78/2020. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gödi civil pályázat felfüggesztése
 Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
 
 
78/2020. (IV. 17.) Ök. határozata
 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere
 
a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy a Polgármester által a 36/2013.(XII.21.) Ök. rendelet 3. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján 2020. február 13-án kiírt GÖDCK-20 pályázati azonosítójú, gödi civil szervezetek számára, Göd közigazgatási területén, vagy egyéb megvalósulási helyen túlnyomóan gödi lakosok részére biztosított közérdekű programok, projektek megvalósítása tárgyban kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálását az egészségügyi vészhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 2020. június 30-ig
 
felfüggeszti.
 
Indokolás:
 
COVID-19 járvány által közvetlenül előidézett és a különféle hatóságok által ennek terjedésének lassítása érdekében egyészségügyi vészhelyzetben elrendelt bizonytalan ideig tartó jelentős kijárási korlátozások a társadalom egészének mindennapi életét annyira átalakították, hogy a társas érintkezési formák, a családi léptéknél bővebb közösségi élet az informatikai eszközök által elérhető módokon kívül eső, hagyományos formáiban szinte lehetetlenné váltak. A civil élet és civil megnyilvánulások jellemzően, de nem feltétlenül ideiglenesen egyfajta légüres térbe kerültek. Ezen ok miatt a járvány kirobbanása előtt benyújtott civil pályázatok érdemi elbírálásának jelen időpontban nem lenne értelme. Ezen pályázatok ugyanakkor beérkezettnek minősülnek és a járvány remélt és várt mihamarabbi elmúltával az új helyzethez igazítva elbírálhatók lesznek.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző,
Határidő: azonnal
 
Göd, 2020. április 17.
 
 
 
 
 
                  Balogh Csaba                                                                     dr. Szinay József
                   polgármester                                                                     címzetes főjegyző
« Vissza
Vissza a főmenübe