1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. április 25-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadási beszámolója
Készítette:   Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs elnök

Tisztelt Társulási Tanács!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a társulás elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy a határozat a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig a társulási tanács által elfogadásra kerüljön.
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda. A Társulás 2013. július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet az igénylést követően a Társulás rendelkezésére köteles bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére a kiadások finanszírozásához szükséges forrást.
 
Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2018. évi zárszámadási beszámolóját.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolójának bevételei között szerepel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által átutalt, a társulás működtetéséhez szükséges 598.171 E Ft működési célra átvett pénzeszköz és az 53 E Ft összegű működési bevétel.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda támogatásként 139.617 E Ft-ot, a Térségi Szociális Gondozási Központ 458.461 E Ft-ot kapott.
A 2018. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megtörtént az állami támogatás elszámolása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatóak át - és az adott feladathoz nem került teljes egészében felhasználásra -, illetve a tényleges mutatószámok csökkenése miatt keletkezik lemondás, az állam részére vissza kell fizetni.
 
A társulás felügyelete alá tartozó intézményeknek az állami támogatás elszámolásakor jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségük keletkezett:
 
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása: 621.300 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1.409.396 Ft
 
Jogcímenként az alábbi többlettámogatási igények keletkeztek:
 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 376.300 Ft
Egyes szociális szakosított ellátások támogatása: 2.848.000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 19.000 Ft
 
A Társulásnak az év folyamán hitelállománya, a 2018. évet követő évekre vonatkozó kötelezettségvállalása nem keletkezett, továbbá közvetett támogatása sincs.
 
 
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2018. évi gazdálkodása
 
 
A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 3 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény.
 
Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2018. évben:
 
megnevezés
2017. október 1.-i létszám (fő)
2018. október 1.-i létszám (fő)
teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportban lévők nem sajátos nevelési igényű gyermekek
195
198
két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű
9
8
három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek
2
2
összes ellátotti gyermeklétszám
206
208
 
Az intézménynél a gyermeklétszám növekedése tapasztalható.

Csárdaszállási óvodai telephely működése
 
A csárdaszállási telephelyen 2018. évben 12 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 3.598 E Ft került felhasználásra, járulékokra 710 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2018. évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés 925 E Ft összegben. Bevételként 63 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt.
A működtetés dologi kiadásainál a teljesítés összege 1.130 E Ft. A Csárdaszállási Önkormányzatnak 219 E Ft-ot kellett önkormányzati kiegészítő támogatásként biztosítania a feladat ellátásához. 
 
Kiadások alakulása:

                                                                                                                                                          adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások
101499
106695
105849
99,21
Munkaadót terhelő járulékok
20698
21887
21753
99,39
Dologi kiadás
13294
15822
15392
97,28
Működési kiadások összesen
135491
144404
142994
99,02
Beruházások
1000
1954
1952
99,90
Felújítások
2000
0
0
 
Felhalmozási kiadások összesen
3000
1954
1952
99,90
Kiadások mindösszesen
138491
146358
144946
99,04
 
  • Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban 127,6 millió Ft összegben teljesültek.
  • dologi kiadás összességében 15,3 millió Ft összegben merült fel.
  • beruházások között konyhai kiszolgáló pult, porszívó, vasaló, gőztisztító, takarítógép, lombszívó, mosógép, szekrény, 60 db fektetőágy beszerzése valósult meg, illetve a Blaha úti telephelyen megtörtént a villámvédelmi rendszer kiépítése mindösszesen 1.952 ezer Ft értékben.
Bevételek alakulása:

                                                                                                                                                    adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel
98
68
66
97,06
Működési célú támogatásértékű bevétel és pénzeszköz átvétel
0
6436
6321
98,21
Maradvány igénybevétele
0
237
237
100,00
Irányító szervtől kapott támogatás
138393
139617
139617
100,00
Bevételek összesen
138491
146358
146241
99,92
 
  • Az intézményi működési bevételek között az étkezési térítési díj bevétel jelent meg.
  • működési célú támogatásértékű bevétel 6.321 ezer Ft teljesítést mutat. Itt jelenik meg a Kormányhivatal részéről a vizsgált időszakban a diákmunkára és a közfoglalkoztatásra leutalt támogatás összege.
  • Az intézmény felhasználta az előző évben képződött maradvány 237 ezer Ft összegét.
  • Az irányító szervtől kapott támogatás összege 139,6 millió Ft.
 
 
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása


Térségi Szociális Gondozási Központ 2018. évi gazdálkodása (készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)

Intézményünk 2018. évben 646 299 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 3,55%-kal 22 164 E Ft-tal haladta meg a 2017. évi eredeti előirányzatot.
Kiadási oldalon :
az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege: 411 482 E Ft
az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege: 232 817 E Ft
fejlesztés: 2 000 E Ft
 
Bevételi oldalon:
Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása: 136 704 E Ft
Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás: 27 910 E Ft
Alapellátás állami támogatása: 87 784 E Ft
Kedvezményes étkeztetés állami támogatása: 76 199 E Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 8 698 E Ft
Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val): 224 866 E Ft
Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel: 11 911 E Ft
Önkormányzati támogatás- működési célú: 70 227 E Ft
Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 2 000 E Ft
 
Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére 2018. évben egy alkalommal került sor:
Belső ellenőrzés:
1.     Az intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása.
 
Az ellenőrzés célja, annak megállapítása:
-          az ellenőrzött intézmény működése és gazdálkodása szabályozott-e,
-          az ellenőrzés alá vont időszakban (2016.01.01-2017.12.31) a beszámoló és a nyilvántartások egyezősége biztosított e, finanszírozási gondok voltak e,
-          az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett e,
-          az okmányfegyelem betartása hogyan érvényesült,
-          a humánerőforrás biztosított-e, a bérrel kapcsolatos költségek ellenőrzése,
-          a vagyonnyilvántartás ellenőrzése, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott e, a tulajdonvédelem biztosított e
-          a pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt e
 
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a vizsgált időszakban, túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt és felhasználást nem állapított meg.
 
I. Az intézményi feladatellátás mutatói
 
Ellátotti létszám átlagos alakulása (mutatószám alapján):
 
Ellátási forma
 
2017. december   31 –énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybe vevők száma
2018. december   31 –énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybe vevők száma
Normál idősek otthona
168 fő
168 fő
Átmeneti elhelyezés
10 fő
10 fő
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás
60 fő
69 fő
Házi segítségnyújtás – szociális segítés
3 fő
0 fő
Étkeztetés
171 fő
165 fő
Támogató szolgálat
31 fő
31 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
10 fő
10 fő
Idősek nappali ellátása
136 fő
126 fő
Fogyatékosok nappali ellátása
24 fő
25 fő
Tanyagondnoki szolgáltatás
800 fő
800 fő
Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, iskola)
684 fő
648 fő
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
tavaszi szünet: 69 fő nyári szünet: 159 fő őszi szünet: 61 fő  téli szünet: 57 fő
tavaszi szünet: 28 fő nyári szünet: 114 fő őszi szünet: 45 fő       téli szünet: 42 fő
Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Református Szeretetotthon, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, munkahelyi étkeztetés, rendezvények)
300 fő
450 fő
 
A szociális alap és szakosított ellátást igénybe vevők számának alakulása az előző évihez képest a házi segítségnyújtást igénybe vevőknél (növekedés) és a nappali ellátást igénybe vevőknél (csökkenés) volt tapasztalható.
Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás egész évben 100%-os kihasználtsággal működött.
Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más szolgáltatók ellátásai, az intézményünk ellátotti számát is befolyásolják. Azonban kijelenthető, hogy az ellátásainkat igénybe vevők száma valamennyi ellátási forma esetében stabil, így a megtervezett költségvetési bevételek és kiadások egész évben tarthatók voltak a tervezett előirányzatok szerint. 
 
A közétkeztetési ellátásunkban jelentős változás, hogy 2019. szeptember 1. napjától a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium is étkeztetést vesz igénybe az intézménytől, vásárolt szolgáltatás keretében. Az általános iskolás étkezők száma 165 fő, gimnáziumi igénybe vevők száma átlagosan 35 fő.
Ezzel az alapellátásaink keretében -önköltségi áron- kiszolgálásra kerülő étkezők száma közel 450 fő volt 2018. évben, mely a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Kollégium igénybevételén túl, a vállalkozók által fenntartott óvodák (170 fő), a Református Szeretetotthon (43 fő), a munkahelyi étkezés keretében kiszolgálásra kerülő étkezők (átlagosan 37 fő) számából tevődik össze. 
 
Ezen túl, a nyári időszakban az Ifjúsági tábor, a Szent Antal Népház, a Hétszínvirág Tüskevár Nonprofit Közhasznú Bt, a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány és a Kis Bálint Általános Iskola részére biztosítottunk tábori étkeztetést a beszámolási időszakban.
 
Minden ellátást igénylőnek a szükségleteinek megfelelő szolgáltatást biztosítjuk a közétkeztetésben. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai elvárásokhoz egyaránt.
 
II.             Foglalkoztatottak alakulása
 
Az intézmény munkavállalóinak költségvetési létszáma 145 fő volt 2018. évben. Ebből 2 főt a Képviselő Testület döntése alapján foglalkoztatott intézményünk, az idősotthoni szakmai feladatellátás keretében.
 
Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 22 fő volt, átlagosan 2018. évben az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 23 fő.
Az előző évekhez hasonlóan 2018. évi létszám gazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette. Az elmúlt évekhez képest a számuk 2018. évben közel 10 fővel alacsonyabb volt, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is folyamatosan csökken a településen, így az intézménynél foglalkozatott közfoglalkoztatottak száma is kevesebb, mint a korábbi években volt. 
Jellemzően, az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek, és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz. 
 
III.            Kiadások alakulása (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Eredeti előirányzat (E Ft)
Módosított előirányzat (E Ft)
Teljesítés          (E Ft)
Személyi juttatások
340 822
406 236
406 236
Munkaadót terhelő járulékok
70 660
82 252
82 252
Dologi kiadások
232 817
258 149
246 713
Elvonások és befizetések
0
0
0
Beruházások
2 000
16 150
16 150
Kiadások összesen
646 299
762 788
751 351
 
Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak 2018. évben. A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, mely összesen bruttó 42 214 eFt-ot tett ki a beszámolási évben. Jubileumi jutalom címen 6 főnek került juttatás kifizetésre, továbbá egy dolgozónk egészségügyi okok miatt felmentésre került, számára végkielégítés került elszámolásra. Ezen felül az intézménybe dolgozó közalkalmazottak részére kifizetésre került a Kjt. 77. § (1) bekezdése alapján a keresetkiegészítés, mely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, összesen bruttó 6 094 eFt összegben.
Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 406 235 E Ft összegben.
 
A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. A módosított előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év során.
A járulékok vonatkozásában külön ki emeljük a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely 2018. évben 4 145 E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 143 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-ig (7 fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az intézményben jelenleg 4 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem fog számuk nőni, mivel azok a személyek, akik megváltozott munkaképességűek, intézményünkben nem tudnak munkát vállalni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi állapotukból eredően elvégezni. 
 
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése 246 713 E Ft összegben realizálódott, mely 4,4%-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. Azonban némileg torzítja ezt a megtakarítást a bevételeknél keletkezett többletbevételek miatti előirányzat növekedésnek az államháztartási számvitel elvárásainak való megfeleltetés.
Valójában a feladatokhoz kapcsolódóan valamennyi megtervezett kiadás teljesítése megtörtént az év során. Az előirányzat maradvány egy része megtalálható az intézményfinanszírozás maradványában is, mely a feladattal terhelt pénzmaradvány 2019. évre áthúzódó összege.
Emellett, az intézménynek többletbevétele is keletkezett, melynek egy része az idős otthoni ellátásból, más része a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium többletfeladat ellátásából származott. Továbbá az Idősotthon feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatása üzemeltetési jogcímén az októberi állami támogatás beszámolását követően 7 202 eFt plusz támogatást ítéltek meg, melynek kiutalása és felhasználása is megtörtént 2018. évben.
A keletkezett többletbevételekből olyan karbantartási feladatok kerültek megvalósításra, melyek által ellátottaink színvonalasabb környezetben élhetik mindennapi életüket. Megvalósulhatott az Őszi Napsugár Idősek Otthonában az udvar térburkolat cseréje a bejárati szakaszon, mely lehetővé teszi időseink részére a biztonságosabb közlekedést.
Az Őszikék Idősek Otthonában a mosdók és mosoda burkolat cseréjéhez szükséges karbantartási anyagok beszerzése valósult meg, melyeket karbantartóink 2019. évben fognak karbantartás keretében megújítani. Továbbá belső burkolatok, festések, vizesblokk megújítások valósultak meg az egységbe. A Rózsakert Idősek Otthonába és az Őszikék Idősek otthonában a tálalókonyhák is megújultak.
Összességében elmondható, hogy a dologi kiadásaink a tervezett szinten alakultak. A többletbevételek révén lehetővé vált, eddig elmaradt, vagy szükséges épületkarbantartási munkák egy részének megvalósítása, illetve olyan készletbeszerzésekre is sor kerülhetett, (textiliák, függöny, terítő, stb.), melyek a mindennapi működésünk színvonalát tudják elősegíteni, ellátottaink komfortérzetét javítani.
 
Beruházások
 
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés
Ezen a jogcímen az ASP átállás miatti informatikai eszközök kerültek beszerzésre a gazdasági csoportban dolgozó valamennyi kolléga számára (számítógépek, monitorok, kártyaolvasók, nyomtatók, szoftverek). A forrás az eredeti előirányzatban is rendelkezésre állt.
 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával
Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kisértékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése kikerült a dologi kiadások jogcímei közül, és a beruházások között kerülhet elszámolásra.
Ezen jogcímen 14 150 E Ft összegű teljesítés történt ÁFA-val együtt. Ebből 616 E Ft összeget a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül került felhasználásra, melyből 2db takarítókocsi, 5-5db alulétra és porszívó került beszerzésre.
A házigondozottak év eleji igényléséhez képest az ellátotti létszám évközben 11 fővel (mely évvégére 9 főben realizálódott) nőtt, melynek révén közel 4 000 E Ft összegű többlet állami támogatás megigénylésére lett jogosult intézményünk. A többlet állami támogatás, mivel az alapellátás működéséhez szükséges forrást az önkormányzat nem a saját bevételeiből fedezte 2018. évben, hanem a szociális feladatokra járó állami támogatás egy része adta annak fedezetét – lehetőségünk nyílt a házigondozók részére elektromos kerékpárok beszerzésére (összesen 12db), továbbá a szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátáshoz 1db mosogatógép beszerzésére, melyet az 1. számú Idősek Nappali Klubjában helyeztünk el, mivel az szociális étkezéshez kapcsolódóan ez az egységünk a bázis egység, itt történik az ételhordók kiszolgálás előtti átmosogatása is.
Továbbá 1, 3, 5 számú nappali klubjainkban tároló szekrények, fotelek is beszerzésre kerültek, növelve ezzel az ellátás színvonalát.
 
