90/2014. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
 • Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) .
 • Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
 • A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
 • A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
 • árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
 • akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
 • gyermeket nevel,
 • akinek szülei elváltak,
 • tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
 • akinek családjában munkanélküli személy él
 • kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe