24/2014. (IV. 28.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2013. évi zárszámadási beszámoló elfogadása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
24/2014.(IV.28.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 709.405 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 695.109 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 705.927 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 3.484 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése -6 ezer forint, az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 693.448 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 323.566 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 76.866 ezer forint,
c) dologi kiadás 293.016 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 2.111ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 1.221 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 890 ezer forint
c) a működési célú finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése -450 ezer forint,
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2013. évi átlagos statisztikai létszámot a 6. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás egyszerűsített mérleg, pénzmaradvány, és eredmény kimutatását, továbbá az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet részletezi.
 
7. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények vagyonának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
 
8. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 9. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás működési és felhalmozási mérlegszerű kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
 
11. Az Önkormányzati Társulás 2013. évi eszközállományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

« Vissza
Vissza a főmenübe