59/2017. (XII. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2017. évi költségvetési határozatának módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
59/2017.(XII. 14.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 6.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 6.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 837.584 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 837.584 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 833.027 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.257 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 833.690 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 465.159 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 105.402 ezer forint
c) dologi kiadás 261.628 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 1.501 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.894 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
« Vissza
Vissza a főmenübe