5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Készítette:   Pardi László
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A 2013. októberi ülésen a T. Képviselő-testület I. fordulóban elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2000 (III. 31.) önkormányzati rendelet helyébe lépő új hulladékgazdálkodási rendelet tervezetét.
A rendelet tervezett normaszövege végleges kialakítása megtörtént, mely során a 2. mellékletben szereplő hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai, valamint a rendelet tervezet alcímeinek pontosítását végeztük el.


Döntési javaslat

"Rendelettervezet elfogadása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról önkormányzati rendeletet az lábbiak szerint elfogadja:

 

…../2013. (…..) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
 
Csárdaszállás Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatót (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:
a) a települési hulladék gyűjtése,
b) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó feltételek biztosítása,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése
(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. melléklet tartalmazza
 
 2. A személyes adatok kezelése
 
2. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét,
b) a születési idejét és
c) az anyja nevét kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.
(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
 
 
 3. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
 
3. § (1) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.
(2) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között hetente egyszer fogadja a közszolgáltató a gyűjtőedényeket.
 
 
 
4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b)      a teljesítés helyét;
c)      az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját,  űrtartalmát és darabszámát;
d)      a gyűjtés időpontját;
e)      a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatásról és annak díjáról;
f)        a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról;
g)      a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről;
 
4. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 
5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban: zsák) vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt gyűjtési módok vegyesen is alkalmazhatók, amennyiben a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedény kapacitását meghaladja az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék mennyisége. 
(3) A közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja.
 
 
5. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
 
6. § A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi.
 
7. § A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre.
 
 
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
 
 
 
8. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói,
(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és
c) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.
(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,
 
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.
 
 
5. Záró rendelkezések
 
9. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2000 (III. 31.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések, érvényességét a jelen rendelet hatályba lépése nem érinti.
 
 
1. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
 
A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz.
Adószám: 13794602-2-04,
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
 
 
2. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai
 
 
Közszolgáltatással ellátott terület
Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)
Ady Endre utca
Kukás
Állami Gazdaság
Kukás
Arany János utca    
Kukás
Csárda út     
Kukás
Dózsa utca      
Kukás
Falutelep köz
Kukás
Jókai utca          
Kukás
Kossuth utca          
Kukás
Mártírok útja
Kukás
Máv vasútállomás
Kukás
Petőfi utca 
Kukás
Rákóczi utca       
Kukás
Szérűskert köz      
Kukás
Tanya    
Kukás
Temetőhalom      
Kukás
Tessedikzug
Kukás
 
 
 
3. melléklet a    /2013. (…..) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
 
Felajánlás
Csárdaszállás Község Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………, lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye: ……………………………………
…………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály … db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal hulladékgyűjtést fog végezni.
A szolgáltatás - edényzet ürítése hetente ……napon történik.
Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
Dátum
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő
 
4. melléklet a …../2013. (…….) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
 
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
 
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Nonprofit Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:………………………………………………. Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Közszolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Csárdaszállás ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Közszolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Közszolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A Közszolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény, a Ptk., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg Nonprofit Kft ……………………………….
Mint Közszolgáltató Tulajdonos
 
5. melléklet a …../2013. (…….) önkormányzati rendelethez
 
Hulladékgyűjtő helyek
1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
 
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok)
fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék)
festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.)
növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz)
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék, lomb)
akkumulátor
lakossági építési törmelék - max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra
 
 
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe