9/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési értéktár létrehozása

Hunya Község Önkormányzat
 9/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját maga látja el a Települési Értéktár működésével kapcsolatos feladatokat, továbbá kezdeményezi, a Csárdaszállás és Gyomaendrőd Önkormányzatainak közigazgatási területein működő Értéktár Bizottságok együttműködését a közös értékek felkutatása a megyei, országos értéktárba történő felvétel céljából.
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyai Értéktár működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az alábbi működési szabályzatot fogadja el:
 
Működési Szabályzat
Hunyai Értéktár működtetésére
 
1. Általános Rendelkezések
 
1.1. A szabályzat célja a Hunyai Helyi Értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.
 
1.2. Hunyai Helyi Érték: Hunya község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) annak minősít.
 
1.3. A települési helyi értéktár: a Hunyai Helyi Értékek Gyűjteménye, mely a Testület által hunyai, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális hunyai kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat melléklete tartalmazza.
 
2. Települési Értéktár
 
2.1. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el a települési értéktárral kapcsolatos teendőket.
 
2.2. A Testület tagjainak száma 5 fő, munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.
 
2.3. A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.
 
2.4. A Testület feladatkörében eljárva a Testület elnökének feladata:
- a Testület ülésének összehívása, vezetése,
- a Testület döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
- a Testület képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,
- a Hunyai Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.
 
3. A Testület működési szabályai
 
3.1. A Testület szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.
 
3.2. Hunyai Helyi Értékké minősítéshez a jelenlévők több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.
 
3.3. A Testület feladata:
 
- a Hunyai Helyi Érték megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
- a Hunyai Helyi Értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Hunyai Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
- döntés a Testület rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,
- félévente - legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig - a Képviselő-testület és a község lakosságának tájékoztatása az elvégzett tevékenységről,
- Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.
 
3.4. A Testület működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége gondoskodik.
 
3.5. A TÉB működésének anyagi fedezetét Hunya Község Önkormányzata biztosítja.
 
4. A javaslattétel és döntés szabályai
 
4.1. Hunyai Helyi Értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni és dokumentálni köteles.
A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. melléklete az irányadó.
 
4.2. A beérkezett javaslatot a Testület vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Testület érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.
 
4.3. A Hunyai Helyi Értékek Gyűjteménybe való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 3.2. pontban írt szavazati aránnyal a Testület dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.
 
5. Nyilvántartás és közzététel
 
5.1. A Testület által Hunyai Helyi Értékek Gyűjteménybe felvett Hunyai Helyi Értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.
 
5.2. A Hunyai Helyi Értékek Gyűjteménye nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
 

« Vissza
Vissza a főmenübe