53/2014. (VI. 4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásának átfogó értékelése

Hunya Község Képviselő-testülte  az „Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a  2013. év vonatkozásában Hunya tekintetében” az  az előterjesztés szerint elfogadja:
 
„Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a 2013. év vonatkozásában Hunya tekintetében
 
 
 
I. Hunya demográfiai mutatói
 
Hunya község lakosságának száma 2013. december 31-én 668 fő. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a természetes szaporodás csökkenést mutat.
 
 
1. számú táblázat - Természetes szaporodás
 
 
élve születések száma
halálozások száma
természetes szaporodás (fő)
2008
2
12
-10
2009
1
19
-18
2010
2
14
-12
2011
4
20
-16
2012
5
9
-4
2013
3
17
-14
Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok
 
 
 
 
 
A település népesség szerinti megoszlása
 
Korcsoport
Férfi
Együtt
 
0-14 éves
24
38
62
15 -18 éves
38
53
91
19 - 60 éves
188
166
354
61 -
95
128
223
 
Összesen:
321
347
668
 
 
 
2. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
 
 
Változás
2007
711
 -
2008
694
98%
2009
668
96%
 2010
656
98%
2011
678
103%
2012
671
99%
2013
668
100%
 
 
 
               Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok
 
 
 
 
A településen a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartásában működik az óvoda egy óvodapedagógus, egy dajka alkalmazásával.
Férőhelyeinek száma 25 fő. 2013. évben 6 óvodáskorú gyermek volt. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága az alacsony gyermeklétszám miatt  24 %-os.
 
 
 
Az egy védőnőre jutó gyermeklétszám drasztikusan lecsökkent. 2013. szeptemberétől  az alsó tagozatos gyermekek is bejárnak a gyomaendrődi oktatási intézményekbe.
 
3. számú táblázat - Öregedési index
 
65 év feletti állandó lakosok száma (fő)
0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)
Öregedési index (%)
2001
228
73
312,3%
2008
222
69
321,7%
2009
211
71
297,2%
2010
205
72
284,7%
2011
191
64
298,4%
2012
147
60
245,0%
2013
187
62
301,6%
 
Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok
 
 
 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő.
 
II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
 
A gyermekek védelmének egyik alapvető alapellátási formája a pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása.
 
Pénzbeli ellátás:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
3. óvodáztatási támogatás
4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
5. beiskolázási segély,
6. gyermektartásdíj megelőlegezése,
7. otthonteremetési támogatás
 
Természetbeni ellátás:
8. gyermekétkeztetés
(Az ellátások megállapításának fő szabályait a Gyvt. tartalmazza. )
 
  1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
 
Ennek formája:
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény
b) temészetbeni támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll
c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek.
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
 
A 2012. december 31. napján 33 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ez az adat 2013. év december 31. napján 21 főre csökkent.
 
4. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
2008
35
0
0
0
0
2009
23
2
1
1
0
2010
44
2
1
1
0
2011
43
2
1
1
0
2012
36
2
1
1
0
2013
21
1
1
1
0
Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok
 
 
A fenti támogatás összesen 14 családot érintett, melyből egyedülálló szülő 4.
 
A fenti célra kifizetésre került 243.600.- Ft támogatás.
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt – a jogszabályi változások ellenére – a jogosultak ismerik és igénybe is veszik. Új igénylők ritkán vannak, általában csak új családtag megszületése miatt van változás.
 
  1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és
1.      nyugellátásban,
2.      korhatár előtti ellátásban,
3.      szolgálati járandóságban,
4.      balettművészeti életjáradékban,
5.      átmeneti bányászjáradékban,
6.      időskorúak járadékában vagy
7.      olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 1 család részesült. Ez a család 92.040 Ft támogatást  kapott.
  1. Óvodáztatási támogatás
 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.
 
Erre a támogatási formára 2013. évben nem került sor.
  1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint támogatási forma iránti igény ritkábban jelenik meg, tekintettel arra is, hogy a családok időszakos létfenntartási ill. rendkívüli élethelyzetbe ritkábban kerülnek, a gyermekvédelem látókörébe került családok döntő többsége – sajnálatos módon – folyamatosan nehéz anyagi körülmények között él, az alapvető létszükségletek is csak minimális szinten kerülnek kielégítésre. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az elmúlt évben senki nem részesült.
  1. Beiskolázási segély
 
Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás gyermekek részére a Képviselő-testület – a féléves beszámolót követően – meghatározhatja a támogatást, ill. annak összegét.
 
Hunya Község Önkormányzata az oktatási – nevelési feladatát Csárdaszállás Község Önkormányzatával és Gyomaendrőd Város Önkormányzatával közösen társult intézmény formájában oldotta meg. A társulás gesztor önkormányzata Gyomaendrőd önkormányzata és így ez az önkormányzat igényeli az állami támogatásokat, normatívákat az intézményben tanuló gyermekeinkre is.
A központi támogatást így jelen értékelésünkben nem szerepeltetjük.
 
2008. szeptember 1. napjától változás következett be az oktatási - nevelési feladat ellátásában, hiszen megszűnt a felső tagozatos oktatás, majd 2013. szeptember 1-től a kevés gyermeklétszám miatt az Általános Iskola alsó tagozata is megszűnt. A gyermekek a szomszédos Gyomaendrőd településre járnak  iskolába.
 
2013. évben tanévkezdési kiadások enyhítésére - 7 család, ezen belül 10 gyermek részére -   összesen 50.00 Ft segély kifizetésére került sor.
  1. Gyermektartásdíj megelőlegezése
 
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
a) a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és
b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá
c) a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
 
Erre az ellátási formára 2013. évben nem került sor.
  1. Otthonteremtési támogatás
 
Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
 
Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek
a) legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg,és
b)készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni.
 
Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére a 78. § (1) bekezdés a) pont ab), ac), ad) és b) pont ba) alpontjában meghatározott okból került sor.
 
A támogatás Magyarország területén használható fel
a) részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás lakhatóvá tételére,
b) építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére,
c) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás bérleti díjának kifizetésére,
d) önkormányzati bérlakás felújítására,
e) államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvételre,
f) otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére,
g) indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra.
 
Hunya Községben nem működik átmeneti nevelést biztosító intézmény. Otthonteremetési támogatásra nem került sor.
 
8.      Kedvezményes gyermek-étkeztetés
 
A gyermekétkeztetést 2013. évben Hunya Község Önkormányzatának konyhája látta el. Alkalmazva van élelmezésvezető is, aki a szükséges képesítésekkel rendelkezik. Így az önkormányzat a legmagasabb követelményeknek is megfelelően látja el a gyermekek étkeztetését. A működés személyi és dologi feltételei biztosítottak.
Sajnos a konyha fajlagos működési költségei – az alacsony étkezőszám miatt – igen magasak.
Nem lehet tudni, hogy mi lesz a konyha jövője, mivel a gyermeklétszám az oktatási változás miatt drasztikusan tovább fog csökkeni és a vendégétkezők száma is alacsony.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy megtartsa a konyha működését önkormányzati kézben.
 
2013. évben gyermekétkeztetésben 6 óvodás gyermek vett részt, melyből a kedvezményezett gyermekek létszáma: 2 fő
 
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működik a gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülő ellátás.
 
Az engedélyezett szolgáltatótevékenység:
-          gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása,
-          gyermekjóléti szolgálat, önálló helyettes szülői ellátás.
 
Az önkormányzat képviselő - testülete kiemelten fontosnak tartja a gyermekvédelem tárgykörét ezért ezen beszámolóval egyidejűleg beszámoltatta a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát. Pál Jánosné a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   vezetője által készített beszámoló jelen értékelésbe beépítésre került.
 
Gyermekjóléti szolgálat működése 2013-ban
 
A gyermekjóléti szolgálat 2013. évben az ellátott településeken 98 család 219 gyermekét gondozta, ez némiképp kevesebb a tavalyi évhez képest, amikor is 106 család 247 gyermeke került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe. Tapasztalataink szerint azonban a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák súlyosbodtak.
A feladatot 3 fő családgondozó látja el.
 
Alapellátás keretében gondozott
Védelembe vétel keretében gondozott
Ideiglenes hatállyal elhelyezett
Átmenti nevelt
133
50
1
35
 
Újként keletkezetett gondozási esetek száma 35 volt.
Ebben az évben összesen 728 jelzés érkezett intézményünkhöz. A legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből érkezett, ez azt mutatja, hogy településünkön kiemelkedően jónak mondható a gyermekjóléti szolgálat és a nevelési-oktatási intézmények közti együttműködés emellett számos jelzést kaptunk még állampolgároktól, illetve helyi hatóságoktól.
 
 
 
 

 
 
 
 
Az általunk ellátott gyermekek vonatkozásában legtöbb esetben szülői elhanyagolás (45 eset) gyermeknevelési problémák (35 eset), családi konfliktusok (32 eset) merültek fel problémaként. Fő problémaként 2013-ban mindössze 18 esetben merültek fel anyagi okok, ez 2012-ben 39 esetben volt. Ennek oka lehet, hogy ebben az évben több embernek nyílt lehetősége közmunkaprogramban részt venni, így a családok életszínvonala valamelyest emelkedett.
 
2013-ban gyermekbántalmazás 1 esetben merült fel, mely fizikai bántalmazás volt, sem lelki, sem szexuális bántalmazás nem jutott a gyermekjóléti szolgálat tudomására. Ezzel szemben azonban a bűncselekményt, illetve szabálysértést elkövetett kiskorúak száma évről évre növekszik. Ebben az évben összesen 11 kiskorú ellen indult rendőrségi eljárás. Többségében tulajdon elleni vétség merült fel, de volt közlekedési szabálysértés is.
 
2013-ban 13 család 35 átmeneti nevelésben élő gyermekét tartottuk nyilván. Tapasztalataink szerint az átmeneti nevelésben élő gyermek családjai legtöbbször még segítséggel sem válnak képessé gyermekeik hazagondozására. A legtöbb ilyen általunk gondozott család gyermeke nevelőszülőknél, vagy gyermekotthonokban nevelkedik a nagykorúságuk eléréséig.
 
Csárdaszállás
A szolgálat által gondozottak közül Csárdaszálláson 2013 - ban 3 család 10 gyermekét gondoztuk. 2 gyermeket láttunk el alapellátás keretében, illetve 8 gyermeket védelembe vétel keretében. Ezek a családok már több éve látókörünkben vannak, újként 2013-ban egy család sem került be. Mindhárom család esetében a fő probléma a szülők életvitelében, illetve szenvedélybetegségében (alkoholfogyasztás) keresendő. 2 család esetében fordult elő alkoholos állapotban történő családon belüli bántalmazás, mely azonban nem a gyermekekre irányult, hanem a szülők egymás közötti konfliktusa okozta.
Munkanélküliség miatt kialakuló anyagi problémák itt sem jellemzőek, a közmunka programnak köszönhetően, a megélhetési problémákat inkább a szülők rossz pénzkezelése okozza. 
2013-ban egy család esetben volt szükség hatósági eljárás (védelembe vétel) megindítására, illetve szintén egy család esetében került sor védelembe vétel megszüntetésre. Csárdaszálláson egy gyermek esetében sem merült fel szabálysértés, vagy bűncselekmény. Átmeneti nevelésben egyetlen csárdaszállási gyermek sem él.
 
Hunya
A szolgálat által gondozottak közül Hunyán 2013-ban 5 család 13 gyermekét gondoztuk.
Alapellátás keretében 4 gyermek, védelembe vétel keretében 7 gyermek, illetve átmeneti nevelésbe vétel keretében 2 gyermek volt gondozásban. Ebben az évben új gondozottként került be 2 család, illetve egy esetben az átmeneti nevelésbe vétel megszűnt, mivel a fiatalkorú házasságkötés által nagykorúvá vált.
A településen lévő problémák, az elégtelen lakáskörülmény, a szülők, család életvitele, illetve egy esetben családon belüli bántalmazás történt. A családok anyagi helyzete javulást mutat, köszönhetően a közmunkaprogramnak. A családgondozás során fellépő problémák megoldásához jelentős segítséget nyújt a Polgármester asszony és a Hivatal dolgozói.   
 
 
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
 
A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött együttműködési megállapodást.
2013-ban nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
 
 
Gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése 2013-ban,
megállapítások bemutatása
 
2013. november 7-én ellenőrizte a Megyei Szociális és Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat működését.
Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítették az alábbiakat:
„A hatósági ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek NM rendeletben meghatározottaknak.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai – a jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt), valamint az NM rendeletben foglaltak szerint végzik munkájukat.”
 
További tervek
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. január 1-től integrálódott a Térségi Szociális Gondozási Központba. Az átállás zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat igénybevevők számára nem jelentett változást.
 
A kibővített intézményben is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, melyek által bővíteni tudjuk az általunk nyújtott szolgáltatások körét, különös tekintettel a prevenciós szolgáltatásokra vonatkozóan.
2014-ben beadtunk egy pályázatot a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai intézet felé, melynek célja gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével megvalósuló értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása. A program keretében 2 napos kirándulást tervezünk 45 fő, 12 év feletti, főként hátrányos helyzetű helyi gyermek és fiatal számára Budapestre. A pályázat elbírálása folyamatban van.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket
Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását a családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgáljuk a jelzés tartalmát és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Meglátásunk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabály és a szakmai módszertani elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok - bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a gyermekek alapvető biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásainkkal.
 
IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
 
Általános tapasztalatként az alapellátások igénybevételével a gyermekek esetleges problémái, veszélyeztetettségei általában megoldhatók.   
A gyámhatóság egyik kiemelt feladata a veszélyeztetett gyermekek védelembe vétele.
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala által 2013. évben 1 alkalommal történt intézkedés védelembevétel ügyében, mely 2 gyermeket érintett.
 
                         Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok
 
A gyámhatósági feladatok másik területe a környezettanulmányok készítése pl: gyermekelhelyezési, tartásdíj-megállapítási ügyekben. Társhatóság megkeresésre a környezettanulmányt elkészítettük.
 
Általánosságban megállapítható, hogy a településen gyámügyi szempontból a leginkább veszélyeztetett családok az ún. "betelepült" családok közül kerülnek ki.
 
A gyámhatósági jegyzői feladatokat a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala látta el.
 
Kapcsolatot tartunk fenn a Gyomaendrődi Járási Hivatal Gyámhivatal munkatársaival, akik megfelelő tanácsokkal segítik munkánkat. 
 
V. Bűnmegelőzési program
 
A Képviselő-testület a 2008. évben alkotta meg Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját.
 
Fontosnak a következő feladatok minél magasabb színvonalú ellátása:
 
-                     érintett szervek bevonásával a deviáns, antiszociális magatartási formák
          kialakulásának megakadályozása (szórakozóhelyek, fiatalok által látogatott
           helyek működésének szabályozása, a kulturált szórakozás körülményeinek
           kialakítása),
-                     a kábítószer fogyasztás és forgalmazás megakadályozására az iskolában
           felvilágosító munka szervezése,
-                     a gyermekek tájékoztató, felvilágosító felkészítése a törvénytisztelő életre
-                     nagyobb odafigyelés a hátrányos körülmények között élő gyermekekre a
           védőnő, óvoda és iskola bevonásával.
 
A programban megfogalmazott célok folyamatos munkát, valamint az önkormányzat dolgozói, az iskola, óvoda pedagógusai, munkatársai, valamint a helyi polgárőr csoport tagjainak szoros együttműködését igényli. Ez a szoros együttműködés az elmúlt időszakban is folyamatosan megvalósul.
Szükségesnek látszik egy kifejezetten a fiatalkorúak problémáinak az orvoslását célzó program elfogadása.
Az önkormányzat a fiatalok kulturált szórakozását akarja elősegíteni azzal, hogy közösségi teret biztosít a tizenéves fiatalok találkozására.
 
VI. Az átmeneti gondozás megoldása
 
Az átmeneti gondozás megoldását az önkormányzat éveken keresztül a Békés Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás keretében látta el. Ez a szerződés azonban lejárt.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 100. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2013. évben Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala közreműködésével 1 alkalommal került sor kk. átmeneti nevelésbe vételére.A társhatóság megkeresésére a kk. ingó- és ingatlanvagyonának leltárát felvettük.
 
 
VII.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program kapcsolata
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásához
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. júliusában elfogadta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Hunya Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
 
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
 
A Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Hunya Község Önkormányzata feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzését, vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.
 
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi területek mindegyikén:
 
v          A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,
v          A nemek közötti esélykülönbségek csökkenésében,
v          Az akadálymentesítésben,
v          A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
v          A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
v          Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek
       javításában.
 
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2013. évi CXXV. törvény alapján a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.
 
A HEP elkészítése az önkormányzati jogalkotás számára kettős feladatot jelent: egyrészt a helyi rendeletekben tartózkodni kell a diszkriminatív rendelkezések alkalmazásától, másrészt különböző esélyegyenlőség biztosítását célzó rendelkezéseket be kell építeni a szabályozásokba.
 
A HEP a 321/2011. (XII.27.) Korm. rend. 1.§ (2 bekezdésének előírása érdekében kiemelt figyelmet fordít a célcsoportok, különösen a mélyszegénysében élők, romák, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők helyzetére.
 
Hunya Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotta a települési esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél- és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére.
   A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a Hunya községben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőségi problémákkal küzdenek.
   Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések, beruházások ellenére korlátozott marad. Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély szegénységben élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva - az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető.
   Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásra – függetlenül attól, hogy nő, vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége: Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei értelmében köteles gondoskodni oktatási-nevelési intézmény működtetéséről.
Településünkön 2012. szeptember 1-től nincs általános iskolai oktatás. Az 1-8 évfolyamos tanulókat iskolabusz szállítja át Gyomaendrődre a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába.
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden nevelésre, oktatásra, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik és azokra közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt.
 
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység:
 
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos.
 
 
A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
 
Hunya községben a lakónépesség száma: 668 fő, ebből a
 
·         0-2 évesek száma:     15 fő
·         3-5 évesek száma:     10 fő
·         6-14 évesek száma:   37 fő                  
·         15-18 évesek száma: 29 fő
                   összesen: 91 fő
                                                                                           
 
A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított- magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza (Gyvt.5.§ n) pont).
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés.
A gyermekek részére az egyes ellátások szociális rászorultság alapján járnak, míg mások alanyi jogon. A gyermekvédelem minden gyermek számára biztosítja a megfelelő gondoskodást, de fokozott figyelmet fordít azokra a gyermekekre, akik arra rászorulnak.
 
VII. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
 
 
A településen a 90-es évek közepe óta működik polgárőr csoport. A csoport tevékenységének jelentős eredményei vannak abban, hogy településünkön a közbiztonság megfelelő. 2013. októberében az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a „Polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként” Hunya Község Polgárőr Egyesületét az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette.
 
A 2013. évben az önkormányzat Családi napot tartott ezzel is példaként állítva a lakosság elé a Család és az Összetartozás fontosságát.
 
Kelt: Hunya, 2014. május 27.
 
 
 
 
                       Fülöpné Kővári Ágnes
 
            Igazgatási főelőadó
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2014.(VI.4.) Hunya Kt. sz. határozatával elfogadta.”
 

« Vissza
Vissza a főmenübe