56/2014. (VI. 4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.), mint a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítja a társaság Alapító Okiratát (2014. május 14.) egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint fogadja el:
 
„A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata
egységes szerkezetbe foglalva
2014. május 14.
 
mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.
Az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, és egyben megállapítja a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint:
 
I.
A társaság adatai
1.      Társaság cégneve:
         Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.      A társaság rövidített cégneve:
         Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 
2. A társaság székhelye (telephelye/fióktelepe):
         5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
 
3. A társaság jogállása és időtartama
A társaság a feladatát nonprofit szervezetként látja el.
A társaság működésének időtartama: határozatlan.
 
4. A társaság alapítója
A társaság alapítója a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.). Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§ szakasza értelmében jogi személyiséggel rendelkezik. Az alapítót képviseli Brlás János, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás elnöke (születési idő; 1960.08.26.; anyja neve: Valkovszki Erzsébet; lakcím; 5552 Kardos, Petőfi S. u. 17.; adóazonosító jele: 8342052656)
Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván létrehozni, az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges követelmény.
 
II.
A társaság tevékenysége
 
5. A társaság tevékenységi körei:
5.1.   A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszer (TEAOR '08) szerint a társaság tevékenységi köre:
5.2.1. A társaság főtevékenysége:
      3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása               
A társaság egyéb tevékenységi körei:
      3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
      3832’08 Hulladék újrahasznosítása
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság az engedélyköteles tevékenységeket, csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képesítés szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával végzi. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet ténylegesen megkezdi.
A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
 
6. A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. Az alapító tag törzsbetétének összege 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét.
Az alapító tag a jegyzett tőkének a társaság rendelkezésére bocsátását a társaság bankszámlájára való befizetésével köteles teljesíteni, melyről a pénzforgalmi szolgáltató igazolást állít ki.
Alapító 500.000 Ft pénzbeli betétet már szolgáltatott, 2.500.000 Ft pénzbeli betétet pedig ezen okirat aláírásától számított 15 napon belül szolgáltat.
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
 
7. Az üzletrész átruházása
7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
7.2.Az üzletrész
a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
c) öröklés;
d) a házastársi közös vagyon megosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.
 
Az üzletrész felosztásához az alapító hozzájárulása szükséges.
7.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
 
8. A társaság üzleti éve:
A társaság határozatlan időre alakul, a társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
 
III.
A társaság szervezete
 
9. Az alapító jogai és kötelességei
9.1. Az Alapító jogai
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, így a 2013 évi V. tv. szerint különösen:
a)      a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b)     pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c)      üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d)     az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
e) a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 f) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
h) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
 j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
n) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
 p) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
r) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
Jelen Alapító okira az Alapító hatáskörébe utalja továbbá:
- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyását;
- a Társaság működésének ellenőrzését az alapítói jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyását;
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyását;
-   Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadását és/vagy annak módosítását.
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére közvetlenül megküldeni.
Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.
 
10. A társaság ügyvezetője
A társaságnak egy ügyvezetője van.
      A társaság ügyvezetője: Hamza Zoltán Gábor
      Születési neve: Hamza Zoltán Gábor
      Anyja neve: Rusz Mária
      Születési hely, idő: Békésszentandrás, 1962.08.04.
      Lakcíme: Békésszentandrás, Kisfaludy utca 19.
      Adóazonosító jele: 8349133910
      Az ügyvezető e-mail címe: koros.szogi.hulladek@gmail.com
Az ügyvezető megbízatása 1 (egy) évre szól.
 
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
Nem lehet ügyvezetője a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.
Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
 
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
-          jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
-          köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
-          gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
 
-          köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
-          köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
-          köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása
esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
-          köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat és az alapítói határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
 
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok
Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesített formában aláírják.
 
10. 4. A társaság cégjegyzése
A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője önállóan.
A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
Az ügyvezető a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.
 
Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának világosan ki kell derülnie.
Az ügyvezető gondoskodik a társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
 
11. A társaság Felügyelő Bizottsága
11. 1. A Felügyelő Bizottság tagjai
A 2013. évi V. Tv. rendelkezései, továbbá a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
 
Felügyelő bizottság tagjainak adatai:
 
Név: Molnár József elnök
Anyja neve: Szenczi Erzsébet
Született: Békéscsaba, 1962.10.14.
Lakcím: 5551 Csabacsűd, Táncsics M. u. 41.
adóazonosító jele: 8349841974
 
Név: Kozsuch Kornél
Anyja neve: Sovány Ilona
Született: Szarvas, 1972.11.12.
Lakcím: 5553 Kondoros, Szénási út 60.
adóazonosító jele: 838666200
 
Név: Betkó József Imre
Anyja neve: Novodonszki Zsuzsanna
Született: Gyula, 1963.04.17.
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1.
adóazonosító jele: 8351690406
 
11. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól.
 
11.3.      Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelő bizottságának tagja nem lehet.
 
11.4.    A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.
 
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító nevezi ki.
 
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság Alapítója hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ülésen hozott határozatokat is. A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.
A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
                a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
                b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az összehívást a tag az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, az összehívására bármely tag jogosult.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy, nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá az ügyvezető javadalmazása vonatkozásában a 2009. évi CXXII tv. 4§ (1) bek. alapján szabályzatot alkot az Alapító. A szabályzatot a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
 
12. A könyvvizsgáló
12.1. Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki.
 
A könyvvizsgáló adatai:
KENZÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
székhely 5540 Szarvas Vasút u. 39., Cg. 04-09-003546
kamarai nyilvántartás száma: MKVK 001908
Kijelölt könyvvizsgáló:
Lázárné Kovács Etelka
anyja neve: Kécskei Piroska
Lakcím: 5540 Szarvas, Malom u. 9/4.
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 005927
 
A könyvvizsgálót az Alapító a 2013. november 15. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra, a folyó üzleti évről készített (egyszerűsített) éves beszámolót elfogadó alapítói határozat meghozatalának időpontjáig jelöli ki.
 
12.2. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló
- a társaság Alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az itt felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- aki a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.
 
12. 3. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei
- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
-   az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy Felügyelő Bizottság tagjainak a 2013.évi V. Tv-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni;
- ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni,
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
 
IV.
A társaság gazdálkodása
 
13. A társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december hó 31. napjáig tart.
A társaság tevékenységéről a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni.
Az éves beszámolót - a felügyelő bizottság véleményezését követően - az Alapító hagyja jóvá.
A 2013.évi V. tv. értelmében a nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
 
V.
Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
 
14.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül többek között az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, ill. a többcélú kistérségi társulás külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók meghatározott adatait és díjazását, valamint a (2) bekezdés szerint a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az a törvényben meghatározott adatokat.
A 2.§ (3) bekezdés alapján továbbá a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős.
 
14.2. Azokban az esetekben, amikor a 2013.évi V. tv. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
A társaság e-mail címe: koros.szogi.hulladek@gmail.com
 
 
VI.
Záró rendelkezések
 
Jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2013. évi V. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére, a 2014. január 22-i keltezésű, 1./2014. számú alapítói határozattal módosított szakasz változása adott okot, mely szakasz a társasági szerződésben dőlt betűvel van jelölve (10. pont).
 
Szarvas, 2014. május 14.  napján.
 
 
Brlás János
az alapító Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása
képviseletében a Társulás elnöke”

« Vissza
Vissza a főmenübe