45/2015. (VI. 29.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2015. évi költségvetésről szóló határozat módosítása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
45/2015.( VI. 29.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 745.442 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 745.442 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
3. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 738.143 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 720 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.579 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
 
5. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 744.422 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 378.848 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.168 ezer forint,
c) dologi kiadás 265.406 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.”
 
6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 1.020 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

« Vissza
Vissza a főmenübe