2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. március 5-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23-26.§-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. és 26-29. §-ában meghatározottak alapján összeállított Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezetét az önkormányzat polgármestere a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül (2014. február 5-ig)  köteles benyújtani a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a település 2014. évi költségvetésének I. fordulóját 2014. február 5-én megtartott ülésén tárgyalta.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját a Képviselő-testület 2013. októberi ülésén tárgyalta. A költségvetési koncepció készítése szakaszában meg kellett határozni az alapvetőcélokat, számba kellett venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kellett tekinteni az önkormányzatnál maradó feladatok körét.
A koncepció elfogadását követően Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2013. december 17-én az Országgyűlés által elfogadásra, 2013. december 21-én kihirdetésre került. A központi költségvetési törvény elfogadását követően az önkormányzat által végzett feladatok vonatkozásában össze kellett vetni a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának jogcímeit, és azok támogatási összegét.
 
Bevételek számbavétele
 
1.         Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez, biztosít a központi költségvetés támogatást.
 
E támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
l    Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4 580 000 Ft/fő)
A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 40,16 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,35 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,67 fő, Csárdaszállásé pedig 1,14 fő). Településünkön a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselői létszám 3 fő. Hunya önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 3 409 ezer Ft-tal szükséges hozzájárulni. 
 
l    Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a költségvetési tervezetbe 2.239 ezer Ft támogatás került beépítésre.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 283.200 Ft/km. A költségvetési tervezetbe beépített támogatási összeg 3.710 ezer Ft.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók e feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 69 Ft/m2. 2014. évre vonatkozóan az Önkormányzatot 100 E Ft támogatás illeti meg.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók e feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 227 000 Ft/km.  Az Önkormányzatot 2.011 ezer Ft összegű támogatás illeti meg.
 
l    Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Összege 2 700 Ft/fő, a 2 000 fő lakosságszám alatti települések esetében az ezen a jogcímen járó támogatás összege 3 000 E Ft.
 
 
2.                  A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
 
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, melyhez a költségvetési törvény alapján 1 856 ezer Ft összegű támogatás illeti meg az Önkormányzatot.
                              
3.                  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 765 ezer Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
 
4.                  Beszámítás összege
 
A meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 15. 000 Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Hunya esetében ezen érték
18. 000 Ft felett van, így elvárt bevételként a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át kell figyelembe vennünk. Az elvárt bevétel összege így Hunya esetében 6 442 ezer Ft. Az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatáscsökkentés egy meghatározott sorrend szerint történik: a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásához jogcímeken megillető támogatások 50%-a, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, majd az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken megillető támogatás teljes összegéig terheli.
 
Kiadások számbavétele
 
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy az előterjesztés készítésének időszakában ismert változások kerüljenek beépítésre a költségvetési tervezetbe, az egyéb kiadások vonatkozásában pedig az előző év terv számai jelenjenek meg.
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében megjelenő személyi juttatás és ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék összege 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 0,5 fő takarító közalkalmazottként történő foglalkoztatását jelenti, továbbá megjelenik a polgármester tiszteletdíja.
 
Hunya Község Önkormányzata 2014. évben is tovább szeretné folytatni a közfoglalkoztatási programját.
-          Start közmunka program téli közfoglalkoztatás: 25 fő, 2014. április 30-ig
-          Közfoglalkoztatási mintaprogram: 7 fő mezőgazdasági tevékenységet végző, február 28-ig. Ezen mintaprogramban alkalmazott munkavállalók továbbfoglalkoztatását (2014. március 1.-től 2015. február 28-ig) tervezi az Önkormányzat újabb pályázat benyújtásával.
 
-        A közfoglalkoztatás tervezett költsége 9 381 ezer forint személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék, melyhez a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázat útján100 %-ban működési támogatást biztosít. Ez az összeg a 2013. évben előlegként megkapott támogatást
tartalmazza.
 
