278/2019. (XII. 12.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Göd Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
278/2019. (XII. 12.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy a Göd Fejlődéséért Közalapítvány módosított alapító okiratát az 1. mellékletben található formában elfogadja és módosítja.
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester
Határidő: azonnal
 
1.         melléklet
A Göd Fejlődéséért Közalapítvány
-egységes szerkezetű-
alapító okirata
 
 
1.       Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye:
Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., cégjegyzékszáma: 00-15-731106, képviseletében: Balogh Csaba polgármester)
 
2.       Az alapítvány neve: Göd Fejlődéséért Közalapítvány
Az alapítvány rövid neve:-
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: -
 
3.       Az alapítvány székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
 
4.       Az alapítvány honlapjának címe: godfejlodeseert@gmail.com
 
5.       Az alapítói induló vagyon: 400.000.- Ft, azaz négyszázezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.
 
6.       Az alapítvány célja: kulturális, oktatási, sport, vallási, környezet- és természetvédelmi, közrendvédelmi állami feladatok teljesítéséhez való hozzájárulás, továbbá idősek és hátrányos helyzetűek segítése
7.       Az alapítvány tevékenysége:
a)       kulturális tevékenység –
a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek létrehozásának segítése” (1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai) és a „Kulturális szolgáltatás támogatása” (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pontja) közfeladatokhoz kapcsolódóan közösségi kulturális és művészeti tevékenységek
b)      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés –
a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” közfeladathoz (2011. évi CXC. tv. 2. § (3) bekezdése) kapcsolódó tevékenységek
c)       sporttevékenység és vallásgyakorlás elősegítése -
d)      a „ sportról szóló” 2004. évi I. törvénynek megfelelően az egyén testi és lelki egészségének biztosítása, valamint a 2011. évi CCVI. törvény „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a vallásgyakorlás elősegítése
e)       természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem –
„A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása” (1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bek.), a fenntartható természeti és társadalmi környezet, környezet- és természetvédelmi tevékenységei
f)       közrendvédelem –
a közrendvédelmi állami feladatok teljesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok elősegítése
 
8.       Az alapítvány jellege:
 
8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
 
8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
9.       Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
 
10.   Az alapítványi vagyon felhasználása:
 
10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
 
10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
 
10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
 
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
 
11.   Az alapítvány ügyvezető szerve:
 
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. A kuratórium tagjait és elnökét az Önkormányzat képviselő-testülete választja meg.
 
A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
-          Fülöp Zoltán elnök
-          Balogh György tag
-          Mányoki András tag
-          Pőcze Norbert tag
-          Dr. Tóth Ágnes tag
 
           A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
 
11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozott, öt évre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
 
           A kuratóriumi tagság megszűnik:
-          a tag halálával,
-          lemondásával,
-          a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
-          a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
 
11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról.
 
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
 
11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
 
11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
 
11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – minden tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúlag hozza.
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
11.7./ A kuratórium tagjait díjazás illeti meg, éves keretösszeg a kuratórium részére: az éves bevétel 5 %-a, azaz öt százaléka, melyből a tagok egymás között egyenlő arányban részesednek, valamint igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A tiszteletdíj összegét minden tárgyév december 1. napjáig a könyveléstől kapott adatok alapján a kuratórium állapítja meg, és alapító az év utolsó ülésén határozattal jóváhagyja. A tiszteletdíj a tagok részére minden tárgyév december 20. napjáig megfizetésre kerül. A kuratórium tagjai tiszteletdíjának legmagasabb összegére a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ -át alkalmazza alapító.
 
12.   Összeférhetetlenségi szabályok:
 
12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
12.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
 
12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
13.   Felügyelőbizottság:
 
13.1./ A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja meg, határozott, ötéves időtartamra, visszahívásukra a kuratóriumra vonatkozó rendelkezések irányadók. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja a kuratórium elnöke vagy tagja, aki az alapítvánnyal munkaviszonyban áll, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy az alapítvány célszerinti juttatásából részesül. A felügyelőbizottság tagjait és elnökét az Önkormányzat képviselő-testülete választja meg.
 
13.2./ A felügyelőbizottságot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
 
13.3./ A felügyelőbizottság ülése nem nyilvános. Az ülést a felügyelőbizottság elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
 
13.4./ A felügyelőbizottság tagjai:
 
-          Blaskovicsné Raszler Zsuzsanna Eszter elnök
-          Bauer Zsolt tag
-          Vargáné Both Mária tag
 
13.5./ A felügyelőbizottság tagjait díjazás illeti meg, éves keretösszeg a bizottság részére: az éves bevétel 1 %-a, azaz egy százaléka, melyből a tagok egymás között egyenlő arányban részesednek, valamint igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A tiszteletdíj összegét minden tárgyév december 1. napjáig a könyveléstől kapott adatok alapján a kuratórium állapítja meg, és alapító az év utolsó ülésén határozatot hoz róla. A tiszteletdíj a tagok részére minden tárgyév december 20. napjáig megfizetésre kerül. A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának legmagasabb összegére a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ -át alkalmazza alapító.
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 
Kelt: Göd, 2019. december 12.
 
 
Balogh Csaba
polgármester
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
 
 
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása: 
« Vissza
Vissza a főmenübe