34/2014. (VI. 10.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2014. évi költségvetési határozat módosítása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
34/2014.(VI. 10.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. A 2014. évi költségvetésről szóló 21/2014. (II. 28.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 714.200 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 714.200 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
3. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 710.331 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 3.869 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
 
5. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 713.518 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 346.721 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 95.342 ezer forint,
c) dologi kiadás 271.455 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.”
 
6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 682 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 

« Vissza
Vissza a főmenübe