4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:   2014. évi átmeneti gazdálkodás.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló előterjesztését előreláthatólag jövő év februári ülésén fogja tárgyalni. Ebből következően január 1-jétől a költségvetési rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségvetési előirányzatokkal, ugyanakkor a működés folyamatosságáról, annak finanszírozásáról gondoskodni kell.
Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján indítványozom megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Ebben a Képviselő-testület felhatalmazását kérem, hogy a szükséges és indokolt kiadásokat teljesítsük, az önkormányzat esetleges bevételeit beszedhessük. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időszakában befolyó bevételek és teljesített kiadások a 2014. évi költségvetési rendelet részét képezik.
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a csatolt rendelet-tervezet szerinti elfogadását.
 
Csárdaszállás, 2013. december 3.
                                                                                                  Petneházi Bálintné
                                                                                                      Polgármester

 


Döntési javaslat

"2014. évi átmeneti gazdálkodás."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

..../2013. (XII.......) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. hogy 2014. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
 
2.§ (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2014. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi Központ által támogatott 33 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
 
(2) A 2014. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
 
 (3)  A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
 
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
 
a) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2013. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
 
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
 
4. § A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
 
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe