37/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, 2014. évi üzleti terv elfogadása

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.sz.)  2014. évi Üzleti Tervét az alábbiak szerint elfogadja:
 
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. év üzleti terve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalomjegyzék
 
 
I.          Vezetői összefoglaló                                       
II.        A vállalkozás általános bemutatása
III.       Szolgáltatások
IV.      Marketing terv
V.        Működési terv és szervezeti felépítés
VI.      Pénzügyi terv
 
 
I. Vezetői összefoglaló
 
A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a gyepmesteri telepet, és a hulladékudvart.
 
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%),2013/12/ hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.
 
Vevőkör
 
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű” hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.
 
A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.
 
 
II. A vállalkozás általános bemutatása
 
 
A cég elnevezése
1..
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
2.
A cég székhelye
 
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.
   
 
3.
A cég jegyzett tőkéje
 
Megnevezés
Összeg
Pénznem
Összesen
25000000
HUF
 
A változás időpontja: 2013/11
   
 
4.
A cég adószáma
 
Adószám: 13794602-2-04.
 
A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2013 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 71%
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%.
Kétsoprony község Önkormányzata 1 %.
Kardos község 1%
 
A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A GT. eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és permanens korszerűsítése.
 
A cég filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak inspirálása a jelzett célokkal való azonosulásra, a személyi beállítódások (attitűdök) célirányos formálása a célok eléréséhez.
 
A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) – gazdasági tevékenységet.
 
 
III. Szolgáltatások
 
A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- települési szilárd hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása,
- gyepmesteri telep üzemeltetése,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése.
 
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.
 
 
IV. Marketing terv
 
A GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopol helyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.
 
Cél:
            -    a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
            -    a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű
 használata,
-       illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
-       egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.
 
 
V. Működési terv és szervezeti felépítés
 
 
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a:
          - munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt ( szervezeti felépítés ).
 
A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 3 csoportot irányít:
             
            - szállítás- anyagmozgatás,
            - könyvelés- ügyvitel – pénztár,
            - gyepmester,
           
A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői értekezleteket tart, amelyeken beszámoltatja a csoportvezetőket, majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (teljesítmények dokumentálása „vonalkód rendszerrel”, költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).
 
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község ,Kardos község, Csárdaszálllás község és Kétsoprony község területén történik. A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges hiányzó hulladékszállító járműveket a Kft számára bérbeadási szerződés alapján a GYOMASZOLG KFT biztosítja. A járműveket a bérbeadó a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A Kft személyzete a járműveket a napi munkaidő kezdésekor átveszi, a munkaidő végén átadja az üzembentartó számára. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási csoportvezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja.
 
A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik.
 
A gyepmesteri tevékenységet 2 fő alkalmazott látja el, akik egyrészt begyűjtik és a telephelyre szállítják a közterületen elhullott állatok tetemeit, másrészt átveszik megsemmisítésre a lakosság és közület által átadott állati tetemeket. A telephelyen - a jogszabályban előírt időtartamig - őrzik és ellátják a kóbor ebeket.
A gyepmesteri tevékenység kiadásait Gyomaendrőd önkormányzata havonta számla alapján ellentételezi a Kft számára.
A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.
 
Ügyvezető igazgató
 
 
Ügyvitel - pénztár                            Szállítás- anyagmozgatási                            Gyepmester            
- számviteli vezető                                - szállításvezető                                              - gyepmester
- ügyviteli alkalmazott                           - gépkocsivezetők                  
- pénztáros                                            - rakodók
- díjbeszedők, ügyfélszolgálat              - gépjármű szerelő        
 
 
A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 –től egy korszerű bérleményi épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik. 
 
VI. Pénzügyi terv
 
A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat – a vállalkozásokra és magán személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi előírásoknak megfelel, a lakosság és a közületi ügyfelek egyedi szerződés megkötése után fizetik . Betervezésre kerülek egyéb bevételként azok az összegek, amelyeket nem tartalmaz a lakos által fizetendő ár, és szükséges többletforrás az Önkormányzatoktól.
 
Bérleti díjak és szolgáltatások kalkulációja Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Kft. viszonyában
   
       
2014 év
   
   
2013
2014
Sorsz.
           A bérlemény, szolgáltatás megnevezése
Havi nettó díj [Ft/hó]
Havi nettó díj [Ft/hó]
1
Hulladék szállító járművek bérbeadása (létszám nélkül)
409 486
293 295
2
Vezetői szolgáltatás (szerv., vezetés, koord.stb.)
314 915
314 915
3
Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés
72 204
72 204
4
Szelektív hulladék gyüjtés(jármű ktsg)
281 196
161 273
5
Konténeres szállítás költségei(jármű ktsg)
281 196
161 273
6
Közterületi hull. gyüjtő edények ürítése
35 885
35 885
7
Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó
68 138
68 138
 
Ö s s z e s e n:
1 463 020
1 106 983
                                  
                                  
 
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
   
   
Üzleti terv 2014
   
Sor-szám
 
A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
terv
a
 
b
c
d
1
I.
Értékesítés nettó árbevétele
138178
99695
2
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
   
3
III.
Egyéb bevételek
6267
23286
4
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
93690
95000
5
V.
Személyi jellegű ráfordítások
34329
37769
6
VI.
Értékcsökkenési leírás
4202
4300
7
VII.
Egyéb ráfordítások
12325
5000
8
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
-101
-19088
9
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
37
 
10
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
 
11
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
37
 
12
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
-64
-19088
13
X.
Rendkívüli bevételek
   
14
XI.
Rendkívüli ráfordítások
   
15
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
   
16
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-64
-19088
17
XII.
Adófizetési kötelezettség
806
0
18
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY
-870
-19088
19
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-870
-19088
         
 
 
Gyomaendrőd. 2014/04/09
 
 
Fekete József
ügyvezető”

« Vissza
Vissza a főmenübe