Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyv vezető megválasztása
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Ligeti közvilágítás kiépítése
Művelődési Ház elektromos felújítása
Petényi Szilárdné polgármester részére jutalom megállapítása
Hunya Község Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Jegyzőkönyv hitelesítő. jegyzőkönyvvezető megválasztása
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkor-mányzat önkormányzati rendeleteinek módosításához
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkor-mányzat önkormányzati rendeleteinek módosításához
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Vidra Járási Mentőcsoport kérelme a képviselő-testülethez
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyv vezető megválasztása
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
Településrendezési eszközök módosítása
Településrendezési eszközök módosítása
Településrendezési eszközök módosítása
Településrendezési eszközök módosítása
Településrendezési eszközök módosítása
Boros Károly kérelme a hunyai 071/47 hrsz-ú tanya és gazdasági udvar megvá-sárlása
Jegyzőkönyv hielesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése
Pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére
Pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére
Békés Megyei Önkormányzat Együttműködési Megállapodás elfogadása
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
Hunya Község Önkormányzatánál működő közfoglalkoztatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok belső ellenőrzési jelentés elfogadása
A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti ter-vének a jóváhagyása
A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti ter-vének a jóváhagyása
A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Fekete József ügyvezető megbízási díja
Színfolt Mazsorett Csoport kérelme
2015. évi majális program támogatása
2015. évi nyári gyermekétkeztetés
2015. évi nyári gyermekétkeztetés
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Községért kitüntető cím adományozása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Átfogó értékelés a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyer-mekvédelmi feladatok ellátásáról
Dr. Fejes és Társa Bt. általi fogorvosi teendők ellátására kötött megálla-podás módosítása
Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtása
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület általi pályázati előleg megtárgyalása
Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgárvédelmi Egyesület kérelme
Fuvardíj kifizetése a sóder beszerzés kapcsán
Temető előtti parkoló rész kialakítása
Liget utcai padka kialakítása
Öntözőszivattyú beszerzése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatos peres eljárás lezárása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2015.04.09. valamint 2015.04.22-ei határozatainak jóváhagyása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2015.04.09. valamint 2015.04.22-ei határozatainak jóváhagyása
Szennyvízberuházás előkészítése
Parókia előtti Kereszt felállításához való hozzájárulás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége köztisztviselői foglalkoztatási többletköltségének finanszírozása
Napirendi pontok meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázat véleményezése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Petényi Szilárd Szilveszterné részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntetés adományozás kezdeményezése
Jegyzőkönyv vezető kijelölése
Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról
Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése
Rekultivált hulladéklerakó utógondozása
A gyomaendrődi Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány támogatási kérelme
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás támogatás igénylése
Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések útfelújítási pályázati lehetősége
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Településrendezési eszköz módosítása
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat integrálása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselő beiskolázása
Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A hunyai 04/60 és 04/61 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása
Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési támogatás ügyben
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A polgármester illetményének meghatározása
A polgármester illetményének meghatározása
Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása
Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása
Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi beszámolója
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről
Településrendezési eszköz módosítás jóváhagyása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hunya Község Polgárőr Egyesület kérelme
Hunya Község Polgárőr Egyesület kérelme
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 pályázathoz együttműködési megállapodás és esélyegyenlőségi terv elfogadása
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 pályázathoz együttműködési megállapodás és esélyegyenlőségi terv elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
Földhaszonbérleti pályázati kiírás
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Gyomaközszolg Kft. beszámolója a november 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, és a várható bevételek, kiadások alakulásáról
Együttműködés a Békés Megyei Önkormányzattal
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Vöröskereszt támogatási kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2016. évi várható beruházásokra, fejlesztésekre
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme
Együttműködési megállapodás módosítása a KBC-vel
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
Farkas Orsolya és Farkas Edina rendkívüli települési támogatás kérelme
« Vissza
Vissza a főmenübe