3/2015. (II. 12.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulás által fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének meghatározása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3/2015.(II. 12.) határozata
 
I.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 716.733 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 716.733 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
 
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 716.733 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 716.733 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 358.661 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 95.716 ezer forint,
c) dologi kiadás 262.356 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint.
 
5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
 
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. Az Önkormányzati Társulás 2015-2018. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) lakossági túlfizetések visszafizetése,
d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
 
II.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elrendeli a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Kistérségi óvodánál a létszámleépítést. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a költségvetési határozatban elfogadott kiadási előirányzat teljesítése érdekében készítse el a létszámleépítés ütemtervét, - melyben kerüljön meghatározásra az érintett dolgozói szám, felmentési idő és végkielégítés összege, - és azt jóváhagyásra terjessze be a társulási tanács soron következő ülésére

« Vissza
Vissza a főmenübe