3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. november 27-i ülésére

Tárgy:   A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Készítette:   Enyedi László
Előterjesztő:   Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
 
2014. január 1-től Csárdaszállás Község lakosságát terheli a hulladékszállítási díj megfizetése. Ez éves szinten mintegy 2 millió Ft plusz kiadást jelent a lakosság számára, amit eddig az önkormányzat fizetett meg.
 
Annak érdekében, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek, a kommunális adó mértéke kerülhet csökkentésre.
 
Csárdaszálláson, 2013-ban, az összes kommunális adóval adóztatott ingatlan száma 211 db. A kommunális adó mértéke 12.000 Ft/ingatlan/év. Így a kivetett éves kommunális adó 2.532.000 Ft. Amennyiben a rendelet tervezet szerinti 3.000 Ft/ingatlan/év adómérték kerül elfogadásra, a kivetett éves adó 633.000 Ft-ra csökkenne. Ez mintegy 1,9 millió Ft adóbevétel csökkenést okozna.
 
A rendeletmódosítás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.


Döntési javaslat

"A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

TERVEZET
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának
………/2013. (……….) önkormányzati rendelete
 
a helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az adó mértéke a 8. §-ban meghatározott adótárgyanként 3.000 Ft/év.”
2. § Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Enyedi László

« Vissza
Vissza a főmenübe