31/2021. (V. 31.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021 évi költségvetésről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
31/2021. (V. 31.) határozat
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva Toldi Balázs társulás elnöke az alábbi döntést hozza:
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 25.) határozatot a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (II. 25.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 989.164 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 989.164 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 972.684 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 11.000 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 5.480 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 977.414 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 590.562 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 99.361 ezer forint
c) dologi kiadás 287.491 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.750 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Intézményi működési bevétel
280 544
280 563
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
690 719
3
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
1 402
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
929 679
972 684
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
11 000
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
11 000
10
Finanszírozási bevételek összesen
3 113
5 480
11
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
989 164
12
Személyi juttatás
559 694
590 562
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
99 361
14
Dologi kiadás
278 206
287 491
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
932 792
977 414
20
Felújítás
0
0
21
Beruházás
11 000
11 750
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
11 750
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
989 164
26
Hiány
0
0
 
2. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
19
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
688 419
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
647 733
688 438
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
11 000
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
11 000
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
52
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
15
Tárgyévi bevételek összesen
658 733
699 490
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
19
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
1 402
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
1 402
1 402
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
3 340
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
4 515
4 742
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
280 544
280 544
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
2 300
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
280 544
282 844
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
2 088
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
280 544
284 932
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
280 544
280 563
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733
690 719
49
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402
1 402
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
929 679
972 684
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000
11 000
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
11 000
11 000
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113
5 480
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
60
Tárgyévi bevételek összesen
943 792
989 164
 
3. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
0
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
Dologi kiadás
0
1 072
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
1 072
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
0
0
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
0
1 072
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17
Személyi juttatás
136 704
146 480
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 829
23 345
19
Dologi kiadás
20 420
24 934
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
178 953
194 759
25
Felújítás
0
0
26
Beruházás
0
750
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
0
750
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
178 953
195 509
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
422 990
444 082
33
Munkaadókat terhelő járulék
73 063
76 016
34
Dologi kiadás
257 786
261 485
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
753 839
781 583
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
11 000
11 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
11 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
764 839
792 583
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
559 694
590 562
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 892
99 361
49
Dologi kiadás
278 206
287 491
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
932 792
977 414
55
Felújítás
0
0
56
Beruházás
11 000
11 750
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
11 000
11 750
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
943 792
989 164
 
4. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
0
0
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
750
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
11 000
11 000
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
11 000
11 750
11
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
11 000
11 750
 
5. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
 
A
B
C
D
1
megnevezés
2021. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2021. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen
36
7
43
4
óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
bölcsőde
0
7
7
6
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
0
0
0
7
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
140
9
149
8
közalkalmazott határozatlan idejű
139
0
139
9
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2021.03.01.-2022.02.28.) 2 fő 4 órás
1
0
1
10
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
11
Önkormányzati Társulás összesen
176
16
192
 
« Vissza
Vissza a főmenübe