Felhalmozási kiadások
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 900 ezer forint felhalmozási célú kiadást tartalmaz, mely összeg a konyha számára 3db gáztűzhely beszerzését, illetve a háziorvosi alapellátás részére 1 db hűtőszekrény vásárlását tartalmazza..
 Az Önkormányzat részt vesz a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009  „Békés megyei Ivóvízminőség- javító Program” elnevezésű pályázatban melynek az önkormányzatra jutó saját forrás vállalása 2014. évben 3 700 ezer forint, 2015. évre 6 854 ezer forint, mely összegek várhatóan a BM EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázatból meg fognak térülni.
 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 8 630 ezer forint összegű működési célú tartalékot tartalmaz.
 
A 2014. évi költségvetési tervezet várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 
                                                                                                                             Adatok E Ft-ban
Bevételek
90 923
Működési bevételek
54 764
Felhalmozási bevételek
 
Finanszírozási bevételek
36 159 
Forrás hiány
0
Kiadások
90 923
Működési kiadások
86 323
Felhalmozási kiadások
4 600
Finanszírozási kiadások
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen Hunya Község Önkormányzatának  2014. évre vonatkozó költségvetési tervezetét megvitatni és a költségvetési rendeletét megalkotni.

Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (III. ..) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 90.923 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 90.923 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 54.764 ezer forint,
b) a finanszírozási bevételek előirányzata 36.059 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 86.323 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 23.052 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 4.895 ezer forint,
c) dologi kiadás 42.266 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.450 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 530 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 8.630 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint
a 4. melléklet szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
 
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 4.600 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 900 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint
(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.
 
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
 
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
 
9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
 
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
 
11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
 
12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.
 
13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
 
14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

 

 
1. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
15
Személyi juttatás
13 459
23 052
16
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
17
Dologi kiadás
31 484
42 266
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
20
Működési célú tartalék
18 391
8 630
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
22
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
23
Felújítás
1 500
0
24
Beruházás
0
900
25
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
26
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
27
Finanszírozási kiadások
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923

  
2. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
 
 
3. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
Bérleti díj
912
1 092
2
Intézményi ellátási díjak
6 742
6 741
3
Alkalmazottak térítése
318
319
4
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
3 927
2 295
5
ÁFA befizetések
1 946
2 371
6
Mázsálási díj
100
200
7
Helypénz
120
240
8
Sírhely értékesítése
40
40
9
Jogosítvány újítás
100
100
3
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
4
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
 
0
5
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
6
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
7
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
8
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
9
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
10
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
11
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
12
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
13
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
14
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
15
Közhatalmi bevételek
 
 
16
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
17
Iparűzési adó
14 000
16 000
18
Építményadó
0
0
19
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
20
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
21
Gépjármű adó
4 000
3 900
22
Különféle bírságok
0
0
23
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
24
Mezőőri járulék bevétele
0
0
25
Közhatalmi bevételek összesen
22 020
24 420
26
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
 
 
27
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 277
0
28
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
5 639
8 060
29
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
30
-Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
31
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
32
-Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
33
Beszámítás összege
-6 831
-6 642
34
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
35
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
0
25
36
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
37
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 921
1 856
38
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
39
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
773
765
40
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
85
82
41
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
42
Egyéb központi támogatás
0
0
43
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
12 864
7 146
44
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
45
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
 
 
46
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
47
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
48
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
49
Koncesszióból származó bevételek
0
0
50
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
51
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
52
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
53
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
54
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
 
55
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
56
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
57
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
 
 
58
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
59
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
60
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
61
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
 
 
4. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
Személyi juttatás
13 459
23 052
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
3
Dologi kiadás
31 484
42 266
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
6
Működési célú tartalék
18 391
8 630
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
8
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
9
Felújítás
1 500
0
10
Beruházás
0
900
11
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
12
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
13
Finanszírozási kiadások
0
0
14
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
 
 
 
5. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Kormányzati funkció
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
 
 
2
 
Személyi juttatás
0
0
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
 
Dologi kiadás
3 145
3 230
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
 
Működési célú tartalék
0
0
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
 
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
 
 
11
 
Személyi juttatás
0
0
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
13
 
Dologi kiadás
31
2 764
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
136
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
16
 
Működési célú tartalék
0
0
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
18
 
Működési kiadás összesen
31
2 900
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
20
 
Személyi juttatás
0
0
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
22
 
Dologi kiadás
165
4 888
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
25
 
Működési célú tartalék
0
0
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
27
 
Működési kiadás összesen
165
4 888
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
 
 
29
 
Személyi juttatás
714
736
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
31
 
Dologi kiadás
220
482
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
34
 
Működési célú tartalék
0
0
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
36
 
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
 
 
38
 
Személyi juttatás
3 253
4 000
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
40
 
Dologi kiadás
77
0
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
43
 
Működési célú tartalék
0
0
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
45
 
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
 
47
 
Személyi juttatás
0
8 662
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
49
 
Dologi kiadás
0
0
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
 
Működési célú tartalék
0
0
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
 
Működési kiadás összesen
0
9 831
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
 
 
56
 
Személyi juttatás
0
0
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
58
 
Dologi kiadás
0
0
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
61
 
Működési célú tartalék
0
0
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
64
064010
Közvilágítás
 
 
65
 
Személyi juttatás
0
0
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
67
 
Dologi kiadás
3 556
3 810
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
70
 
Működési célú tartalék
0
0
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
72
 
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
73
066020
Községgazdálkodás
 
 
74
 
Személyi juttatás
100
961
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
76
 
Dologi kiadás
5 482
5 707
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 184
4 284
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
79
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
81
 
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
82
011130
Finanszírozási műveletek
 
 
83
 
Személyi juttatás
0
0
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
85
 
Dologi kiadás
0
0
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
88
 
Működési célú tartalék
0
0
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
91
107051
Étkeztetés
 
 
92
 
Személyi juttatás
3 217
3 255
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
94
 
Dologi kiadás
5 695
5 970
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
97
 
Működési célú tartalék
0
0
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
99
 
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
100
013350
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
 
101
 
Személyi juttatás
0
0
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
103
 
Dologi kiadás
318
533
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
106
 
Működési célú tartalék
0
0
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
108
 
Működési kiadás összesen
318
533
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
 
110
 
Személyi juttatás
0
0
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
112
 
Dologi kiadás
102
102
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
115
 
Működési célú tartalék
0
0
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
 
119
 
Személyi juttatás
0
0
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
121
 
Dologi kiadás
2 540
2 540
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
 
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
124
 
Működési célú tartalék
0
0
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
 
128
 
Személyi juttatás
0
0
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
130
 
Dologi kiadás
0
0
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
133
 
Működési célú tartalék
0
0
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
135
 
Működési kiadás összesen
950
1 100
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137
 
Személyi juttatás
0
0
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
139
 
Dologi kiadás
0
0
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
142
 
Működési célú tartalék
0
0
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
144
 
Működési kiadás összesen
100
300
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
 
146
 
Személyi juttatás
0
0
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
148
 
Dologi kiadás
0
0
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
151
 
Működési célú tartalék
0
0
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
153
 
Működési kiadás összesen
0
100
154
047410
Ár- és belvízvédelem
 
 
155
 
Személyi juttatás
0
0
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
157
 
Dologi kiadás
432
305
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
160
 
Működési célú tartalék
0
0
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
162
 
Működési kiadás összesen
432
305
163
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
166
 
Dologi kiadás
2 479
2 451
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
169
 
Működési célú tartalék
0
0
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
171
 
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
172
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
173
 
Személyi juttatás
0
0
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
175
 
Dologi kiadás
1 565
1 795
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
178
 
Működési célú tartalék
0
0
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
180
 
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
182
 
Személyi juttatás
0
0
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
184
 
Dologi kiadás
867
1 053
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
187
 
Működési célú tartalék
0
0
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
189
 
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
190
102030
Idősek nappali ellátása
 
 
191
 
Személyi juttatás
0
0
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
193
 
Dologi kiadás
838
738
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
196
 
Működési célú tartalék
0
0
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
198
 
Működési kiadás összesen
838
1 258
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
200
 
Személyi juttatás
0
0
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
202
 
Dologi kiadás
0
0
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
205
 
Működési célú tartalék
0
0
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
207
 
Működési kiadás összesen
210
260
208
 
Közfoglalkoztatás
 
 
209
 
Személyi juttatás
737
0
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
211
 
Dologi kiadás
0
0
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
214
 
Működési célú tartalék
0
0
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
216
 
Működési kiadás összesen
815
0
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
218
 
Személyi juttatás
0
0
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
220
 
Dologi kiadás
2 177
2 080
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
223
 
Működési célú tartalék
0
0
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
225
 
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227
 
Személyi juttatás
0
0
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
229
 
Dologi kiadás
880
1 900
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
232
 
Működési célú tartalék
0
0
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
234
 
Működési kiadás összesen
880
1 900
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
 
 
236
 
Személyi juttatás
0
0
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
238
 
Dologi kiadás
191
1 067
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
241
 
Működési célú tartalék
0
0
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
243
 
Működési kiadás összesen
191
1 067
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
 
245
 
Személyi juttatás
0
0
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
247
 
Dologi kiadás
724
851
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
250
 
Működési célú tartalék
0
0
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
252
 
Működési kiadás összesen
724
851
253
 
Összesen:
 
 
254
 
Személyi juttatás
13 459
23 052
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
256
 
Dologi kiadás
31 484
42 266
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
259
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
261
 
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
 
 
 
6. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
2014. évi költségvetése
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2013. terv
2014. terv
1
Bevételek
 
 
2
Közös hivatal működésének támogatása
8 277
7 649
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
 
 
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
6
Rendszeres szociális segély
0
0
7
Óvodáztatási támogatás
0
0
8
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
5 108
3 409
9
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
10
Bevételek összesen
13 385
11 058
11
Kiadások
 
 
12
Személyi juttatás
6 167
5 958
13
Munkaadókat terhelő járulék
1 686
1 600
14
Dologi kiadás
5 082
3 300
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
450
200
19
Működési kiadás összesen
13 385
11 058
 
 
 
 
7. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
 
B
 
megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
1
Felújítások
 
 
 
 
 
 
18
Útfelújítás
1 500
0
19
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
0
20
 
 
 
21
Beruházások
 
 
45
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3 700
 
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
 
500
 
3 db gáztűzhely beszerzése
 
300
 
1 db Hűtőgép beszerzése
 
100
46
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
1910
4 600
47
 
 
 
48
Egyéb felhalmozási kiadások
 
 
50
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
 
 
53
 
 
0
54
 
 
 
55
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
 
 
56
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
0
59
 
 
 
60
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
 
 
61
Első lakáshoz jutók kölcsöne
 
0
64
 
 
 
65
Felhalmozási célú céltartalék
 
0
91
 
 
 
92
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
0
0
93
 
 
 
94
Finanszírozási kiadások
 
 
95
 
0
0
96
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
 
 
8. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad.
műk hiány "-" többlet "+"
 
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
 
 
 
0
 
0
 
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
 
 
 
0
 
0
 
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
 
 
 
0
 
0
 
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
 
 
 
 
0
0
 
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
 
 
 
0
 
0
 
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
0
 
 
0
1420
-1420
 
Közvilágítás
1734
 
 
1734
3810
-2076
 
Köztemető
100
40
 
140
1067
-927
 
Közutak. Fenntartása
2012
 
 
2012
4888
-2876
 
Beszámítás összege
 
 
 
0
 
0
 
Településüzemeltetés összesen
3846
40
 
3886
11185
-7299
 
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
1500
 
 
1500
 
1500
 
 polgármester tiszteletdíja
 
 
 
0
4908
-4908
 
mezőőri feladtaok
 
0
0
0
0
0
 
települési hulladék kezelés
25
 
 
25
3340
-3315
 
Város és község gazdálkodás
82
2679
 
2761
11482
-8721
 
Önkormányzati vagyon működtetése
 
1092
 
1092
533
559
 
Óvoda
0
 
 
0
102
-102
 
Iskola
 
 
 
0
2540
-2540
 
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
 
 
 
0
9831
-9831
 
Víztermelés-,kezelés, ellátás
0
 
 
0
2900
-2900
 
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
0
 
 
0
305
-305
 
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
1607
3771
0
5378
35941
-30563
 
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
928
 
 
928
 
928
 
önkorm. Hatáskörű segélyezés
 
 
 
0
1500
-1500
 
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
 
 
 
0
 
0
 
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
928
 
 
928
1500
-572
 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
 
 
0
 
0
 
Könyvtári szolgáltatás
765
 
 
765
2080
-1315
 
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
0
 
 
0
1900
-1900
 
Kötelező feladat közművelődés összesen
765
 
 
765
3980
-3215
 
Kötelező feladatok összesen
7146
3811
0
10957
52606
-41649
 
Önként vállalt feladatok
 
 
 
0
 
0
 
képviselők tiszteletdíja
0
 
 
0
0
0
 
Civil szervezetek támogatása
0
 
 
0
260
-260
 
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
0
 
 
0
851
-851
 
Étkeztetés
0
8875
 
8875
10110
-1235
 
Fogorvosi alapellátás
0
 
1300
1300
1795
-495
 
Háziorvosi alapellátás
0
172
8500
8672
9360
-688
 
Idősek nappali ellátása
0
560
 
560
1258
-698
 
Család- és nővédelem
0
0
0
0
1453
-1453
 
Önként vállalt feladatok összesen
 
9607
9800
19407
25087
-5680
 
Önkormányzati egyéb saját bevételek
 
 
 
0
 
0
 
Közhatalmi bevételek
 
24400
 
24400
 
24400
 
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
 
 
 
0
 
0
 
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
24400
 
24400
77693
-53293
 
Összesen
7146
37818
9800
54764
 
54764
 
Működési célú tartalék
 
 
 
 
8630
-8630
 
Finanszírozási bevétel
 
36159
 
36159
 
 
 
Működési bevétel és  kiadás összesen
7146
73977
9800
90923
86323
4600
 
 
 
9. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
                                     Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
 
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Intézményi működési bevételek
13 398
1 405
1 405
1 405
1 405
1 405
510
350
350
1 405
1 405
1 405
948
13 398
2
Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről
9 800
817
817
817
817
817
817
816
817
817
817
817
814
9 800
3
Műk célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Közhatalmi bevételek
24 420
150
150
10 460
150
150
150
150
150
12 460
150
150
150
24 420
5
Önkorm. Műk. Költségvetési tám.
7 146
595
595
596
596
595
595
596
596
595
595
596
596
7 146
6
Műk. Bevétel összesen
54 764
2 967
2 967
13 278
2 968
2 967
2 072
1 912
1 913
15 277
2 967
2 968
2 508
54 764
7
Felh. Bev. Tárgyi e. ért.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Felh. Célú tám.
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
9
Felh. C. átvett pénze.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Önk. Felh. Önk. Tám.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Felh. Bev. Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Fin bev. Műk.
36 159
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 013
3 016
36 159
13
Fin bev. Felm.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Összes bevétel (1-8)
90 923
5 980
5 980
16 291
5 981
5 980
5 085
4 925
4 926
18 290
5 980
5 981
5 524
90 923
15
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Személyi juttatás
23 052
3 365
3 365
3 365
3 365
1 199
1 199
1 199
1 199
1 199
1 199
1 199
1 199
23 052
17
Munkaadókat terhelő járulékok
4 895
603
603
603
603
313
310
310
310
310
310
310
310
4 895
18
Dologi és egyéb folyó kiadások
42 266
3 759
3 359
3 259
4 178
2 959
2 859
2 859
2 641
3 059
3 259
6 617
3 458
42 266
19
Működési célú tám. Ért. Kiadás
5 450
454
454
454
454
456
454
454
454
454
454
454
454
5 450
20
Műk célú pe. Átad. Államh kívülre.
530
0
0
0
60
30
260
30
30
30
30
30
30
530
21
Műk. Célú tart.
8 630
 
 
 
 
 
 
 
8 630
 
 
 
0
8 630
22
Ellátottak pénzbeni juttatása
1 500
0
0
50
50
50
50
50
50
100
50
50
1 000
1 500
23
Összesen
86 323
8 181
7 781
7 731
8 710
5 007
5 132
4 902
13 314
5 152
5 302
8 660
6 451
86 323
24
Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Beruházás
900
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
900
26
Egyéb felhalmozási kiadások
3 700
0
0
0
0
3 700
0
0
0
0
0
0
0
3 700
27
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
4 600
0
0
0
900
3 700
0
0
0
0
0
0
0
4 600
28
Finianszírozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Összes kiadás (22+23)
90 923
8 181
7 781
7 731
9 610
8 707
5 132
4 902
13 314
5 152
5 302
8 660
6 451
90 923
 
 
10. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
 
megnevezés
2014. terv
2015. terv
2016. terv
2017. terv
1
Intézményi működési bevétel
13 398
13 780
14193
14619
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 800
10 094
10397
10709
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
0
 
4
Közhatalmi bevételek
24 420
25 153
25908
26685
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
7 146
7 146
7146
7146
6
Működési bevétel összesen
54 764
56 173
57 644
59 159
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
 
 
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
 
 
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
36 159
12 123
9872
5612
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
 
 
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
90 923
68 296
67 516
64 771
15
Személyi juttatás
23 052
23 743
24455
25189
16
Munkaadókat terhelő járulék
4 895
4 986
5136
5290
17
Dologi kiadás
42 266
23 070
27404
24858
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 450
5 613
5781
5954
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
530
530
530
530
20
Működési célú tartalék
8 630
1 500
1210
850
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
1 500
1500
1500
22
Működési kiadás összesen
86 323
60 942
66 016
64 171
23
Felújítás
0
 
 
 
24
Beruházás
900
500
1500
600
25
Egyéb felhalmozási kiadás
3 700
6 854
 
 
26
Felhalmozási kiadás összesen
4 600
7 354
1500
600
27
Finanszírozási kiadások
0
 
 
 
28
Tárgyévi kiadás összesen
90 923
68 296
67 516
64 771
 
 
 
11.melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre
 
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
 
 
 
 
 
 
 
Feladat megnevezése
2014. évi nyitó
 
 
 
létszám (fő)
 
 
Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
 
 
 
 
          Tiszteletdíjas polgármester
1
 
 
 
Háziorvosi alapellátás
 
 
 
 
          Háziorvos
1
 
 
 
          Ápoló
1
 
 
 
Konyha
 
 
 
 
          Élelmezésvezető
1
 
 
 
          Szakács
1
 
 
 
Zöldterület kezelés
 
 
 
 
          Takarító
0,5
 
 
 
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
30
 
 
 
Összesen
35,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának
 
2014. évet követő kötelezettség vállalása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
 
 
 
Kötele-zettség váll.össz.
2015. évre
 
 
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete
3 700
6 854
 
 
Forrásai
 
 
 
 
Támogatás (EU Önerő Alapból)
0
0
 
 
Saját erő
3 700
6 854
 
 
 
 
 
 
 
EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának
 
2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10.§.(3) bekezdése
 
alapján a saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot
 
keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
Megnevezés
Összeg
 
 
 
Helyi adóból származó bevétel
24400
 
 
 
Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel
0
 
 
 
Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel
0
 
 
 
Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.
0
 
 
 
Bírságok, pótlékok és díjbevételek
0
 
 
 
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
0
 
 
 
Összes saját bevétel
24400
 
 
 
 
 
 
 
 
Összes saját bevétel 50%-a
12200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az Önkormányzat 2014. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 12.200 E Ft.
 
 
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe