21/2018. (V. 29.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2018. évi költségvetésének módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
21/2018.(V. 29.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 805.971 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 805.971 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata  800.485 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 5.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 800.473 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 470.169 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 98.260 ezer forint
c) dologi kiadás 232.044 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.498 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 
 
 1. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. I.mód.ei.
1
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
577 735
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési célú előző évi pénzmaradvány
0
486
6
Működési bevétel összesen
779 790
800 485
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
5 000
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
10
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
5 000
12
Finanszírozási bevételek összesen
0
486
13
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
805 971
14
Személyi juttatás
442 321
470 169
15
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
98 260
16
Dologi kiadás
246 111
232 044
17
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
19
Működési célú tartalék
0
0
20
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21
Működési kiadás összesen
779 790
800 473
22
Felújítás
2 000
2 000
23
Beruházás
3 000
3 498
24
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
5 498
26
Finanszírozási kiadások
0
0
27
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
805 971
28
Hiány
0
0
 
2. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. I.mód.ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Intézményi működési bevétel
0
37
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
559 903
4
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
542 915
559 940
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
9
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
10
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
5 000
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
547 915
564 940
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Intézményi működési bevétel
98
98
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
1 643
19
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
98
1 741
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
24
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
25
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
98
1 978
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Intézményi működési bevétel
236 777
222 615
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
16 189
34
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
236 777
238 804
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
39
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
40
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
249
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
236 777
239 053
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
577 735
49
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
779 790
800 485
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
54
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
55
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
5 000
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
486
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
805 971
3. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. I.mód.ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
37
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
37
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
37
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Személyi juttatás
101 499
102 981
18
Munkaadókat terhelő járulék
20 698
20 847
19
Dologi kiadás
13 294
13 439
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
135 491
137 267
25
Felújítás
2 000
2 000
26
Beruházás
1 000
1 162
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
3 000
3 162
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
138 491
140 429
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Személyi juttatás
340 822
367 188
33
Munkaadókat terhelő járulék
70 660
77 413
34
Dologi kiadás
232 817
218 568
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
644 299
663 169
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
2 000
2 336
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
2 336
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
646 299
665 505
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Személyi juttatás
442 321
470 169
48
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
98 260
49
Dologi kiadás
246 111
232 044
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
779 790
800 473
55
Felújítás
2 000
2 000
56
Beruházás
3 000
3 498
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
5 498
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
805 971
 
4. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. I.mód.ei.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 000
2 000
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 000
2 000
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 000
1 162
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
2 000
2 336
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
3 498
Határidő: azonnal
 
« Vissza
Vissza a főmenübe