146/2014. (XII. 10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása

Hunya Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű társasági szerződés módosítását:
 
Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat
 
Mely létrejött GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Alulírott szerződő felek kölcsönösen és egyezően jelentik ki azt, hogy a társaság 2013. évi V. tv. ( Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntenek, s a társasági szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
A társasági szerződés 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak felsorolására vonatkozó 4./ pontja a cégnyilvántartásban már feltüntetett taggal kiegészül az alábbiak szerint:
Csárdaszállás Község Önkormányzata 24
5621. Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz.
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak törzsbetétei címet viselő 7./ pontja helyébe a cégnyilvántartásban már feltüntetettekkel egyezően az alábbi rendelkezés lép:
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 17. 500.000 Ft pénzbeli betét
Dévaványa Város Önkormányzata 6.250.000 Ft pénzbeli betét
Hunya Község Önkormányzata 250.000 Ft pénzbeli betét
Örménykút Község Önkormányzata 250.000 Ft pénzbeli betét
Kétsoprony Község Önkormányzata 250.000 Ft pénzbeli betét
Kardos Község Önkormányzata 250.000 Ft pénzbeli betét
Csárdaszállás Község Önkormányzata 250.000 Ft pénzbeli betét
 
A társasági szerződés 9./ pontjának 2./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét. A társasági szerződés 11./ pontjának a pótbefizetésre vonatozó rendelkezése Csárdaszállás tagsági viszonyának korábbi létesítése miatt akként módosul, hogy e pont 3./ bekezdésében A Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag által fizetendő pótbefizetés 3.500.000 Ft-ra módosul,míg a Csárdaszállás Község Önkormányzata által fizetendő pótbefizetés 50.000 Ft-ban nyer megállapítást.
A társasági szerződés 12./ pontjának taggyűlésre vonatkozó szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12./ A taggyűlés:
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy)  szavazat illeti meg.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve van.
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.
25
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági szerződés másképpen rendelkezik.
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt változás esetén. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni. Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásának 2014. november hó 30. napján történt megszűnése miatt társasági szerződés 16./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16./ Felügyelő Bizottság
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott időtartamra válasszák meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása 2014. december hó 1. napjától 2019. november hó 30. napjáig tart.
 
A felügyelő bizottság tagjai:
 
  • Béres János (Mezőtúr, 1961.04.19. an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz.
  • Fülöp István (Gyoma, 1954.09.24. an. Tamár Mária ) 5500. Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz.
  • Kiss Károly (Békéscsaba, 1957.09.02. an.: Takács Margit ) 5510 Dévaványa, Dózsa György út 34. sz.
 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését. A társasági szerződés 17./ pontja ( Záró rendelkezések) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
17./ Záró rendelkezések:
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani a törzsbetéteik arányában. A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek e társasági szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják.
Gyomaendrőd, 2014. december 1. napján.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag
Hunya Község Önkormányzata tag Örménykút Község Önkormányzata tag
Kétsoprony Község Önkormányzata tag Kardos Község Önkormányzata tag
Csárdaszállás Község Önkormányzata tag
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-

« Vissza
Vissza a főmenübe