17. napirendi pont
17. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési optikai kábel létesítéshez a Nemeskéri Kiss Miklós úton

Döntési javaslat

"Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési optikai kábel létesítéshez a Nemeskéri Kiss Miklós úton"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzat Képviselő- testülete
 
jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadását a „Göd HOST - T.Mobil torony optikai összeköttetés” tárgyú beruházás megvalósításához a 1828/1 hrsz –ú, kivett közterület besorolású, önkormányzati tulajdonú Nemeskéri-Kiss Miklós útnak a Rómaiak útja (hrsz:1831) – T.Mobil torony (hrsz:1827/39) közé eső területén.
 
Az igénybevett terület  (390 m) kártalanításáért a Magyar Telekom Nyrt. által fizetendő összeget (1250 Ft/m + Áfa) 487.500.-Ft + Áfa összegben határozza meg.
 
Ezzel egyidejűleg a 26/2012. (II. 24.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József
Hivatali felelős: Popele Julianna

« Vissza
Vissza a főmenübe