14/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulójára

Hunya Község Önkormányzat
 14/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 2014. évi költségvetési rendelettervezetének beterjesztését tudomásul veszi, a beterjesztett anyagot alkalmasnak tartja további tárgyalások lefolytatására.
 
2014. évi költségvetés I. forduló kiadásainak részletezése.
 
Költségvetési kiadások
                                                                                                                         Ezer forintban
Rovat száma
Rovat megnevezése
Összege
K1
Személyi juttatások
13 339
K1101
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
8 907
K1107
Béren kívüli juttatások
450
K1109
Közlekedési költségtérítés
72
K11
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
9 429
K12
Külső személyi juttatás
3 910
 
 
 
K2
Munkaadókat terhelő járulékok
3 442
 
 
 
K3
Dologi kiadások
35 538
K311
Szakmai anyag
845
K312
Üzemeltetési anyagok
3 695
K31
Készletbeszerzés
4 540
 
 
 
K321
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
790
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
260
K32
Kommunikációs szolgáltatások
1 050
 
 
 
K331
Közüzemi díjak
6 885
K334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
2 240
K335
Közvetített szolgáltatások
2 095
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
2 200
K337
Egyéb szolgáltatások
8 118
K33
Szolgáltatások
21 538
 
 
 
K342
Reklám- és propaganda kiadások
100
K34
Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások
100
 
 
 
K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
5 830
K352
Fizetendő általános forgalmi adó
1 214
K355
Egyéb dologi kiadások
1 266
K35
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
8 310
 
 
 
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 300
K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási ) ellátások
100
K48
K48 Egyéb nem intézményi ellátások
1 200
 
 
 
K5
Egyéb működési célú kiadások
35 972
K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
5 159
K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
210
K512
Tartalékok
30 603
 
 
 
K6
Beruházások
900
K8
Egyéb felhalmozási kiadások
3 183
K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
3 183
 
Kiadás összesen
93 674
 
2014. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban.
 
 
Ezer forintban
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatási
Egyéb működési kiadás
Felhalmozási kiadások
Összesen
063020
Víztermelés-kezelés ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 675
 
123
3 183
5 981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása
 
 
 
 
3 230
 
102
500
3 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
 
 
1 308
 
 
 
1 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107051
Szociális étkeztetés
 
 
3 255
885
5 740
 
 
300
10 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013350
Önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 
 
 
 
533
 
 
 
533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
066010
Zöldterület kezelés
 
 
736
202
312
 
 
 
1 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
064010
Közvilágítás
 
 
 
 
3 810
 
 
 
3 810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
066020
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 
 
100
27
4 437
 
34 937
 
39 501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
 
 
 
 
305
 
 
 
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
091110
Óvodai nevelés, ellátás
 
 
 
 
102
 
 
 
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
 
 
 
 
2 540
 
 
 
2 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 
 
3 810
857
 
 
 
 
4 667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
5 438
1 471
2 451
 
 
100
9 460
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
 
 
1 795
 
 
 
1 795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
 
 
1 053
 
400
 
1 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
 
 
 
 
738
 
200
 
938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
 
 
 
 
 
1000
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
 
 
 
 
 
200
 
 
200
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
 
 
 
 
 
100
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
 
 
 
 
210
 
210
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
 
 
2 080
 
 
 
2 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
 
 
 
 
1 400
 
 
 
1 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
 
 
 
 
178
 
 
 
178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
 
 
 
 
851
 
 
 
851
Összesen
13 339
3 442
35 538
1 300
35 972
4 083
93 674
 
 
 
A 2014. évi költségvetés I. forduló részletezése
 
 
Költségvetési bevételek
                                                                                                                                       Ezer Ft.
Rovat száma
Rovat megnevezése
Összege
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7 146
 
Ezen belül
 
B11
Önkormányzatok működési támogatása
5 371
 
- Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
3 846
 
- Beszámítás után
 
 
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után
0
 
- Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után
1 734
 
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után
100
 
- Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után
2 012
 
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után
1 500
 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
25
B113
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása beszámítás után
928
B114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
765
B115
Működési célú központosított előirányzatok (Lakott külterületek támogatása)
82
 
 
 
B3
Közhatalmi bevételek
24 420
B34
Vagyoni típusú adók
4 500
 
Magánszemélyek Kommunális adója
4 500
 
 
 
B35
Termékek és szolgáltatások adói
19 900
B351
Értékesítési és forgalmi adó
16 000
 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
16 000
B354
Gépjárműadó
3 900
 
 
 
B36
Egyéb közhatalmi bevételek
20
 
Igazgatási szolgáltatási díj
20
 
 
 
B4
Működési bevételek
14 308
B402
Szolgáltatások ellenértéke
7 600
 
Étkezési díjak
6 988
 
Mázsálási díj
200
 
Helypénz
240
 
Háziorvos lakbér
72
 
Jogosítványújítás
100
 
 
 
B403
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
2 095
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb költségek, valamint a Térségi Gondozási Központnak továbbszámlázott közüzemi díjak
 
 
 
 
B404
Tulajdonosi bevétele
1 132
 
Önkormányzati földek bérleti díja
852
 
Gyógyszertár bérleti díja
60
 
INVITEL bérleti díja
180
 
Sírhely eladásából származó bevétel
40
 
 
 
B406
Kiszámlázott általános forgalmi adó
3 481
 
 
 
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
9 800
 
Háziorvosi Szolgálat támogatása
8 500
 
Fogorvosi szolgálat támogatása
1 300
 
 
 
B8
Finanszírozási bevételek
38 000
 
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
38 000
 
Bevétel összesen:
93 674
 
 
2014. évi bevételek kormányzati funkció szerinti bontásban.
 
 
Ezer forintban
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Összesen
107051
Szociális étkeztetés
 
 
 
 
 
8 875
 
 
8 875
 
 
 
 
 
 
 
 
013350
Az önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 
 
 
 
1 092
 
 
1 092
 
 
066020
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 
 
 
20
3 569
 
38 000
41 589
 
 
13320
Köztemető fenntartás és működtetés
 
 
 
 
40
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
 
 
7 146
 
 
 
 
7 146
 
 
 
 
 
 
 
 
011220
Adó- vám és jövedéki igazgatás
 
 
 
24 400
 
 
 
24 400
 
 
 
 
 
 
 
 
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
 
 
172
8 500
 
8 672
 
 
 
 
 
 
 
 
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
 
 
 
1300
 
1 300
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
 
 
 
 
560
 
 
560
Összesen
 
7 146
24 420
14 308
9 800
38 000
93 674

« Vissza
Vissza a főmenübe