6. napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   A 4604/23 hrsz-ú ingatlan ajándékozásának elfogadása

Döntési javaslat

"A 4604/23 hrsz-ú ingatlan ajándékozásának elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzata
 
Elfogadja a Göd belterület 4604/23 hrsz. alatti ingatlan ½ arányú tulajdonosának Molnár Ilonának azt a felajánlását, amely szerint ajándék jogcímen ellenérték nélkül az Önkormányzatra ruházza át ezen ingatlanban fennálló ½ arányú tulajdoni hányadrészét. Az ingatlan „Kivett Ilka-patak” megjelölésű, 96 m2 területű. Figyelemmel arra, hogy maga a patakmeder az Önkormányzat tulajdona, így a patak kezelése érdekében az Önkormányzat érdekét szolgálja a parti ingatlan tulajdonjogának megszerzése.
Az Önkormányzat az ajándékot köszönettel elfogadja, felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, valamint Dr. Nyitrai Judit ügyvédet az ajándékozási szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére.
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József
Hivatali felelős: dr. Nyitrai Judit


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe