3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. március 5-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról
Készítette:   Fülöpné Kővári Ágnes
Előterjesztő:   Pintér László egyéni listás képviselő
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

 

Tisztelt Bizottság!
 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § -a alapján a megválasztott önkormányzati képviselő az eskütételt követő 30 napon belül, azt követően minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozatnak ki kell terjednie a vele közös háztartásban élőkre a jogszabály által meghatározottak szerint.
Az Ötv. 33/B. §-a alapján:
A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési szabályzatban a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az Ügyrendi  Bizottság feladatkörébe rendelte.
A bizottságnak gondoskodnia kell a nyilatkozatok átvételéről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, tárolásáról az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A bizottság ügyviteli feladatait e tekintetben is a képviselő testület hivatala látja el.
A képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvánossága azt jelenti, hogy azt a bizottság az SZMSZ-ben foglalt szabályok szerint hozzáférhetővé teszi.
A hozzátartozók nyilatkozata nem nyilvános, ami azt jelenti, hogy abba csak az ellenőrzésre kijelölt bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a bizottságok nem képviselő tagjaira a 2007. évi CLII. tv alapján vonatkozik.
2014. január 31. napjáig a polgármester és az önkormányzati képviselők a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtották vagyonnyilatkozatukat.
A leadási határidőt követően a személyügyi páncélszekrényben elkülönítetten tárolt egyéni gyűjtőben elhelyezett, lezárt nyilatkozatokat jegyzőkönyvben felsorolt tételszámmal az ügyrendi  bizottság elnöke átvette, és megállapította, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek.
 
Pintér László bizottsági elnök javasolja a tájékoztató elfogadását.
 
Hunya, 2014. február 19.
                                                                                              Pintér László sk.
                                                                                              Bizottság elnöke

 


Döntési javaslat

"Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Az Ügyrendi Bizottság tudomásul veszi, hogy Hunya Község Önkormányzatának Polgármestere és Képviselői a 2014. év január 31. napjáig esedékes vagyonnyilatkozatukat a törvényi határidőnek megfelelően leadták.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe