35/2018. (IX. 24.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2018. évi Költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
35/2018.(IX. 24.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 838.118 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 838.118 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 829.632 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 8.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 830.770 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 494.499 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 103.295 ezer forint
c) dologi kiadás 232.976 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 7.348 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 
 
1.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. II.mód.ei.
1
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
606 882
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési célú előző évi pénzmaradvány
0
486
6
Működési bevétel összesen
779 790
829 632
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
5 000
5 000
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
3 000
10
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
8 000
12
Finanszírozási bevételek összesen
0
486
13
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
838 118
14
Személyi juttatás
442 321
494 499
15
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
103 295
16
Dologi kiadás
246 111
232 976
17
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
19
Működési célú tartalék
0
0
20
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21
Működési kiadás összesen
779 790
830 770
22
Felújítás
2 000
0
23
Beruházás
3 000
7 348
24
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
7 348
26
Finanszírozási kiadások
0
0
27
Tárgyévi kiadás összesen
784 790
838 118
28
Hiány
0
0
 
2.      melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. II.mód.ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
37
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
575 648
4
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
542 915
575 685
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
9
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
10
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
5 000
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
547 915
580 685
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Intézményi működési bevétel
98
98
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
5 417
19
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
98
5 515
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
24
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
25
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
98
5 752
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
236 777
222 615
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
25 817
34
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
236 777
248 432
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
39
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
40
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
3 000
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
3 000
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
249
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
236 777
251 681
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
236 875
222 750
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
542 915
606 882
49
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
779 790
829 632
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
54
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
5 000
5 000
55
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
3 000
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 000
8 000
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
486
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
784 790
838 118
 
3. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. II.mód.ei.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
37
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
37
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
37
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Személyi juttatás
101 499
106 142
18
Munkaadókat terhelő járulék
20 698
21 678
19
Dologi kiadás
13 294
14 971
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
135 491
142 791
25
Felújítás
2 000
0
26
Beruházás
1 000
1 412
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
3 000
1 412
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
138 491
144 203
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Személyi juttatás
340 822
388 357
33
Munkaadókat terhelő járulék
70 660
81 617
34
Dologi kiadás
232 817
217 968
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
644 299
687 942
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
2 000
5 936
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
5 936
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
646 299
693 878
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Személyi juttatás
442 321
494 499
48
Munkaadókat terhelő járulék
91 358
103 295
49
Dologi kiadás
246 111
232 976
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
779 790
830 770
55
Felújítás
2 000
0
56
Beruházás
3 000
7 348
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
7 348
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
784                      0
838 118
 
 
4. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2018. eredeti ei.
2018. II.mód.ei.
1
Felújítások
0
0
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 000
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 000
0
6
Beruházások
0
0
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 000
1 412
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
2 000
5 936
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
7 348
« Vissza
Vissza a főmenübe