70/2014. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítás elfogadása

Hunya Község Képviselő-testülete
          70/2014. (VII. 16.) Hunya Kt. határozta
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa június 25-i ülésén 73/2014. (VI. 25.) számú határozatával módosított Társulási Megállapodást az alábbi tartalommal:
 
"A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.06.25.
 
1. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
 
      4.1.     Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
                Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
                
                Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
                                   - átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
                                   - házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
                                   - tanyagondnoki szolgálat
                                   - szociális étkeztetés
                                   - nappali szociális ellátás
                                   - egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
                                  - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
                       - családsegítés
                                   - gyermekjóléti szolgáltatás,
                                   - védőnői szolgáltatás,
                                   - iskola-egészségügyi gondozás
                                   - Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
 javító programok
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
 
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe.
 
Az alapítói jogokat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli: Brlás János elnök) gyakorolja. 
 
2. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
 
5.         Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet, valamint a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
5.         Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
 
3. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
 
5.1        A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211, Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
5.1        A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli: Kovácsné Molnár Katalin) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
 
4. §
 
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
 
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
 
 
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
 
 
1.      Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 64 §, 65 §, 65/C §)
2.        Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat
3.      Helyi utak forgalomszabályozása (20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet)
4.      Gyermekjóléti szolgálat működtetése (1997. évi XXXI. Tv. 104.§)
5.      Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§)
4. §
 
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet III. pontja törlésre kerül.
 
 
 
Szarvas, 2014. június 25. 
 
                                                                                            Brlás János sk.
                                                                                     Társulási Tanács elnöke
 
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
Szarvas, 2014. június 25.
 
                                                                                 
 Brlás János sk.                                                         Dr. Melis János sk.
    a Társulási Tanács elnöke                                        Szarvas Város Jegyzője"
 

« Vissza
Vissza a főmenübe