39/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartására vonatkozó Megállapodás 2014. március 26-i módosítását az alábbiak szerint:
Továbbá elfogadja a Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Létrehozásáról és Fenntartásáról szóló Megállapodás Módosítása
2014. március 26.
 
1. §
 
A Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
 
„ 4. Az Intézmény alapfeladatai
 
4.1.    Az Intézmény alapfeladatai:
 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
862101 Házi orvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
889204 Gyermekjóléti szolgáltatás
889204 Kapcsolattartási ügyelet
889924 Családsegítés
890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok. „
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
„4.       A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
 
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
   
A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
 
Szarvas, 2013. március 26.
 
 
                                                                                 
 Brlás János sk.                                                       Dr. Melis János sk.
    a Társulási Tanács elnöke                                         Szarvas Város Jegyzője
 

« Vissza
Vissza a főmenübe