Az alapellátáshoz kapcsolódóan 2018. évben, a hunyai egység főzőkonyhánkról történő kiszolgálása révén további megtakarítása keletkezett intézményünknek. A hunyai szociális étkeztetést, a hunyai konyhán elkészített ételek megvásárlásával bonyolítja le intézményünk. A 2018-as évben a hunyai konyha felújítás miatt a főzést nem tudta megoldani, így 6 hónapon keresztül az intézményi főzőkonyhánkról történt az ételek kiszolgálása, kiszállítás útján. A főzőkonyha nagyságából és kapacitásából adódóan az intézményi főzés a vásárolt szolgáltatással szemben alacsonyabb előállítási árat eredményezett, mely az intézmény számára megtakarítást jelentett. A megtakarítás révén konyhai melegen tartó szállítóedények kerültek beszerzésre.
 
A gyermekétkeztetésben az egyes termékek beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA csökkenés eredményeként szintén megtakarítása keletkezett az intézmények, továbbá a tervezett bevételekhez képest magasabb összegben realizálódott a feladathoz kapcsolódó térítési díj bevétel is. Mindezek lehetővé tették, hogy a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyhákra új rozsdamentes bútorok, asztalok kerüljenek beszerzésre, továbbá 1db ipari mosogatógépet vásároltunk a Kis Bálint Általános Iskola tálalókonyhájára. Ezen túl beszerzésre került a központi főzőkonyhára egy darab új Defrostos hűtő, merülő mixer, burgonyakoptató, így biztonságosabbá vált a konyha eszközállományának használata hosszútávon. 
 
Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése jogcímen ezeken felül a mindennapi működéshez szükséges kisértékű eszközök beszerzése is elszámolásra került, mint az egységekbe található mikrohullámú sütők, hajszárítók, vasalók, melyek a mindennapos használat miatt „fogyó eszközök” intézményünkben. 
 
IV. Bevételek alakulása (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés       
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
33 109
33 109
Működési bevételek – ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke, általános forgalmi adó, egyéb működési bevételek
236 777
260 428
260 429
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
3 000
3 000
Előző évi maradvány igénybevétele
0
249
249
Központi irányítószervi támogatás
409 522
466 001
458 212
 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A fejezeti kezelésű ei-től kapott működési célú bevétel, a Nemzeti Foglalkoztatási támogatást foglalja magába. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bértámogatás jogcímen 2018. évben 33 109 E Ft-ot utalt ki intézményünknek, mely az átlagosan 23 fő közfoglalkoztatásának munkabéréhez, valamint a közfoglalkoztatási programhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz és munkaruha és tisztítószer beszerzéséhez biztosított forrást. A támogatás intenzitása 100% volt az év során.  
 Működési bevételek
 
1.     Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került elszámolásra, melynek 2018. évi összege 34 091 E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Református Szeretetotthon étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés, és a rendezvényi étkeztetésből (táborok) származó bevételek elszámolása és 2018. szeptember 1-től a Szent Gellért Általános Iskola és Kollégium által igénybe vett szolgáltatás díja.
2.     Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 76 E Ft összeg került elszámolásra 2018. évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé).
3.     Az ellátási díjak bevétele 209 207 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 8 900 millió forintos növekedése főként az idős otthoni és gyermekétkeztetés térítési díjak magasabb arányú megfizetéséből adódott a tervezett előirányzathoz képest. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
A jogcímen a Rózsakert Idősek Otthona egy lakójának hozzátartozója által történő felajánlás került elszámolásra. A felajánlott összeget az intézményi egység fejlesztésére szükséges fordítani, melyet 2019. évben fog az intézmény felhasználni.
 
Előző évi maradvány igénybevétele
 
Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént 2018. I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, összege 249 ezer Ft volt, mely a 2017. évi teljesítésű számlákhoz biztosított fedezetet 2018. évben.
 
