6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:   Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Készítette:   Nyíri-Szmolár Eszter
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban htv.), valamint azon rendelkezéseinek felülvizsgálatáról, melyek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintik a T. Képviselő-testület az októberi ülésén már kapott bővebb tájékoztatást.
2013. május 31-én egyeztető megbeszélés zajlott a három település polgármesterei valamint a közszolgáltató között. Gyomaendrődön és Hunyán a Gyomaközszolg Kft., Csárdaszálláson a Gyomaszolg Kft. szolgáltat 2013. december 31-ig.
A jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok a közszolgáltatást új alapokra helyezik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítani kell közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 2014. január 1-től. Közbeszerzés útján kell a szerződést megkötni, természetesen a kivételek figyelembe vételével, mely esetünkben fennáll, lévén a mostani közszolgáltatónk önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Meg kell határozni a közszolgáltató minősítését; csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval köthető meg az írásbeli szerződés, melyet csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági szereplővel lehet megkötni. A szerződés max. 10 évre szólhat.
A közszolgáltatás végzéséhez 2014. január 1-étől kezdődően szükséges engedélyek, az OHÜ minősítést, és a nonprofit gazdálkodási formát egyedül a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így ő vált alkalmassá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére.
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás település tekintetében az OHÜ által meghatározott kategóriák közül a B/I. minősítésű közszolgáltató megfelel az elvárásoknak. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a htv. 34. § (3) bekezdésében előírtaknak teljes egészében megfelel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére alkalmas.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!


 


Döntési javaslat

"Szerződé elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-ei hatállyal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
(tervezet)
 
amely létrejött egyrészről
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Székhely:5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
KSH azonosító: 15725572-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725570
Adószám: 15725572-2-04
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Petneházi Bálintné polgármester
 
 
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
 
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
 
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
 
 
 
 
Preambulum
 
1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
 
A közszolgáltatási tevékenység:
 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása a 2014. január 1. állapot szerint.
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által meghatározott tartalommal és keretek között.
 
A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
 
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával tesz eleget.
 
Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.
 
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
 
A Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9.§ (1) kb. pontjában meghatározott szervezet, így a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
 
2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
 
A Csárdaszállás Községi Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a /2013.(XII. .) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott ingatlan tulajdonos ingatlanán keletkező közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. (amelyen belül az 1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi (ellátja).
 
 

 

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását 2014. január 1. napjával köteles megkezdeni.
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2024. december 31-ig köteles ellátni.
 
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által meghatározott minősítési osztály: B/I.
 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a saját tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
 
Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.
 
 
5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 
Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.
 
 
 
Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása;
 
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az Önkormányzat kötelezettsége, évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig,
 
A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
 
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítését.
c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
 
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni. Az ügyfélszolgálat főbb feladatai:
a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése,
c) számlareklamációk kezelése,
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
f) ügyeleti rendszer működtetése,
g) internetes honlap működtetése.
 
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban és módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.
 
Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
 
Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató által kiadott, jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
 
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból kell finanszírozni.
 
A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj).
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben foglaltaktól eltérően - 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91. §-ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére vonatkozó előírásokra. 
 
 
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei
 
A Közszolgáltató havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé.
 
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni.
 
A Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
 
A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.
 
A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
 
A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
 
 
8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályai
 
A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
 
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
 
A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét
 
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
 
9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások
 
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen.
 
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni..
 
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.
 
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.
 
10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
 
 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
 
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
 
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
 
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.
 
12. A Szerződés megszűnése
 
A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
 
Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal.
 
 
 
A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
 
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a Szerződést írásban felmondani.
 
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.
 
 
13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
 
A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.
 
14. Vegyes és záró rendelkezések
 
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
 
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
 
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
 
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító rendelkezésekre.
 
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
 
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
 
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. A jelen szerződés 9 számozott oldalból áll.
 
Csárdaszállás, 2013. december           nap
 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Petneházi Bálintné
polgármester
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft
Fekete József
ügyvezető
 
  

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe