7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. november 27-i ülésére

Tárgy:   A 2014. évi belső ellenőrzési terv
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
 
A 2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
 
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
 
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.  
 
A 2014. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével, észrevételével kiegészíteni, a Közös Önkormányzati Hivatalra és a Csárdaszállás Község Önkormányzatára vonatkozóan a2014. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.


2014. évi ellenőrzési terv
 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
 
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
  
 
I.                    A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése
2013.01.01-től
2013.12.31-ig
Nem a pályázatban megjelölt célra fordították a támogatást
Az önkormányzati támogatás felhasználása hatékonyan, gazdaságosan és szabályszerűen történjen
február hónap
6 revizori nap
Szabályszerűségi-, rendszerellenőrzés (célellenőrzés)
Magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése
2013.01.01-től
2013.12.31-ig
Jogszabályokkal ellentétes kivetés, mentesség nyújtás, ezek köv.adóhiány keletkezése
Az adó kivetésének, a mentességek nyújtásának jogszabályi megfelelése (különös tekintettel a szennyvíz, út beruh. miatti mentességek nyújtására
február
6 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés)
A Közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése
2013.01.01-től
2013.12.31-ig
Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása.
A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése. Kötelező, nem köt. feladatok ell. gazdaságosság
március
6 revizori nap
Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)
A Cigány-, és Német Kisebbségi Önk. átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ell.
2012.01.01-től
2013.12.31-ig
A kisebbségi önk.-ok működésének, gazdálkodásának áttekintése Uniós források szabályszerű felhasználása
A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése.
április
10 revizori nap
Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)
Követeléskezelés a helyi adó és egyéb önkormányzati  kintlévőségek vonatkozásában
2013.01.01-től
2014.03.31-ig
Bevételkiesés a nem megfelelően tett intézkedések miatt, illetve költségvetési hiány kialakulása
A helyi adó kivetésének, behajtásának szabályszerűsége és hatékonysága, egyéb kintlévőségek behajtására tett intézkedések hatékonysága.
május hónap
5 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés)
 
Adóerőképességhez kapcsolódóan az iparűzési adó bevallások, befizetések vizsgálata
2014.01.01-től
2014.06.30-ig
Tervezéshez téves adatszolgáltatás, jogszabály félreértelmezése, be nem tartása
Iparűzési adóbevallások pontos kitöltése, időbeni beadásának vizsgálata, elemzések készítése.
szeptember hónap 
6 revizori nap
Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés (célellenőrzés)
 
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó ellenőrzése vagyonnyilvántartás ellenőrzése.
2012.01.01-től
2013.12.31-ig
Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása.
A működés és gazdálkodás áttekintése, 
hatékonyságának ellenőrzése.
március hónap
7 revizori nap
Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)
A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő Kft.-k gazdálkodásának vizsgálata,a Kft.-k által elvégzett munka ellenőrzése, tulajdonosi elvárások érvényesülése.
2013.01.01-től
2013.12.31-ig
Nem a tulajd.elvárás érv., jogszabályok téves alkalmazása, túlzott tulajdonosi támog. biztosít.-a
A tulajdonos Önkormányzat elvárásainak érvényesülése megvalósuljon. A működés során a gazdaságosság, hatékonyság szabályszerűség követelm. érvényesüljenek.
augusztus
7 revizori nap
Szabályszerűségi-, rendszerellenőrzés (témaellenőrzés)
Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ell, átfogó pü.-i ellenőrzés, nyilvántartások, szabályzatok ell.
2013.07.01-től 2014.06.30-ig
Pályázati előírások be nem tartása, tárgyi eszközök nyilvántartásának hiányossága, jogszabályok be nem tartása, gazdaságtalan működtetés.
Pályázati cél megvalósítása, eszköznyilvántartás, munkaruha nyilvánt., gazdaságos, hatékony műk.ell., jogszabályi megfelel. Állattart.-tenyésztés növénytermesztés előírásainak betartása, előállított termékek felhasználásának értékesítésének ell.            
szeptember
14 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés)
Oktatási intézmények működtetésének ellenőrzése
2013. 01.01-től 2014.06.30-ig
Nem a tulajdonosi elvárás érvényesül, jogszabályok téves alkalmazása, a működtetés nem megfelelő biztosítása
A tulajdonos Önkormányzat elvárásainak érvényesülése megvalósuljon. A működés során a gazdaságosság, hatékonyság szabályszerűség követelményei érvényesüljenek.
szeptember
5 revizori nap
Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés (célellenőrzés)
 
III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása
2012.01.01-től
2013.12.31-ig
Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása.
A működés és gazdálkodás áttekintése, 
hatékonyságának ellenőrzése.
április hónap
7 revizori nap
Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)
Kistérségi Óvoda gyermek-és  csoportlétszám alakulásának vizsgálata
2013.09.01.-től 2014.06.30-ig
Jogszabály be nem tartása,
A törvény által meghatározott csoportlétszám és optimális pedagógus létszám kialakítása. Gazdaságos, hatékony működtetés.
Július hónap
5 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés)
 
IV. Csárdaszállás Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés, nyilvántartások, szabályzatok ellenőrzése
2013.07.01-től 2014.06.30-ig
Pályázati előírások be nem tartása, tárgyi eszközök nyilvántartásának hiányossága, jogszabályok be nem tartása, gazdaságtalan működtetés.
Pályázati cél megvalósítása, eszköznyilvántartás, munkaruha nyilvánt, gazdaságos, hatékony műk. ell., jogszabályi megfelel. növénytermesztés előírásainak betartása, előállított termékek felhasználásának értékesítésének ell.            
szeptember
4 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés)
 

 


Döntési javaslat

"A 2014. évi belső ellenőrzési terv"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalra és Csárdaszállás Község Önkormányzatára vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési tervet.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe