1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. október 30-i ülésére

Tárgy:   A helyi szociális rendeletek felülvizsgálata
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Országgyűlés 2014. január 1. napjával átalakítja az átmeneti segély rendszerét. A legfontosabb változás, hogy az eddig külön szabályozott felnőtt korúak illetve a gyermekek részére adható átmeneti segélyeket összevonja, bevezeti a családi segélyezés fogalmát, az arra rászoruló családnak adható önkormányzati segélyt, mint támogatási formát határoz meg.
2014. január 1. napjával lép életbe a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a, mely tartalmazza az önkormányzati segéllyel kapcsolatos szabályokat.
 
Fenti jogszabályhely alapján új szabályozás:
- Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
- Az önkormányzati segélyek közé emeli a temetési segélyt, mely, mint önálló segélytípus 2014. január 1. napjával megszűnik.
- Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál.
- Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
- Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.
 
2014. január 1. napjával hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja, mellyel a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mint az önkormányzatok által adható segélytípust szüntet meg a jogalkotó. Ugyanakkor utal arra, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg, az önkormányzati segélyezési rendszeren felül.
 
Az önkormányzati segélyezés átalakítása következtében két helyi rendeletet kell felülvizsgálnia a Képviselő-testületnek:
- a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet
- a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet.
 
A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy mennyiben illeszkedik az átmeneti segélyezés jelenlegi szabályozása a 2014. január 1. napjával életbe lépő törvényi szabályozáshoz, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be:
 
Szociális törvény által meghatározott
5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet
3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet
1. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt :
 
 
betegséghez
Kamatmentes kölcsön
betegség, kórházi kezelés
 
halálesethez
Kamatmentes kölcsön
Temetési segély
-
elemi kár elhárításához
Kamatmentes kölcsön
-
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
-
-
iskoláztatáshoz
-
1. tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása
2. tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése
a gyermek fogadásának előkészítéséhez
-
-
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához
-
Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások
-
-
 
 
A családban nevelkedő gyermek egyéb – a Mep által teljes egészében nem finanszírozott – egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése – gyakorlatban ez a szemüveg díjának részbeni megfizetéséhez adott támogatás
2. a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
 
Rendkívüli élethelyzet fenti többletkiadásokon kívüli esetben – oktatási intézmény jelzése alapján – külön méltánylást érdemlő esetben
 
Fűtési segély
 
 
1. Egyszeri vagy rendszerességgel adható
átmeneti segély
2. Kamatmentes kölcsön
 
 
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson kívül az általános iskolai tanulók részére tankönyvbeszerzési, a középiskolai tanulók és felsőfokú intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók részére beiskolázási támogatást, valamint gyermekszületési támogatást is biztosít. A Sztv. 2014. évtől is lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy az önkormányzati segélyezési rendszeren felül a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel további pénzbeli támogatást biztosítsanak.
 
A táblázatból látható, hogy a jelenlegi szabályozás részben illeszkedik az önkormányzati segélyezés kereteihez, sőt azon túlmutató segélyformákat is meghatározott önkormányzatunk – fűtési segély, beiskolázási, tankönyvbeszerzési, gyermekszületési – mely segélyformák megtartását javaslom a Képviselő-testület számára.
A törvényi szabályozás szerint azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Helyi rendeletünk jelenlegi szabályozása mind a kétfajta segítségnyújtást szabályozza, mely jól illeszkedik a 2014. január 1. napjától életbe lépő szabályozáshoz.
A jövő évtől hatályba lépő szabályozás nem tesz különbséget család és egyedül élő személy között, így a jogosultsági jövedelemhatárnál is egy főre eső családi jövedelmet említ, mely jövedelemhatár nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-ánál. Helyi rendeletünkben a jövedelemhatárnál különbséget tettünk család vagy egyedül élő személy tekintetében, ezért a jövedelemhatár meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a helyi rendelet összhangba kerüljön a szociális törvényben meghatározott keretszabállyal.
 
