2. napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Döntési javaslat

"Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének           /2013. (       ) rendelete a
Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1.§
 
A rendelet hatálya
 
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.
 
 
2. §
 
(1)               A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
 
                     A) Költségvetési bevételi főösszegét                  2 559 507 ezer forintban
                     B) Költségvetési kiadási főösszegét                    2 588 502 ezer forintban
                     C) Költségvetési egyenlegét (A-B)                          -28 995 ezer forintban
                                                                                                                                      
                     D) Belső finanszírozásának bevételi összegét                  211 406 ezer forintban
                      (előző évi pénzmaradványok 2013. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)
 
                     E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 182 411 ezer forintban
                      (Hitelek és kötvény tőketörlesztése) (C+D)                     
 
állapítja meg.
 
 
(2)        A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
 
(3)        A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
 
(4)        A 3. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, felhalmozási célú kiadási (5.oszlop) és bevételi (11. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".
 
(5)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(6)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(7)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(8)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(9)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2013. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(10)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(11)      Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
 
(12)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
(13)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
 
 
(14)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit az 1. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
 
(15)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 2. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
 
 
(16)      A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(17)      Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
                                                                                                    
(18)     A 2012. évi közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(19)      A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított adókedvezményeket és -mentességeket a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(20)     Göd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(21)     Göd Város Önkormányzatának kötelező feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(22)     Göd Város Önkormányzatának önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
 
(23)     Göd Város Önkormányzatának államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
 
 
3. §
 
(1)               A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
1.      Göd Város Önkormányzata
2.      Gödi Polgármesteri Hivatal
3.      Településellátó Szervezet ( TESZ )
 
Önállóan működő intézmények:
 
4.      Göd Város Kincsem Óvoda
5.      Göd Város Kastély Óvoda
6.      Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
7.      Göd Város Alapszolgáltatási Központ
8.      Göd Városi Könyvtár
9.      József Attila Művelődési Ház
 
 
4.§
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította meg.
 
 
5. §
A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai
 
(1)       Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
 
(2)       A Képviselő-testület felhatalmazza az Göd Város Önkormányzatát valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 
(3)       Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
 
(4)       A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.
 
(5)       A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
 
(6)       A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
 
(7)       A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
 
(8)       Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 
(9)       Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
 
(10)     A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő  intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.
 
(11)     A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.
 
(12)     A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2013. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
 
(13)     A Képviselő-testület a 2013. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges – a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa         350 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.
 
            350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
 
(14)     A 2013. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.
 
(15)     A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
 
(16)     A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
 
(17)     A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
 
(18)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 6. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.
 
 
6. §
Költségvetési előirányzatok változtatása
 
(1)       A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
 
(2)        A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
 
(3)       A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a)             az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
b)            a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
 
(4)       A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a)      a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b)      az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c)      az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d)      a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e)      az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f)       az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
 
 
7. §
 
Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása
 
(1)       A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
 
(2)       A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát ( ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) – p) pontját ) saját hatáskörben tartja.
 
(3)       A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
 
 
8. §
 
(1)       A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
a)    a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
b)   a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
c)    a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
d)   a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
e)    a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
f)    a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Készfizető kezességvállalás-Oázis Lakópark” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
r)az e rendelet felhatalmazása alapján a 9. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,
 
 
(2)       Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 8. számú mellékletben tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.
 
(3)       A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
 
 
9. §
 
               Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök
 
(1)       A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
 
a.)       a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
b.)      Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
                                                                                      I.      „Művészeti és Civil alap”,
                                                                                   II.      „Gödi Művészek támogatása”,
                                                                                 III.      „Gödi hangversenyek támogatása”,
                                                                                IV.      „Belépés családostól”,
                                                                                   V.      „Violin Alapítvány támogatása”,
c.)       a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
·         „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,
d.)       a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
·         „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
e.)       a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 2. és 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
·         a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi feladatok „
·         a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
f.)       a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
·         „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
 
(2)       A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
 
(3)        Civil szervezet támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
 
(4)       A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
 
(5)        Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.
 
 
10. §
 
Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél
 
(1)       A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
 
(2)       A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
 
(3)       Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
 
(4)       Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.
 
(5)       Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
 
 
11. §
 
A pénzmaradvány elszámolásának szabályai
 
(1)       Az önkormányzati költségvetési intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
 
(2)       A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
 
(3)        Az intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a)      a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b)      a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c)      a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d)      a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e)      a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
 
(4)       A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
 
(5)       Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
 
(6)       A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.
 
(7)       A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.
 
 
12. §
 
Vegyes rendelkezések
 
(1)       Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.
 
(2)       Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
 
(3)       Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
 
 (4)      Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
 
(5)       A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 
(6)       Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.
 
(7)       Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
 
(8)       Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézetnél, számlavezető pénzintézeten kívül betétként elhelyezheti.
 
(9)       A Képviselő-testület ezen rendelet elfogadásával a 23/2010. (IX. 23.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.
 
 
13. §
 
A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai
 
(1)       Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül: 
 
            - az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
            - Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.
 
(2)       Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
 
 
14. §
 
Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
 
1. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
2. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
3. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege
4. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek
5. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek
6. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások
7. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások
8. sz. melléklet          Göd Város Önkormányzat 2013. évi tartalékainak előirányzatai
9./1. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
9./2. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
10./1. sz. melléklet    Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
10./2. sz. melléklet    Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
11. sz. melléklet        Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei
12. sz. melléklet        Kimutatás a 2013. évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról
13. sz. melléklet        Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek
14. sz. melléklet        Kimutatás a 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról
15. sz. melléklet        EU támogatással megvalósuló projektek a 2013. évi költségvetésben
16. sz. melléklet        Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve
17. sz. melléklet        Intézmények létszámadatai
18. sz. melléklet        Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
19. sz. melléklet        Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
15. §
 
Záró rendelkezések
 
 (1)      A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
 
(2)       A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
Markó József
polgármester
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe