32/2015. (IV. 27.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2014. évi zárszámadási beszámoló

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
32/2015.(IV. 27.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2014. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 744.720 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 738.670 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 740.851 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 3.869 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 734.650 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 380.730 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 87.605 ezer forint,
c) dologi kiadás 266.087 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 228 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
 
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 4.020 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 0 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 4.020 ezer forint
c) a működési célú finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 0 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2014. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények vagyonkimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
 
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. Az Önkormányzati Társulás 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
 
 9. Az Önkormányzati Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. Az Önkormányzati Társulás 2014. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. Az Önkormányzati Társulás 2014. évi eszközállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

« Vissza
Vissza a főmenübe