230/2020. (VIII. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szakértői szerződés fegyelmi vizsgálathoz
230/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a szakértői szerződést, a mellékelt szerződést jóváhagyja és utasítja a polgármesteri jogköröket gyakorló alpolgármestert a szerződés aláírására.
 
Forrás: Dologi kiadások
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
 
Melléklet a 230/2020. (VIII. 5.) Ök. határozathoz:
 
 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
 
amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzat (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., adószám: 15731106-2-13, képviselő neve, beosztása: Balogh Csaba polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Dr. Lakos Júlia Ügyvédi Iroda (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 5 I/1., KASZ: 36064338, adószáma: 19234436-2-08, bankszámlaszáma: Oberbank AG 18400010-10000504-11138606, képviseli: Dr. Lakos Júlia irodavezető ügyvéd), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek vagy Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
 
I.                    A megbízás tárgya
 
1.                   Megbízó a jelen megbízási szerződéssel megbízza Megbízottat, hogy a 2020. július 17. napján Balogh Csaba gödi polgármester ellen elrendelt fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Vizsgálóbizottság munkájában jogi szakértőként közreműködjön, és a fegyelmi vizsgálóbizottság elnökének 2020. augusztus 10 napján 22:00 óráig e-mailben megküldve, teljeskörű, írásbeli jogi szakvéleményt adjon a fegyelmi eljárás alapjaként megjelölt kötelességszegő magatartások vonatkozásában.
2.                   A jogi szakvélemény terjedjen ki a Balogh Csaba polgármester által saját hatáskörben, 2019. október 14. és 2020. június 31. között, bruttó 500.000. Ft, azaz Ötszázezer forint összeget meghaladó értékben kötött valamennyi szerződés átvizsgálására, különös tekintettel a veszélyhelyzet (2020. 03. 11.- 2020. 06. 20.) alatt megkötött szerződésekre, valamint az összes tanácsadói szerződésre, értékhatártól függetlenül.
3.                   Megbízott folyamatos e-mail és telefonos elérhetőséget biztosít a Megbízó részére, illetve szükség esetén személyes konzultációra jelenik meg a Megbízó székhelyén. Jelen szerződés operatív teljesítése során Megbízott a Megbízó részéről a Fegyelmi Vizsgálóbizottság elnökével és tagjaival egyeztet.
4.                   Megbízott jelen szerződés aláírásával a jelen szerződés I/1. pontjában írt jogi tanácsadásra, írásbeli, jogi szakvélemény elkészítésére vonatkozó megbízást elvállalja.
 
II.                 A megbízás teljesítése
 
1.                   Megbízott a megbízásnak, szakértőtől elvárható, magas színvonalon, célszerűen, kellő gondossággal, a jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartásával, Megbízó érdekeire figyelemmel köteles eleget tenni.
2.                   Megbízott nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés szerinti feladat elvégzéséhez kapcsolódóan függetlenségét vagy tárgyilagosságát befolyásoló körülményről nincs tudomása. Vállalja továbbá, hogy ha ilyen körülmény a teljesítés során felmerül, azt a Megbízó előtt haladéktalanul feltárja, és a Megbízó döntésétől teszi függővé további közreműködését, illetve az érdekkonfliktust feloldja.
3.                   Megbízott vállalja, hogy a Megbízóra vonatkozó minden - a megbízotti munka során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel a Megbízó elvárásainak megfelelően, és megakadályozza, hogy ilyen információk a Megbízó engedélye nélkül illetéktelen harmadik fél tudomására jussanak.
 
III.             Díjazás
 
1.                   Megbízott az I. pont szerinti feladat ellátásáért 2.000.000.- Ft +Áfa, azaz Kettőmillió forint + Áfa, mindösszesen bruttó 2.540.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszáznegyvenezer forint megbízási díjra jogosult. A megbízási díj számla ellenében utólag, a jelen szerződés fejrészében megjelölt bankszámlára történő banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel esedékes.
2.                   A számla kiállítására a feladat megbízott általi teljesítését követően kerülhet sor. A teljesítés a teljeskörű jogi szakvélemény elkészítésével és annak 2020. augusztus 10. napján 22:00 óráig történő átadásával történik meg.
3.                   A megbízási díj a megbízás ellátásával összefüggésben felmerülő költségeket (telefon, levelezés, személyes megjelenés útiköltsége) tartalmazza.
4.                   Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk. gazdálkodó szervezetek közötti szerződésből eredő fizetési késedelemre irányadó rendelkezései szerinti késedelmi kamat megfizetésére.
5.                   Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a kártérítési felelősségét – abban a körben, amelyben a felelősség korlátozását vagy kizárását a Ptk. rendelkezései nem zárják ki – korlátozza oly módon, hogy a kártérítési felelősség összegszerűen nem haladhatja meg a Megbízottnak kifizetett megbízási díj 50 %-át.
 
IV.              Kapcsolattartás
 
1.                  Kapcsolattartó jogosult személy neve, elérhetősége:
Megbízó részéről:
név:                             Szilágyi László
postacím:                     2131 Göd, Pesti út 81
mobiltelefon:               +36 20 225 7955
e-mail cím:                   szilagyilaszlo@god.hu
telefax:                       
Megbízott részéről:
név:                             Dr. Lakos Júlia
postacím:                     9022 Győr, Dunakapu tér 5. I/1.
mobiltelefon:               +36 70 4511307
e-mail cím:                   lakosjdr@t-online.hu, lakosjdr@gmail.com
Szerződő Felek vállalják, hogy az előzőekben írt kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.
 
V.                 A megbízási szerződés módosítása
 
1.                   Szerződő Felek a jelen megbízási szerződést kölcsönös egyetértés esetén bármikor módosíthatják. A szerződésmódosítás kizárólag írásbeli formában érvényes.
 
VI.              Záró rendelkezések
 
1.                   Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
2.                   A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadók. Felek – esetleges- jogvitájuk esetén annak békés rendezésére törekszenek.
 
Jelen megbízási szerződést a Szerződő Felek elolvasás, közös és azonos értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
 
G ö d, 2020. ……………….
 
 
 
Balogh Csaba
Megbízó
Dr. Lakos Júlia Ügyvédi Iroda
Megbízott
 
« Vissza
Vissza a főmenübe