 
Központi irányító szervi támogatás
Jogcím megnevezése
Eredeti (E Ft)
Módosított (E Ft)
Teljesítés (E Ft)
Állami támogatás- idős otthon szakmai bértámogatásához
136 704
136 704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     458 461
Állami támogatás- idős otthon üzemeltetési támogatásához
27 910
35 198
Állami támogatás- alapellátás
77 476
81 610
Állami támogatás-gyermekélelmezés és rászoruló gyermekélelmezés
84 897
79 757
Állami támogatás- Támogató Szolgálat működési támogatása
10 308
10 308
Állami támogatás- Ágazati pótlék beépítése
0
46 569
Állami támogatás- Kereset kiegészítés fedezete
0
3 877
Önkormányzati támogatás- szociális feladatok (szociális feladatok állami támogatás terhére 35 076eFt, saját bevétel terhére 26 220 eFt)
61 296
61 296
Önkormányzati támogatás- gyermekélelmezés - szociális feladatok állami támogatás terhére
8 931
8 931
Fejlesztési támogatás
2 000
2 000
Összesen
409 522
466 250
 
Az intézmény gazdálkodása a meglévő állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt a 2018. évi gazdálkodás során. A tervezett önkormányzati kiegészítést egyik feladat esetében sem léptük túl. Az állami támogatás, az intézményi működési bevételek, valamint az önkormányzat által biztosított kiegészítés valamennyi kiadás finanszírozására elegendő forrást biztosított.
Összességében 2018. évben az intézmény működéséhez 72 227 E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak, melyhez 45 627 eFt összegben fedezetet biztosított „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen rendelkezésre álló állami támogatás. A fennmaradó 26 600 E Ft kiegészítés az idős otthoni szakfeladaton dolgozók szakmai béréhez biztosított forrást, mert az állami támogatás ezen a jogcímen nem elegendő a jogszabály alapján járó bérek kifizetésére a szakmai dolgozók vonatkozásában. Ebben az összegben került támogatásra Képviselő Testület által megítélt 2 fő szakmai dolgozó bértámogatása is, az idős otthoni feladatellátáshoz kapcsolódóan.
A keletkezett kiutalatlan támogatás összegének egy része a következő évi pénzmaradványunk, továbbá fedezetet biztosít az év végi állami támogatások elszámolásánál keletkező vissza fizetési kötelezettségre, mely vagy az egyes jogcímeken keletkezett ellátotti létszám csökkenésből adódott, vagy nem került a feladat ellátásához felhasználásra (rászoruló szünidei étkezés) a kiutalt támogatás összege.
 
 
V. Maradvány 
2018. évben az intézménynek 3 648 E Ft összegű maradványa keletkezett, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt 2019. évi bérkifizetésekhez nyújtott előleg.
 
 
VI. Beszámoló az intézménynél alkalmazott belső kontrollrendszerről
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
§   világos a szervezeti struktúra,
§   egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
§   meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
§   átlátható a humánerőforrás-kezelés.
Ezen iránymutatás alapján 2018. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.
A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2018-as évben javítottunk, korrigáltunk.
 
VII. Pályázatok
2018. évben intézményünknek nem volt lehetősége pályázatot benyújtani, mert nem volt az intézményre vonatkozóan pályázati felhívás.
VIII. Összegzés
Az intézmény az előző évekhez hasonlóan 2018. évben is, a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan, egész évben törekedtünk a hatékony, és takarékos gazdálkodásra.
 
Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek.
 
Intézményünk ebben az évben is megszervezte az Idősek Városi Karácsonyát, és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink, vagy ellátottaink.
 
Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. 
Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni.  
 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2018. évi zárszámadási beszámolót elfogadni szíveskedjen.  

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadási beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 901.636 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 896.692 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 898.150 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 3.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 486 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 878.590 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 512.085 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 104.005 ezer forint,
c) dologi kiadás 262.500 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 18.102 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 0 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 18.102 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2018. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás 2018. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. 


 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe