256/2020. (VIII. 11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fegyelmi eljárás elrendelése a polgármester ellen
 256/2020. (VIII. 11.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
1) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. § (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva fegyelmi eljárást rendel el Göd Város Önkormányzata Polgármestere ellen. A fegyelmi eljárás tárgyát Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(XII.1.) számú rendeletének, a beszerzési szabályzatnak és a költségvetési rendeletnek figyelmen kívül hagyása képezi a fenti pontokban.
· 2020. július 17-i ülésen az előterjesztések határozati javaslatairól nem szavaztatott:
Az IGLU-LTP-vel kapcsolatos előterjesztésekről, illetve a Településellátó Szervezet igazgatójának szerződésének felbontásáról
· 2020. június 29.-i ülésen a képviselők döntési szabadságát több alkalommal fenyegette, azzal, hogy a szavazatuk miatt jogi felelősségüket hangoztatta, például a munkaterv módosítás napirendnél
· 2020. július 17-i KT döntéseket azonnali határidő ellenére nem írta alá, például a Gödi Körkép, Közszolgáltatási szerződés, Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft változásait tartalmazó pontokat.
· Ülésvezetőként számos alkalommal nem szavaztat olyan ügyrendi kérdésekben, ami után szavaztatnia kellett volna 2020.07.17-i ülés jegyzőkönyv 25. oldal
2) A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás lefolytatására tagjai sorából háromtagú vizsgálóbizottságot bíz meg. A vizsgáló bizottság elnökének: Szilágyi László képviselőt, további két tagjának: Andrejka Zombor és Lenkei György képviselőket választja meg.
3) A vizsgálóbizottság feladata annak megvizsgálása, hogy a polgármester az 1) pontban megjelölt foglakoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte-e, tehát a polgármester által tanúsított magatartás fegyelmi vétségnek minősül-e; amennyiben igen, úgy a törvényben előírt fegyelmi büntetések közül mely(ek) kiszabása indokolt.
4) A Képviselő-testület kötelezi a vizsgálóbizottságot a megbízását követő harminc napon belül a vizsgálat lefolytatására, ill. ennek keretében a polgármester meghallgatására. A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbizottság figyelmét, hogy vizsgálat során esetlegesen felmerülő további szabálytalanságok gyanúját is foglalja be jelentésébe. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő 15 napon belüli időpontra - a jelentés egyidejű megküldésével - kezdeményezi a képviselő-testület ülését.
5) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság a fegyelmi eljárás lefolytatásához szükség szerint szakértők segítségét vegye igénybe a költségvetés Önkormányzat -Dologi Kiadások sor terhére 1.500.000 Ft erejéig.
 
A vizsgálat lefolytatására felelős: Szilágyi László, a vizsgáló bizottság elnöke
Határidő: Kttv. 225/F. § (3) bekezdése alapján
 
« Vissza
Vissza a főmenübe