31/2020. (XII. 10.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
31/2020. (XII. 10.) határozat
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva Toldi Balázs a társulás elnöke az alábbi döntést hozza:
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetésről szóló 12/2020. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.005.180 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.005.180 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.002.487 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.693 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.000.138 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 613.684 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 110.772 ezer forint
c) dologi kiadás 275.682 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.042 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
1.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. III.
1
Intézményi működési bevétel
289 830
282 517
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
719 970
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
898 067
1 002 487
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
0
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
0
10
Finanszírozási bevételek összesen
0
2 693
11
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
1 005 180
12
Személyi juttatás
533 725
613 684
13
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
110 772
14
Dologi kiadás
266 330
275 682
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
898 067
1 000 138
20
Felújítás
2 184
1 778
21
Beruházás
3 000
3 255
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
23
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
5 042
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
1 005 180
26
Hiány
0
0
 
 

 
2.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. III.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
26
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
706 445
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
608 237
706 471
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
0
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
0
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
78
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
1 581
15
Tárgyévi bevételek összesen
613 421
708 130
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
109
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
3 284
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
3 393
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
49
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
0
3 442
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
289 830
282 382
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
10 241
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
289 830
292 623
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
985
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
289 830
293 608
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
289 830
282 517
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
608 237
719 970
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
898 067
1 002 487
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 184
0
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
5 184
0
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 112
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
1 581
60
Tárgyévi bevételek összesen
903 251
1 005 180
 
3.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. III.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
1 745
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 745
10
Felújítás
0
1 506
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 515
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
3 260
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
122 512
132 868
18
Munkaadókat terhelő járulék
22 162
23 474
19
Dologi kiadás
16 464
17 953
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
161 138
174 295
25
Felújítás
2 184
272
26
Beruházás
3 000
1 447
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
1 719
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
166 322
176 014
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
411 213
480 816
33
Munkaadókat terhelő járulék
75 850
87 298
34
Dologi kiadás
249 866
255 984
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
736 929
824 098
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
0
1 808
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 808
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
736 929
825 906
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
533 725
613 684
48
Munkaadókat terhelő járulék
98 012
110 772
49
Dologi kiadás
266 330
275 682
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
898 067
1 000 138
55
Felújítás
2 184
1 778
56
Beruházás
3 000
3 255
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
9
58
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
5 042
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
903 251
1 005 180
4.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
 
2020. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2020. eredeti ei.
2020. módosított ei. III.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
1506
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 184
272
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 184
1 778
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
3 000
1 447
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
1 808
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
3 255
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
5 184
5 033
« Vissza
Vissza a főmenübe