A következő táblázatban mutatom be a jelenleg szabályozott segélyformákat és a törvényi változásból adódó szükséges változtatásokat:
 
Segélyforma:
Jelenlegi szabályozás
2014. 01. 01. napjától életbe lépő szabályozás
Kamatmentes kölcsön
- Nem rendelkezik vagyonnal
- jövedelemhatár család esetében öregségi nyugdíjminimum (továbbiakban: önym.) 100 %-a, egyedül élő személy esetében az önym. 150 %-a
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Egyszeri vagy rendszerességgel adható átmeneti segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- jövedelemhatár család esetében öregségi nyugdíjminimum (továbbiakban: önym.) 100 %-a, egyedül élő személy esetében az önym. 150 %-a
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Fűtési segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- jövedelemhatár család esetében öregségi nyugdíjminimum (továbbiakban: önym.) 100 %-a, egyedül élő személy esetében az önym. 150 %-a
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Temetési segély
- jövedelemhatár család esetében öregségi nyugdíjminimum (továbbiakban: önym.) 100 %-a, egyedül élő személy esetében az önym. 150 %-a
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: elismert többletkiadásokra
 
- Nem rendelkezik vagyonnal
- jövedelemhatár rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén az önym. összege, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetében az önym. 150 %-a
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
 
A táblázatból látható, hogy a jelenlegi szabályozás az egyedül élő személyek számára kedvezőbb jogosultsági feltételt biztosít, azonban a 2014. január 1. napján hatályba lépő törvényi rendelkezés nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is megmaradjon az egyedül élők számára kedvezőbb jövedelemhatár.
A családi jövedelemhatár nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíjminimum 130 %-ánál, a helyi szabályozás eddig 100 % volt. Javaslom a családi jövedelemhatárt a jelenleg az egyedül élő személyek jövedelemhatárával megegyező összegben meghatározni, így az ő esetükben sem lesz kedvezőtlenebb a januártól életbe lépő szabályozás, míg a családok esetében kedvezőbb jövedelemhatárt határozhat meg az Önkormányzat. A kedvezőbb jövedelemhatár megállapításával nő a jogosultak köre, mely növelheti az önkormányzat kiadását, ezért nem javaslom további segélyformák bevezetését, így számottevően nem nő az önkormányzati finanszírozás.
 
A települési önkormányzatok feladatfinanszírozás keretében Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások címen kap támogatást, mely támogatás a kötelezően biztosítandó szociális ellátások önkormányzati kiegészítéséhez, a saját hatáskörű segélyezéshez illetve a közfoglalkoztatás saját erejének biztosításához használható fel. Ebben az évben a támogatásként kapott összeg mindhárom feladat biztosításához teljes mértékben elegendő volt. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz az erre a feladatra biztosított állami támogatás a következő években, ezért a segélyezési rendszer átalakításánál arra törekszünk, hogy az ne járjon a finanszírozás számottevő emelkedésével.
 
Mindkét önkormányzati rendelet felülvizsgálata során szükséges még a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése is a rendeletek szövegén. A szükséges módosítások olyan mértékben érintik a rendeletek normaszövegét, hogy az két új rendelet megalkotását teszi szükségessé.
 
2014. január 1. napjától az alábbiak szerint javaslom megállapítani az önkormányzati segélyezés rendszerét:
 
Segélyforma
Jogosultsági feltételek
Kamatmentes kölcsön
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Egyszeri vagy rendszerességgel adható önkormányzati segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Fűtési segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Temetési segély
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: elismert többletkiadásokra
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.
 


Döntési javaslat

"A helyi szociális rendeletek felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az alábbiak szerint alakítja ki az önkormányzati segélyezés rendszerét, az alábbi önkormányzati segélytípusokat határozza meg:
 
Segélyforma
Jogosultsági feltételek
Kamatmentes kölcsön
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Egyszeri vagy rendszerességgel adható önkormányzati segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Fűtési segély
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Temetési segély
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: elismert többletkiadásokra
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym. 150 %-a
 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata felkéri Petneházi Bálintné polgármestert, hogy felülvizsgálat eredményének megfelelően a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére készítse elő a rendelet-tervezeteket.
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe