1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. március 5-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Áht. 34. §. (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.
Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta.
Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 27. 047. 656 forint, a téli közfoglalkoztatás támogatása 2 806 441 Ft, míg a diákmunkára 196. 000 forintot kaptunk.
Az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg 3 675 588 Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 75 240 Ft, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyszeri támogatás összege 16 800 Ft. A 2013. évi kereset-kiegészítésre 440 055 Ft-ot kaptunk, míg a 2012. december havi bérkompenzáció 40 132 Ft volt.
A 2013. július 1.-én hatályba lépő 124/2013. IV.26.) Kormányrendelet szerint a közszférában nyugdíjas egészségügyi dolgozót nem lehet foglalkoztatni. Az érintett dolgozóknak a nyugdíjukról le kellett mondani. Ennek ellentételezésére pályázni lehet az egészségügyi dolgozók jövedelem-kiegészítésére. Ennek összege 2 998 488 Ft.
A nyári gyermekétkeztetésre kapott 242 000 Ft-ból 48 950 Ft visszafizetésre került, ezért ezzel az összeggel az előirányzat módosításra került.
Pályázni lehetett lakossági települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos költségekre, melyre 5 222 Ft működési támogatást kaptunk. Ugyancsak pályázni kellett a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására. Az erre megítélt összeg 2 004 700 Ft, melyből 2013.-ban 1 700 000 Ft-ot kaptunk meg, melyet át kellett adni az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére. Ezt az összeget az Alföldvíz Zrt a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.
Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására 113 500 Ft támogatást nyertünk.
A start munkaprogram keretében megtermelt termékeket természetbeni segélyként osztottuk ki az arra rászorulóknak. Ennek összege 511 571 Ft. A konyha részére 538 961 Ft összegű termék került átadásra.
A Hunya Község jövőjéért Közalapítványtól 310 000 Ft támogatást kaptunk a község útjainak karbantartásához.
2012. évhez hasonlóan 2013-ban is Erzsébet utalvány formájában került kiosztásra a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az évi 2-szeri támogatás, melynek összege

 


Döntési javaslat

"2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....../2014. (......) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) Hunya Község önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 126.811 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 43.201 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 
2. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 105 864 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 37 537 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 6 718 ezer forint, dologi kiadás 37 474 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 21 659 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2 476 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. „
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
 
3. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 4 279 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, a Jókai utcai kert kerítés összegét és a Mikroszórófejes öntözőrendszer bővítésének előirányzatát tartalmazza. Feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza
(2) AZ ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 
4. § Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.
 
5. § Az ÖR 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 
6. § Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 
7. § Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 

 

 

1. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
 
 
 
 
 
 
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
Költségvetési támogatások
 
12 864
19 242
 
 
Önk. Hiv.műk.ált tám.
 
8 276
8 276
 
 
Zöldter. Gazd.tám.
 
2 235
2 235
 
 
Közvil. Tám.
 
3 204
3 204
 
 
Köztemető fennt. Tám.
 
100
100
 
 
Közutak fennt. Tám.
 
100
100
 
 
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
-6 831
-6 882
 
 
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
1 921
1 921
 
 
Kulturális fel. Tám.
 
773
773
                             
 
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
 
 
1 700
 
 
 
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
 
 
114
 
 
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása
 
 
5
 
 
Egyes jöv. Pótló támogatások
0
0
3 676
 
Normatív kötött felhasználású tám.
9 058
 
 
 
Központosított támogatás
0
 
193
 
Egyéb különféle működési támogatások
0
0
 
 
Egyéb központi támogatás
0
0
741
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
9 058
12 864
19 242
Önkormányzati sajátos működési bevételek
 
 
 
 
 
Helyi adók
20 000
18 000
18 000
 
 
Iparűzési adó
16 000
14 000
14 000
 
 
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 000
4 000
 
 
Adópótlék, adóbírság, egyéb
20
20
 
 
Átengedett központi adók
19 197
4 000
4 000
 
 
SZJA helyben maradó része
3 522
 
 
 
 
SZJA jöv.kül.mérséklése
3 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gépjármű adó
12 000
4 000
4 000
 
 
Igazgatási szolgáltatási díj
 
20
20
 
 
Egyéb közhatalmi bevétel
 
 
 
 
 
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
 
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
39 197
22 020
22 020
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 
 
 
 
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
0
0
 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
 
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
0
 
 
 
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
48 255
34 884
41262
Hunya Község Önkormányzata bevételei
 
 
 
 
Saját bevétel
10 571
14 205
15 255
 
Átvett pénzeszköz működési célra.
13 656
9 600
43201
 
Felhalmozási célú bevétel
0
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
27 093
 
Összesen
24 227
23 825
126 811
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
0
0
0
Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
72 482
58 689
126 811
 
 
2 mellélet a ..../2014 /III......) önkormányzati rendelethez
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
Megnev.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
Önkormányzat saját bevétel
 
 
 
Földhaszonbér
 
 
852
852
852
Bérleti díj
 
 
60
60
60
Közterületfoglalás, mázsálási díj
160
120
220
Intézményi ellátási díjak
6 411
6 742
6 742
Alkalmazottak térítése
246
318
318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
452
240
1 190
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
500
3 927
3 927
Kamatbevétel
 
 
0
0
 
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA
1 890
1 946
1 946
 
 
 
 
 
 
 
 
Saját bevétel összesen:
10 571
14 205
15 255
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
 
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel
 
 
 
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
0
0
30 050
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
0
0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
 
0
0
Képviselő választásra átvett pe.
 
 
 
Központi költségvetési szervtől
0
0
242
Mozgó könyvtár támogatása
500
 
0
Előző évi pm. átvét
 
 
 
0
TB alapoktól
 
 
9 710
9 600
12 599
Hunya Község Jövőjéért Közalapítványtól
 
 
310
 
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
10 210
9 600
43 201
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
 
 
 
 
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
10 210
9 600
43 201
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
 
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
0
0
0
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
0
0
0
 
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
 
 
 
 
 
 
 
Működési célú
0
0
0
 
 
Felhalmozási célú
0
0
0
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Előző évi pénzmaradvány
30 500
27 078
27 093
 
 
ebből
Működési pm.
30 500
27 078
27 093
 
 
 
Felhalmozási pm.
0
0
15
 
 
 
pm.változás:
 
 
 
 
3. melléklet a ..../2014.(III....) önkormányzati rendelethez
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
 
 
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
13 909
13 459
37 537
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 270
3 079
6718
 
 
Dologi kiadás
36 771
31 484
37 474
 
 
Pénzeszköz átadás
15 652
14 894
21 659
 
 
Szoc.pol.juttatás
3 935
1 050
2 476
 
Hunya Község Önkormányzat
73 537
63 966
105 864
 
             
 
 
4. melléklet a ..../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez
 
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
Szakfel. szám
Előir. szám
Szakfel.
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
 
 
Önkormányzat
 
 
 
 
 
 
 
 
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
 
360000-1
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
64
31
145
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
1 700
 
 
 
Összesen:
 
64
31
1 845
 
381103-1
Települési hulladék
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 716
3 145
3 150
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
500
0
0
 
 
 
Összesen:
 
4 216
3 145
3 150
 
522110-1
Helyi közutak üzemeltetése
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
165
165
475
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
1 500
 
 
 
Összesen
 
 
165
165
1975
 
562917-1
Munkahelyi Vendéglátás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3 113
3 217
3 414
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
641
767
812
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
5 366
5 695
6 234
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
9 120
9 679
10 460
 
611020-1
Vezetékes műsorelosztás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 100
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
1 100
0
0
 
680001-1
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
204
318
318
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
204
318
318
 
680002-1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
204
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
204
0
0
 
813000-1
Zöldterület kezelés-parkgondozás
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
1 356
714
714
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
350
185
185
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
220
220
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
2 173
1 119
1 119
 
841112-1
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
3 253
3 103
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
554
554
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
77
77
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen
 
 
0
3 884
3 734
 
841126-1
Igazgatási tevékenység
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3 086
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
444
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
7 382
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám
14 584
0
0
 
 
 
Összesen:
 
25 496
0
0
 
841402-1
Közvilágítás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 556
3 556
3 556
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
3 556
3 556
3 556
 
841403-1
Községgazdálkodás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
114
100
296
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
31
27
27
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
851
5 482
5 482
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
14 284
17 642
 
 
 
Összesen:
 
996
19 893
23 447
 
842541-1
Ár- és belvízvédelem
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 385
432
432
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
207
 
 
 
Összesen:
 
1 385
432
432
 
851011-1
Óvodai nevelés
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
89
102
102
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
89
102
102
 
852021-1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
250
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
68
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
4 223
2 540
2 540
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
458
0
0
 
 
 
Összesen:
 
4 999
2 540
2 540
 
862101-1
Háziorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
5 282
5 438
8 001
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 426
1 468
2 142
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2 079
2 479
2 479
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
8 787
9 385
12 622
 
862301-1
Fogorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 665
1 565
1 565
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
1 665
1 565
1 565
 
869041-1
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
867
867
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
400
400
 
 
 
Összesen:
 
467
1 267
1 267
 
869042-1
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
8
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
10
0
0
 
881011-1
Idősek nappali ellátása
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
784
838
838
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
784
838
838
 
882111-1
Aktív korúak ellátása
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
156
 
 
 
Összesen:
 
0
0
156
 
882112-1
Időskorúak járadéka
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
24
 
 
 
Összesen:
 
0
0
24
 
882113-1
Normatív lakásfenntartási támogatás
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
115
 
 
 
Összesen:
 
0
0
115
 
882115-1
Ápolási díj alanyi jogon
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
159
 
 
 
Összesen:
 
0
0
159
 
882118-1
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
0
267
 
 
 
Összesen:
 
0
0
267
 
882122-1
Átmeneti segély
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
1 462
 
 
 
Összesen:
 
0
0
1 462
 
882123-1
Temetési segély
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
100
 
 
 
Összesen:
 
0
0
100
 
882124-1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
193
 
 
 
Összesen:
 
0
0
193
 
882202-1
Közgyógyellátás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
0
 
 
 
Összesen:
 
0
0
0
 
890301-1
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
110
210
210
 
 
 
Összesen:
 
110
210
210
 
890441-1
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
485
510
510
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
65
69
69
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
550
579
579
 
890442-1
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
215
227
19 214
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
9
9
2 620
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
4 380
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
224
236
26 214
 
890444-1
Téli közfoglalkoztatás
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
2 285
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
309
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
212
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
0
0
2 806
 
910123-1
Könyvtári szolgáltatások
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 404
2 177
2 177
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
1 404
2 177
2 177
 
910502-1
Közművelődési intézmények működtetése
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 126
880
1 310
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
Összesen:
 
1 126
880
1 310
 
931102-1
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
487
724
724
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
487
724
724
 
960302-1
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
191
191
191
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
Összesen:
 
191
191
191
 
 
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
13 909
13 459
37 537
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 270
3 079
6 718
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
36 771
31 484
37 474
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
15 652
14 894
21 659
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
2 476
 
 
 
 
 
Önkormányzat összesen
69 602
62 916
105 864
 
                       
 
 

 
5. melléklet a .../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez.
 
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK
 
 
 
 
 
 
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
1 910
1 910
 
 
 
Start munkaprogram kert
 
 
 
 
 
 
kerítés készítése
 
 
 
1 230
 
 
 
Beruházás célú pénzeszközátadás
3 527
 
 
 
 
 
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
 
74
 
 
 
Piaci elárúsító pavilon készítése
 
1 065
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
3 527
1 910
4 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
3 527
1 910
4 279
 
 
 
 
6. melléklet a ..../2014. (III. ....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
mérlege
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2011.évi tény
2012. évi eredeti előirányzat
2013. évi terv
2013. évi módösított
Költségvetési bevétel összesen
99 724
72 482
58 689
99 718
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
34 186
30 500
27 078
27 093
   Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
0
0
Egyéb finanszírozási bevételek
0
0
0
0
Bevétel mindösszesen
133 910
102 982
85 767
126 811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Működési kiadás összesen
87 456
73 537
63 966
105 864
   Felújítás összesen
11 843
12 700
1 500
2 451
   Fejlesztés összesen
4 291
3 527
1 910
4 279
   Tartalék
0
13 218
18 391
14 217
   Egyéb finanszírozás kiadásai
1 178
0
0
0
Kiadás mindösszesen
104 768
102 982
85 767
126 811
 
 
 
7. melléklet a ..../2014. (III......) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK
 
 
 
KIADÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési támogatás
 
19 242
Személyi juttatás
 
37 537
 
Települési önkorm.műk.tám.
8 276
 
 
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
3 676
 
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
6 718
 
Könyvtári felad.tám.
773
 
 
 
 
 
 
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
1 921
 
 
 
 
 
 
Egyéb kötelező önkormányzati
 
 
 
 
 
 
feladatok támogatása
3 000
 
 
 
 
 
 
Lakott külterülettel kapcsolatos
 
 
 
 
 
 
feladatok támogatása
86
 
 
 
 
 
 
Egyéb műk.célú közp.tám.
741
 
 
 
 
 
 
Központosított támogatás
193
 
 
 
 
 
 
Zöldterület gazd.tám.
2 235
 
Dologi kiadás
 
37 474
 
Közvilágítás támogatása
3 204
 
 
 
 
 
 
Köztemető, közutak fennt.
200
 
 
 
 
 
 
Lakossági víz-és csatorna
 
 
 
 
 
 
szolgáltatás támogatása
1 700
 
 
 
 
 
 
Átmeneti ivóvízellátás bizt.
 
 
 
 
 
 
kapcs.feladatok tám.
114
 
 
 
 
 
 
Lakossági települési folyékony
 
 
 
 
 
 
hulladék ártalmatl.támogatása
5
 
 
 
 
 
 
Beszámítás
-6 882
 
 
 
 
 
Önkorm.sajátos műk.bev.
 
22 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellátottak juttatásai
 
2 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
18 000
 
Peszk.átadás,egyéb tám.
21 659
 
Átengedett közp.adók
4 000
 
 
 
 
 
 
Igazgatási szolgáltatási díj
20 000
 
Működéssel kapcs.tartalék
14 217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saját bevételek
 
 
15 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.működési célra
 
43 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány műk.célra
 
27 093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési bevétel összesen
 
126 811
Működési kiadás összesen
120 081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési tám.
 
 
 
 
 
 
 
Normatív állami hj.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakáshoz jut.és fennt.f.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.sajátos felh.bev.
 
0
 
 
 
 
 
Helyi adók
 
 
 
 
 
 
 
 
Ép.és teleka.20%-a
0
 
 
 
 
 
 
Magánsz.komm.adója
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.és tőke jellegű bevétel
 
0
Felújítási kiadás
 
2 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.felhalmozási célra
 
0
Fejlesztési kiadás
 
4 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány felh.célra
 
0
Felh.c.peszk.átadás
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb fin.bevétel
 
 
0
Kölcsönök nyújtása
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
0
Hosszú lej.hitelek törl.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozással kapcs.tartalék
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási bevétel összesen
0
Felhalmozási kiadás összesen
6 730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevétel összesen
 
 
126 811
Kiadás összesen
 
126 811
 
 
 
 
8. melléklet a ...../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2013.évi terv
2013.évi módosított
I. Működési célú bevételek
 
 
1.
Normatív állami támogatások
12 864
19 242
2.
Központosított támogatás
0
0
3.
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
4.
Gépjárműadó
4 000
4 000
5.
Termőföld bérbeadása
0
0
6.
Önkorm. Sajátos bevétele
0
0
7.
Mezőőri járulék
0
0
8.
Helyi adók, pótlékok, bírságok
18 000
18 000
9.
Önkormányzat saját működési bevétel
14 205
15 255
10.
Működési célú pénzeszköz átvétel
9 600
43 201
11.
Működési célú pénzmaradvány
27 078
27 093
 Működési célú bevételek összesen:
85 767
126 811
II. Működési célú kiadások
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
0
0
2.
Önkormányzat működési kiadása
63 966
105 864
3.
Működéssel kapcsolatos tartalékok
18 391
14 217
4.
Kötelező céltartalék
0
0
 Működési célú kiadások összesen:
82 357
120 081
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
3 410
6 730
IV. Felhalmozási célú bevételek
 
 
10.
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
0
 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
0
V. Felhalmozási célú kiadások
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
0
0
2.
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
0
2 369
3.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
1 500
2 451
4.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
0
0
5.
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
1 910
1 910
 Felhalmozási célú kiadások összesen:
3 410
6 730
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
-3 410
-6 730
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
0
0
 

 

9. melléklet a ...../2014. (III.......) önkormányzati rendelethez
 
Felhasználási ütemterv
Ssz.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Intézményi működési bevételek
15 255
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 145
1 190
1 205
1 185
2 235
15 255
2
Önkormányzat sajátos működési bevétele
22 000
3
120
10 200
150
37
113
447
1 230
8 756
175
150
619
22 000
3
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Önkormányzat költségvetési támogatása
19 242
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 354
1 739
1 739
3 578
19 242
5
Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek
43 201
800
800
800
2 285
2 285
2 285
5 157
5 157
5 157
5 157
5 157
8 161
43 201
6
Pénzmaradvány igénybevétele
27 093
27 093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 093
7
Igazgatási szolgáltatási díj
20
2
2
 
 
2
5
2
3
 
 
1
3
20
8
Összesen
126 811
30 437
3 461
13 539
4 974
4 863
4 942
8 145
8 889
16 457
8 276
8 232
14 596
126 811
9
Finianszírozási műveletek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Összes bevétel (1-8)
126 811
30 437
3 461
13 539
4 974
4 863
4 942
8 145
8 889
16 457
8 276
8 232
14 596
126 811
 
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Személyi juttatás
37 537
1 117
1 122
1 122
2 052
2 055
2 055
3 097
3 097
5 454
5 454
5 454
5 458
37 537
11
Munkaadókat terhelő járulékok
6 718
252
257
257
373
376
373
560
560
927
927
927
929
6 718
12
Dologi és egyéb folyó kiadások
37 474
3 179
2 585
2 409
2 022
1 772
2 587
2 430
3 874
4 039
3 545
3 542
5 490
37 474
13
Működési célú pénzeszközátadás
21 659
1 390
1 390
1 390
1 390
1 390
2 940
1 390
1 645
2 097
1 646
1 646
3 345
21 659
14
Önkormányzat által folyósított ellátások
2 476
66
66
66
66
66
66
66
401
328
67
67
1 151
2 476
15
Egyéb működési célú kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Összesen
105 864
6 004
5 420
5 244
5 903
5 659
8 021
7 543
9 577
12 845
11 639
11 636
16 373
105 864
17
Felújítás
2 451
0
0
0
0
0
0
0
2 451
0
0
0
0
2 451
18
Beruházás
2 369
0
0
0
0
0
0
0
2 369
0
0
0
0
2 369
19
Egyéb felhalmozási kiadások
1 910
0
0
0
0
0
1 910
0
0
0
0
0
0
1 910
20
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
6 730
0
0
0
0
0
1 910
0
4 820
0
0
0
0
6 730
21
Tartalékok felhasználása
14 217
0
0
0
0
0
317
0
2 028
3 305
3 305
3 305
1 957
14 217
22
Kiadások (16+20+21)
126 811
6 004
5 420
5 244
5 903
5 659
10 248
7 543
16 425
16 150
14 944
14 941
18 330
126 811
23
Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
Összes kiadás (22+23)
126 811
6 004
5 420
5 244
5 903
5 659
10 248
7 543
16 425
16 150
14 944
14 941
18 330
126 811
10. melléklet a ..../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
megnevezés
állami támogatás
pénzmaradvány
saját bevétel
átvett pe.
Bevételek össz.
2013.műk.kiad
Műk.hiány"-", többl."+"
 
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Települési Önk.műk.ált.tám
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
8 276
 
 
 
8 276
0
8 276
 
                                     -építéshatóság
 
 
 
 
0
 
0
 
                                      -közterületfelügyelők
 
 
 
 
0
 
0
 
                                      -igazgatás -Hunya
 
 
 
 
0
 
0
 
                                      -igazgatás -Csárdaszállás
 
 
 
 
0
 
0
 
Önk.hivatal műk.összesen
8 276
0
0
0
8 276
0
8 276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
2 235
 
 
 
2 235
1 119
1 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közvilágítás fenntartásának támog.
3 204
 
 
 
3 204
3 556
-352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köztemető fenntartás
100
 
40
 
140
140
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása
1 700
 
 
 
1700
1 700
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átmeneti ivóvízellátás bizt.kapcs.fel.támogatása
114
 
 
 
114
114
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakossági települési folyékony hulladék ártlamatl.kapcs.feladatok
5
 
 
 
5
5
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közutak fenntartásának támogatása
100
 
 
310
410
1 975
-1 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámítás összege
-6 882
 
 
 
-6 882
-6 882
0
 
Településüzemeltetés összesen
576
0
40
310
926
1 727
-801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
3 000
 
 
 
3 000
 
3 000
 
 -polgármester tiszteletdíja
 
 
 
 
0
3 734
-3 734
 
 -mezőőri feladatok
 
 
 
 
0
 
0
 
 -víz-szennyvíz
 
 
 
 
0
145
-145
 
 -települési hulladékkezelés
 
 
 
 
0
3 150
-3 150
 
 -állati hulla ártalm.
 
 
 
 
0
396
-396
 
 -város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat
27 093
3406
 
30 499
25 942
4 557
 
 -buszközl.tám
 
 
 
 
0
0
0
 
 -nem lakóing.bérbeadása
 
 
912
 
912
0
912
 
 -lakóingatlan bérbeadása
 
 
 
 
0
318
-318
 
 -Bérkiegészítés
480
 
 
 
480
480
0
 
-nyári gyermekétkeztetés
193
 
 
 
193
193
0
 
-egyéb különgéle működési támogatások
86
 
 
 
86
86
0
 
 -ár-és belvízvédelem
 
 
 
 
0
639
-639
 
 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
 
 
 
0
0
0
 
 -sportlétesítmények működtetése
 
 
 
 
0
724
-724
 
 -orvosi ügyelet
 
 
 
 
0
 
0
 
 -háziorvosi ellátás
 
 
172
11 499
11 671
12 622
-951
 
 -fogorvosi alapellátás
 
 
 
1 100
1 100
1 565
-465
 
 -védőnői ellátás
 
 
 
 
0
1 267
-1 267
 
 -óvodai nevelés
 
 
 
 
0
102
-102
 
 -szociális étkztetés
 
 
8875
 
8 875
10 460
-1 585
 
 -gyermekotthoni ell.
 
 
 
 
0
 
0
 
 -közcélú pályázat 2013.
 
 
1050
29 854
30 904
29 599
1 305
 
-diákmunka támogatása
 
 
 
196
196
196
0
 
 -Idősek nappali ellátása
 
 
800
 
800
838
-38
 
 -belső ellenőr
 
 
 
 
0
 
0
 
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
3 759
27 093
15 215
42 649
88 716
92 456
-3 740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.
 
 
 
 
 
0
 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
3 676
 
 
 
3 676
1912
1 764
 
rendszeres szoc segély
 
 
 
 
0
156
-156
 
lakásfenntartási támog.
 
 
 
 
0
115
-115
 
adósságcsökkentési támogatás
 
 
 
 
0
 
0
 
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a
 
 
0
 
0
 
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának
 
 
 
0
110
-110
 
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a
 
 
 
 
0
24
-24
 
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a
 
 
 
 
0
159
-159
 
óvodáztatási támogatás 100%-a
 
 
 
 
0
 
0
 
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
3 676
 
0
0
3 676
2 476
1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
1 921
 
 
 
1 921
0
1 921
 
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.
 
 
 
 
0
0
0
 
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez
 
 
 
 
0
1 050
-1 050
 
közfoglalkoztatás önrészéhez
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
0
815
-815
 
Természetben nyújtott Erzsébet utaalvány
261
 
 
 
261
261
0
 
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához
0
 
 
 
0
0
0
 
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
2 182
 
0
0
2 182
2 126
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
5 858
0
0
0
5 858
4 602
1 256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
75
75
75
0
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiegészítése
 
 
 
17
17
17
0
 
Szociális ellátás összesen:
5 858
 
 
92
5 950
4 694
1 256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
 
 
 
 
 
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
773
 
 
 
 
 
 
 
    - Könyvtár
 
 
 
 
 
2 177
-1 404
 
    - KKSZT - Műv.ház, népház
 
 
 
 
 
1 310
-280
 
Kötelező feladat - közművelődés összesen
773
0
0
0
773
3 487
-2 714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önként vállalt feladatok
 
 
 
 
 
 
 
 
 -képviselők tiszteletdíja
 
 
 
 
 
 
0
 
 -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények
 
 
150
150
750
-600
 
 -Civil szervetek támogatása
 
 
 
 
 
210
-210
 
 -Iskolai tanulók szállítása
 
 
 
 
 
2 540
-2 540
 
önként vállalt feladatok összesen
0
0
0
150
150
3 500
-3 350
 
igazgatási szolgáltatási díj
 
 
20
 
20
 
 
 
Önkormányzati egyéb saját bevételek
 
 
4000
 
4 000
 
 
 
Helyi adó bevételek
 
 
18000
 
18 000
 
 
 
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
 
 
22 020
0
22 020
 
22 020
 
 
 
 
 
 
126 811
 
 
 
összesen:
19 242
27 093
37 275
43 201
126 811
105 864
20 947
 
                                               
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe