1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. április 24-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadási beszámolója
Készítette:   Keresztesi Krisztina Dóra
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a társulás elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy a határozat a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig a társulási tanács által elfogadásra kerüljön.
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ, valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. A Társulás 2013. július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet az igénylést követően a Társulás rendelkezésére köteles bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére a kiadások finanszírozásához szükséges forrást.
 
Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a Térségi Szociális Gondozási Központ, valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi zárszámadási beszámolóját.
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

A társulás 2022. évi bevételei között szerepel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által átutalt, a társulás működtetéséhez szükséges 894.145 E Ft működési célra átvett pénzeszköz.
A 10 E Ft összegű működési bevételből 4 E Ft volt a kamatbevétel, és 6 E Ft pedig a Térségi Szociális Központtól érkezett közvetített szolgáltatás összege.
A felhalmozási célú bevételek között jelenik meg a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától beruházási célra kapott 17.095 E Ft, valamint a Csárdaszállás Községi Önkormányzattól az óvoda redőny és szúnyogháló beszerzésre kapott 495 E Ft összeg.
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde támogatásként 255.840 E Ft-ot, a Térségi Szociális Gondozási Központ 655.937 E Ft-ot kapott.
 
A 2022. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megtörtént az állami támogatás elszámolása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatóak át és az adott feladathoz nem került teljes egészében felhasználásra -, illetve a tényleges mutatószámok csökkenése miatt keletkezik lemondás, az állam részére vissza kell fizetni.
 
A társulás felügyelete alá tartozó intézményeknek az állami támogatás elszámolásakor jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségük keletkezett:
 • A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 108.250 Ft
 • Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 3.190.770 Ft
 • Szünidei étkeztetés támogatása: 58.482 Ft
 
Jogcímenként az alábbi többlettámogatási igények keletkeztek:
 • Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 648.072 Ft
 • A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 21.760 Ft
 
A Társulásnak az év folyamán hitelállománya és közvetett támogatása sincs.
 
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi gazdálkodása 
 
A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 3 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény. Működésének ez a formája 2021. július 15. napjától kibővült egy két csoportos bölcsődei feladatellátással. A bölcsődei feladatot 4 kisgyermeknevelő, 2 dajka és egy technikai dolgozó látja el.
 
Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2022. évben:
megnevezés
2021. október 1.-i létszám (fő)
2022. október 1.-i létszám (fő)
teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportban lévők nem sajátos nevelési igényű gyermekek
209
195
két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű
6
9
három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek
3
4
teljes idejű bölcsődei nem sajátos nevelési igényű gyermekek
22
24
két főként figyelembe vehető bölcsődei sajátos nevelési igényű
2
1
összes ellátotti gyermeklétszám
242
233
 
Az intézménynél a gyermeklétszám csökkenése tapasztalható.
 
Csárdaszállási óvodai telephely működése
 
A csárdaszállási telephelyen 2022. évben 13,5 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus, és 1 fő dajka biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 8.365 E Ft került felhasználásra, járulékokra 1.105 E Ft. A bértámogatás összege ténylegesen 9.470 E Ft volt, így Csárdaszállás Községi Önkormányzata részéről 0 E Ft kiegészítés szükséges a bérek tekintetében. A kiadásainál a teljesítés összege 1.595 E Ft. Az állami támogatás összege működési kiadásokra 1.755 E Ft, így 160 E Ft-ot tud felhasználni a gyermekétkeztetés kiadásainak fedezésére a támogatásból.
Az óvodai étkeztetés kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2022. évben szolgáltatás igénybevétele 2.126 E Ft-ba került, átlagosan 9 gyermek étkezett. Térítési díj fizetésre az igénybevevők nem voltak kötelezettek. A 9 gyermekre jutó állami támogatás összege az elszámolást követően 1.016 E Ft volt, így az étkeztetést 1.110 E Ft összeggel kell kiegészítenie Csárdaszállás Község Önkormányzatának, mely összeg a működési állami támogatás figyelembevételével 950 E Ft-ra változott.
Összegezve a Csárdaszállási Önkormányzatnak 950 E Ft-ot kell önkormányzati kiegészítő támogatásként biztosítania a feladat ellátásához, melyet a zárszámadás elfogadását megelőzően Csárdaszállás már át is utalt a megelőlegezést biztosító Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
 
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások
187198
190638
189070
99,18
Munkaadót terhelő járulékok
25082
25582
25544
99,85
Dologi kiadás
32755
31200
27866
89,31
Működési kiadások összesen
245035
247420
242480
98.96
Felhalmozási kiadások összesen
16316
17279
16919
97,92
Kiadások mindösszesen
261351
264699
259399
97,99
 
 • Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesülése 2022. évben közel 215 millió Ft volt. Ezen összegből 178,3 millió Ft az óvodai feladatellátásnál merült fel, 33,4 millió Ft pedig a bölcsődei feladatnál. Az Erasmus programhoz kapcsolódó kifizetés összege 2,8 millió Ft volt.
 • A dologi kiadás teljesülése a tervezett keret alatt maradt, közel 28 millió Ft összegben jelentkezett. Az óvodai feladatellátáshoz 23,1 millió Ft millió Ft, a bölcsődei feladatellátáshoz 4,1 millió Ft összegű kiadás kapcsolódott. Az Erasmus programban 544 ezer Ft dologi kiadás jelentkezett 2022. évben. A közüzemi költségekre tervezett keret 6.003 ezer Ft + áfa volt, a ténylegesen felmerült költség összege 8.257 ezer Ft + áfa.
 • A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek 615 ezer Ft értékben (Óvodai feladatellátáshoz kapcsolódóan 545 ezer Ft, bölcsődei feladatellátáshoz 70 ezer Ft), az óvoda csárdaszállási telephelyén redőny felszerelésére került sor 495 ezer Ft összegben Csárdaszállás Önkormányzatának finanszírozásával, a bölcsődébe napellenző felszerelése történhetett meg 1.965 ezer Ft összegben és 3 db klíma beszerelése 1.111 ezer Ft értékben, illetve megtörtént az óvoda Kossuth úti telephelyén a villamoshálózat felújítása, mely 12.554 ezer Ft-ba került, illetve a csárdaszállási telephely fűtési rendszerének felújítása 180 ezer Ft összegben.
 
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel
0
799
797
99,75
Működési célú támogatásértékű bevétel és pénzeszköz átvétel
0
695
694
99,87
Maradvány igénybevétele
2246
2237
2237
100,00
Irányító szervtől kapott támogatás
259105
260967
255840
98,04
Bevételek összesen
261351
264698
259568
98,06
 
 • Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel, továbbszámlázott (235 E Ft) és egyéb működési bevétel, valamint gáz (432 E Ft) és áram (26 E Ft) visszatérítés jelenik meg.
 • A nyári diákmunkára biztosított támogatás összege 694 E Ft.
 • Az irányító szervtől kapott támogatás 255,8 millió Ft összegben teljesült.
 • Az intézmény év közben felhasználta az előző évi maradványát.
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása

Térségi Szociális Gondozási Központ 2022. évi gazdálkodása (készítette: Takács Gabriella gazdasági vezető)
Intézményünk 2022. évi kiadásának teljesítési főösszege: 962.905 E Ft, a bevételi teljesítési főösszege: 964.626 E Ft. volt.
I. Az intézmény feladatellátási mutatói
 
Ellátási forma
Állami támogatás alapját képező feladatellátási mutatók
2021.12.31
2022.12.31
Idősek Otthona (fő)
151
167
Átmeneti elhelyezés (fő)
1
0
Házi segítségnyújtás (fő)
72
65
Szociális étkeztetés (fő)
161
176
Támogató szolgálat (hó)
12
12
Idősek nappali ellátása (fő)
106
104
Fogyatékosok nappali ellátása (fő)
25
25
Tanyagondnoki szolgálat (hó)
12
12
Diákétkeztetésben résztvevők száma (fő)
577
694
 
Az adatokból látható, hogy a házigondozás és az idősek nappali ellátása szakfeladaton csökkenés tapasztalható, mely csökkenés befolyásoló tényezői a települések lakosságszámának csökkenése, a városban jelenlévő más szolgáltatók ellátásai valamint az, hogy az ellátottak idős otthoni ellátást igényeltek.
 
II. Foglalkoztatottak alakulása
 
Az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma a 2022-es évben 142 fő volt. Ebből 133 fő közalkalmazott és 9 fő közfoglalkoztatott. A munkajogi létszám 147 fő volt.
Az előző évekhez hasonlóan 2022. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a közfoglalkoztatottak minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének szépítését is nagyban elősegítette.
 
III. Kiadások alakulása

Adatok ezer Ft-ban
Kiadási kategória
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatások
466 886
528 286
528 275
Munkaadót terhelő járulékok
69 245
78 494
78 196
Dologi kiadások
319 878
362 734
347 311
Működési kiadás összesen
856 009
969 514
 953 782
Beruházási kiadások
5 000
9 122
9 122
Tárgyévi kiadás összesen
861 009
978 636
962 904
 
A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok esetében a módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összege a szociális ágazati pótlék.
A kifizetett bértételek között szerepel 3 fő jubileumi jutalmának kifizetése, valamint a közalkalmazottak részére juttatott, a Kjt. 77 § (1) bekezdése alapján a keresetkiegészítés, mely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.
A munkáltatói járulékok között szerepel a rehabilitációs hozzájárulás összege, mely intézményünk esetében éves szinten mintegy 7 millió forint kiadást jelent, mivel kevés számú megváltozott munkaképességű dolgozót tudunk foglalkoztatni, így a rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségünk kedvezőtlenül alakult.   
A dologi kiadások esetében a legnagyobb tételt az élelmezéshez kapcsolódó beszerzések jelentik intézményünknél. Az üzemeltetési anyagok értéke nettó 179 millió forint. Közel 43 millió forintot költöttünk a közüzemi díjakra. A karbantartási költségeink 7,3 millió forintot tettek ki, melynek nagy részét az intézmény által üzemeltetett gépjárművek, és épületek karbantartására fordítottunk.
Beruházási kiadás jogcímen a kiegészítő állami-, és önkormányzati támogatásnak köszönhetően lehetőségünk volt az intézmény egyes telephelyein fejlesztéseket végezni, melyek az alábbiak voltak:
Kis-, és nagyértékű tárgyi eszközöket vásároltunk, ezek voltak: mobiltelefonok, faliszenzoros kézfertőtlenítők, kávédaráló, hűtőszekrények, a támogató szolgálati autóba az akadálymentesítés, botmixer, konyhai mérleg, mikrohullámú sütők, rozsdamentes hokedlik a tálaló konyhákba, laptop gyermekétkeztetés részére, az adomány ágyakba decubitus matracok vásárlása valamint a hazaszállításának a fuvarköltsége. A főző konyhán kazáncserére volt szükség.
 
IV. Bevételek alakulása
Adatok ezer Ft-ban
Bevételi kategória
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Intézményi működési bevétel
283 716
295 959
295 959
Működési célú támogatás ÁHT-n belül és átvett peszk.
0
10 920
10 920
Működési bevétel összesen
283 716
306 879
306 879
Felhalmozási bevétel
0
15
15
Finanszírozási bevétel
0
1 795
1 795
Központi irányítószervi támogatás
577 293
669 947
655 937
 
Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi kategória a közfoglalkoztatottak bértámogatását foglalja magába. A létszámadatoknál már említésre került, hogy intézményünknél átlagosan 9 fő közfoglalkoztatott látott el feladatot a 2022-es évben.
A Békés Megyei Kormányhivatallal a 9 fő bértámogatására 100 %-os támogatási intenzitású támogatási szerződést írtunk alá.
Az intézményi működési bevételeken belül több kategóriát különböztetünk meg, melyek az alábbiak:
·         Szolgáltatások ellenértéke: ezen a bevételi jogcímen számoljuk el a szabad kapacitás terhére végzett étkeztetési szolgáltatási térítési díját, melynek ÁFA nélküli összege 45 560 E Ft. volt. Ide tartoznak a vállalkozó óvodák és bölcsődék, a Református Szeretetotthon étkeztetése, továbbá az igénybe vett munkahelyi étkeztetések, a rendezvények után befizetett térítési díjak, táborok étkeztetése, valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium által igénybe vett szolgáltatási bevételek.
·         Az ellátási díjak ÁFA nélküli bevétele 226 928 E Ft bevételt jelent, mely az intézmény alap-, és szakosított ellátást biztosító feladataiból származó bevételeket foglalja magába.
 
Állami és önkormányzati támogatás
A szakosított ellátás esetében a bértámogatást 46 főre igényeltük a 2022. évre vonatkozó felméréskor. A 46 fő után járó bértámogatás és a szakosított ellátás után járó. üzemeltetési támogatás összege mindösszesen 320.907 E Ft.
A szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás esetén 176 fő ellátott volt az év végi mutatónk.
A személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás esetén 65 főre járó támogatás realizálódhatott.
A tanyagondnoki szolgáltatásunk az év minden hónapjába működött.
Az időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történtő feladatellátás esetén a tényleges év végi létszámadat 104 főre csökkent.
A fogyatékosok nappali ellátásánál 25 fő ellátását terveztük. Az éves elszámolásnál 25 fő ellátásáról számolhatunk be.
Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok jogcímen járó állami támogatás összege mindösszesen 129.928 E Ft.
A támogató szolgálat alaptámogatásként 3.000 E Ft-ot kapott, és mivel teljesítette a működési engedélyben lévő 3.449 feladategységet, így teljesítmény támogatásként további 11.761 E Ft-ot igényelhetett.
Az intézményi gyermekétkeztetés esetén – a szakosított ellátáshoz hasonlóan – az étkezők számától függően bértámogatásban részesül intézményünk. Az eredeti terv alapján 17,4 fő dolgozó után igényeltünk támogatást, mely az év végével 17,64 főre emelkedett az elszámolásban. A kapott bér és üzemeltetési támogatás összege a szünidei gyermekétkeztetés támogatását is figyelembe véve 103.673 E Ft volt.
Szociális ágazati pótlék jogcímen 80.953 E Ft-ot kaptunk és használtunk fel. 
A leutalt 650.222 E Ft összegű állami támogatásból 3.249 E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek teljesítése 2023. évben történt meg.
Kiegészítő önkormányzati támogatásunk 2022. évben 5.715 E Ft volt, mely összeget a szociális alapellátás-, és gyermekélelmezési feladatokra használtuk fel.
 
V. Összegzés
 
Összegzésként elmondható, hogy a 2022. év működését jelentősen befolyásolta a nagymértékű élelmiszer,- üzemanyagár,- valamint a rezsi áremelkedés. Ennek hatásaként kénytelenek voltunk megszorító intézkedéseket bevezetni. 
Az év nagy része a költségátcsoportosítás,- a takarékosság,- valamint a rezsiáremelkedést követően a takarékossági intézkedések megtételéről szóltak. 
Ezek ellenére kijelenthetjük, hogy az intézmény gazdálkodása egész évben stabil volt.
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. évi zárszámadási beszámolót elfogadni szíveskedjen.
 

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadási beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) Társulási Tanácsa az Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 1.224.300 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.222.410 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 1.202.525 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 17.605 ezer forint,
c) a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 4.170 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 1.196.329 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 717.378 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 103.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 375.177 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 26.081 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 12.734 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 13.307 ezer forint
c) egyéb felhalmozási kiadás 40 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2022. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás 2022. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe