábbiak szerint rendelkezik az üzletrészek, a tag üzletrészek átruházása, bevonása, felosztása tekintetében.
 
„Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a törzsbetét teljes befizetését követően ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak akkor tagadható meg, ha az üzletrészét átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az értékesítés olyan személy részére történne, akinek a személye ellen – társasági érdek folytán – valamennyi, a társaságban maradó tag egybehangzóan tiltakozik.
 
A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási jog átruházása semmis.”

 


1. döntési javaslat

"Ajánlat az üzletrész értékesítésére"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Képviselő Testülete akként határoz, hogy ajánlatot tesz a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. ) Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező tulajdonrészből 1 % megvásárlására 250.000,- Ft összegért.
 
Csárdaszállás Község Képviselő Testülete megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Gyomaendrőd Város Önkormányzatát és kérje Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testületének üzletrész értékesítési döntését.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 08. 26.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Csényi István

2. döntési javaslat

"Egyszeri működési pénzeszköz biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Község Képviselő Testülete vállalja, hogy a Gyomaközszolg Kft. résztulajdonosaként a társaság részére egyszeri 500.000,- Ft működési pénzeszközt biztosít a 2013. évi költségvetés terhére.


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Csényi István

« Vissza
Vissza a főmenübe