13/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása

Hunya Község Önkormányzat
 13/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának  2013. december 19-ei módosításait jóváhagyja az alábbiak szerint: 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013.12.19.
 
1. §
A Társulási Megállapodás II. fejezet 2. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
-           „szociális ellátás,
-           egészségügyi ellátás,
-           család, gyermek-és ifjúságvédelem,
-           közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
-           ingatlan-és vagyongazdálkodás,
-           ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
-           bel-és csapadékvíz elvezetés,
-           kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
-           környezet-és természetvédelem,
-           hulladékkezelés,
-           szennyvíztisztítás és elvezetés,
-           esélyegyenlőségi program megvalósítása,
-           foglalkoztatás,
-           gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
-           sportfeladatok,
-           állat-és növényegészségügy,
-           katasztrófavédelmi feladatok,
-           közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
-           közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
-           térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
-           térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
-           műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
-           pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
-           térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
-           térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
-           határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
-           civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
-           belső ellenőrzés,
-           településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.”
 
2. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 7. pontjának szövege törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait /a hatósági feladatok kivételével/ a Szarvasi Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el, a feladatellátásban érintett tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén.)
 
3. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pont 2. alpontja törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 2. Útellenőri szolgálat működtetése /1988. évi I. tv. 45.§ /1/)
 
4. §
A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:
 
2. sz. melléklet
„A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ
 
A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK TAGTELEPÜLÉSENKÉNTI FELSOROLÁSA
 
1. BÉKÉSSZENTANDRÁS
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
-           Belső ellenőrzés
 
2. CSABACSŰD
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
 
3. HUNYA
-           Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
-           A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és településfejlesztési feladatokban vesz részt
 
4. GYOMAENDRŐD
-           Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
-           A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt
 
5. KARDOS
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
-           Belső ellenőrzés
 
6. KONDOROS
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat,
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet,
-           Belső ellenőrzés
 
7. ÖRMÉNYKÚT
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet          
 
8. SZARVAS
-           Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat,
-           Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1.sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet,
-           Belső ellenőrzés”
 
9. A TÁRSULÁST ALKOTÓ VALAMENNYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZT VESZ
-           a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez kapcsolódó pályázati támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós, nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások megvalósításában, fenntartásában, működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és feladatai működésében
-           szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli fejlesztésében, szervezésében és működtetésében,
-           a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében
-           A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom és civil fórum szervezésében, fejlesztésében és működtetésében
-           Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján
 
Szarvas, 2013. december 19.
 
            Brlás János sk.
            Társulási Tanács elnöke
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
Szarvas, 2013. december 19.
 
Brlás János sk.                                                         Dr. Melis János sk.
a Társulási Tanács elnöke                                       Szarvas Város Jegyzője

« Vissza
Vissza a főmenübe