17/2017. (IV. 27.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2016. évi zárszámadási beszámoló
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
17/2017.(IV. 27.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 802.834 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 798.577 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 798.475 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 2.973 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 1.386 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 787.577 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 415.288 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 113.089 ezer forint,
c) dologi kiadás 259.200 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 11.000 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 286 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 10.714 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2016. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. 
« Vissza
Vissza a főmenübe