48/2021. (IX. 29.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
48/2021.(IX. 29.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 25.) határozatot a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (II. 25.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.025.763 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.025.763 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 995.294 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 24.989 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 5.480 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.000.365 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 609.098 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 102.076 ezer forint
c) dologi kiadás 289.191 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 25.398 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1. melléklet
 
Gyomaendrőd,Csárdaszállás,HunyaTelepülési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
 
 
adatok ezer forintban
 
A
B                                   C
 
megnevezés
2021. terv                      2021. terv
1
Intézményi működési bevétel
280 544                           280 563
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733                           713 953
3
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402                                  778
4
Közhatalmi bevételek
0                                     0
5
Működési bevétel összesen
929 679                           995 294
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0                                     0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000                             24 989
 
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
 
0                                     0
9
Felhalmozási bevételek összesen
11 000                             24 989
10
Finanszírozási bevételek összesen
3 113                               5 480
11
Tárgyévi bevételek összesen
943 792                        1 025 763
12
Személyi juttatás
559 694                           609 098
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 892                           102 076
14
Dologi kiadás
278 206                           289 191
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0                                     0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0                                     0
17
Működési célú tartalék
0                                     0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0                                     0
19
Működési kiadás összesen
932 792                        1 000 365
20
Felújítás
0                                     0
21
Beruházás
11 000                             25 398
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0                                     0
23
Felhalmozási kiadás összesen
11 000                             25 398
24
Finanszírozási kiadások
0                                     0
25
Tárgyévi kiadás összesen
943 792                        1 025 763
26
Hiány
0                                     0

2. melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
 
adatok ezer forintban
 
A
B                           C
 
megnevezés
2021. terv               2021. terv
1
Gyomaendrőd,Csárdaszállás,HunyaTelepülésiÖnkormányzatiTársulás
0                          0
2
Intézményi működési bevétel
0                        19
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733                 706 688
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0                          0
5
Közhatalmi bevételek
0                          0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0                          0
7
Működési bevétel összesen
647 733                 706 707
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0                          0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000                   24 989
 
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson  kívülről
 
0                          0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0                          0
12
Felhalmozási bevételek összesen
11 000                   24 989
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0                        52
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0                          0
15
Tárgyévibevételekösszesen
658 733                 731 748
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-HunyaKistérségiÓvodaés Bölcsőde
0                          0
17
Intézményi működési bevétel
0                          0
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0                   2 759
19
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402                       778
20
Közhatalmi bevételek
0                          0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0                          0
22
Működési bevétel összesen
1 402                    3 537
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0                          0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0                          0
 
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson  kívülről
 
0                          0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0                          0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0                          0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113                    3 340
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0                          0
30
Tárgyévibevételekösszesen
4 515                    6 877
31
TérségiSzociálisGondozási Központ
0                          0
32
Intézményi működési bevétel
280 544                 280 544
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0                   4 506
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0                          0
35
Közhatalmi bevételek
0                          0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0                          0
37
Működési bevétel összesen
280 544                 285 050
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0                          0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0                          0
 
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson  kívülről
 
0                          0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0                          0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0                          0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0                   2 088
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0                          0
45
Tárgyévibevételekösszesen
280 544                 287 138
46
ÖnkormányzatiTársulásösszesen
0                          0
47
Intézményi működési bevétel
280 544                 280 563
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
647 733                 713 953
49
Működési célú átvett pénzeszköz
1 402                       778
50
Közhatalmi bevételek
0                          0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0                          0
52
Működési bevétel összesen
929 679                 995 294
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0                          0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 000                   24 989
 
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson  kívülről
 
0                          0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0                          0
57
Felhalmozási bevételek összesen
11 000                   24 989
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
3 113                    5 480
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0                          0
60
Tárgyévibevételekösszesen
943 792              1 025 763

3. melléklet
 
Gyomaendrőd,Csárdaszállás,HunyaTelepülésiÖnkormányzatiTársulás2021.évikiadásai
 
adatok ezer forintban
 
A
B                                C
 
megnevezés
2021. terv                    2021. terv
1         Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0                            240
3
Munkaadókat terhelő járulék
0                              37
4
Dologi kiadás
0                        1 136
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0                                0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0                                0
7
Működési célú tartalék
0                                0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0                                0
9
Működésikiadásösszesen
0                        1 413
10
Felújítás
0                                0
11
Beruházás
0                      13 648
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0                                0
13
Felhalmozásikiadásösszesen
0                      13 648
14
Finanszírozási  kiadások
0                                0
15
Tárgyévikiadásösszesen
0                      15 061
16        Gyomaendrőd-Csárdaszállás-HunyaKistérségiÓvodaésBőlcsöde
17
Személyi juttatás
136 704                       148 328
18
Munkaadókat terhelő járulék
21 829                        23 632
19
Dologi kiadás
20 420                        24 934
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0                                0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0                                0
22
Működési célú tartalék
0                                0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0                                0
24
Működésikiadásösszesen
178 953                       196 894
25
Felújítás
0                                0
26
Beruházás
0                            750
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0                                0
28
Felhalmozásikiadásösszesen
0                            750
29
Finanszírozási kiadások
0                                0
30
Tárgyévikiadásösszesen
178 953                       197 644
31        TérségiSzociálisGondozásiKözpont
32
Személyi juttatás
422 990                       460 530
33
Munkaadókat terhelő járulék
73 063                        78 407
34
Dologi kiadás
257 786                       263 121
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0                                0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0                                0
37
Működési célú tartalék
0                                0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0                                0
39
Működésikiadásösszesen
753 839                       802 058
40
Felújítás
0                                0
41
Beruházás
11 000                        11 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0                                0
43
Felhalmozásikiadásösszesen
11 000                        11 000
44
Finanszírozási kiadások
0                                0
45
Tárgyévikiadásösszesen
764 839                       813 058
46        ÖnkormányzatiTársulásösszesen
47
Személyi juttatás
559 694                       609 098
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 892                      102 076
49
Dologi kiadás
278 206                       289 191
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0                                0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0                                0
52
Működési célú tartalék
0                                0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0                                0
54
Működésikiadásösszesen
932 792                   1 000 365
55
Felújítás
0                                0
56
Beruházás
11 000                        25 398
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0                                0
58
Felhalmozásikiadásösszesen
11 000                        25 398
59
Finanszírozási kiadások
0                                0
60
Tárgyévikiadásösszesen
943   792                  1 025 763

4.melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
 
                                                                                                                               adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2021. terv
2021. terv
1
 Felújítások
 
 
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
0
0
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
ÖnkormányzatiTársulásösszesfelújítás
0
0
6
 Ber uházások
 
 
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
13 648
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
0
750
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
11 000
11 000
10
ÖnkormányzatiTársulásösszesberuházás
11000
25398
11
ÖnkormányzatiTársulásfejlesztésikiadásmindösszesen
11000
25398
 
 
 
5. melléklet
Gyomaendrőd,Csárdaszállás,Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
 
 
A
B
C
D
 
1
 
megnevezés
2021. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2021. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
36
8
44
4
óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
bölcsőde
0
7
7
6
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
0
1
1
7
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
140
9
149
8
közalkalmazott határozatlan idejű
139
0
139
9
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2021.03.01.-2022.02.28.) 2 fő 4 órás
1
0
1
10
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
11
Önkormányzati Társulás összesen
176
17
193
 
« Vissza
Vissza a főmenübe